palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NP-K/2010-10141 Foglalkoztatási, munkaerő-piaci témákat feldolgozó kiadványok és konferenciák támogatása

ofa pályázatokAz Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) pályázatot hirdet “Foglalkoztatási, munkaerő-piaci témákat feldolgozó kiadványok és konferenciák” elnevezésű program támogatására. A támogatási program célja lehetőséget biztosítani olyan rendezvények megtartására, és/vagy kiadványok elkészítésére, amelyek biztosítják: a) a foglalkoztatáspolitika törekvéseinek a megismertetését, b) a non-profit szervezetek gyakorlati munkájának elméleti alátámasztását, a megszerzett tapasztalatok tágabb szakmai környezetben történő értékelését és terjesztését,  c) a munkanélküliség tendenciáinak feltárását, a non-profit szervezeteknek vállalható feladataikra való felkészítését, fejlesztését,  d) a nők és férfiak közötti társadalmi esélyegyenlőség megvalósításának lehetőségeit, az egyenlőtlenség okainak feltárását, megoldások keresését, e) a munkanélküliség csökkentésében szerepet játszó helyi szervezetek egymásra találásának elősegítését és együttműködésük megalapozását.

Azonosító: NP-K 2010

Pályázók köre (projektetek megvalósító szervezettek)
Pályázhat minden belföldi székhelyű, jogi személyiségű non-profit szervezet, KSH besorolás: 5 (kivéve a pártokat és a biztosítási pénztárakat), amelyeknek jogerős bírósági nyilvántartásba vétele, vagy bírósági bejegyzése 2008. december 31-e előtt megtörtént.
Támogatás esetén – a szerződéskötés időpontjában – igazolnia kell, hogy a pályázatban leírt program teljes költségvetésének 50 %-ával készpénzben rendelkezik. Nem támogatható az a pályázó, aki egyéb, olyan komplex OFA programhoz nyújt be pályázatot, amely konferencia megrendezésére és/vagy kiadvány megjelentetésére is lehetőséget biztosít. Továbbá a projektmegvalósításhoz 10 %-os önrészt biztosít.

Pályázatot lehet benyújtani
A pályázóknak olyan tevékenység megvalósítását kell vállalniuk a program keretében, amelyek alkalmasak olyan rendezvények megtartására és/vagy kiadványok, egyéb információhordozók megjelentetésére, melynek középpontjában a foglalkoztatás elősegítésére, a munkanélküliség mérséklésére alkalmazható/alkalmazott eszközök, módszerek, eljárások, kutatási eredmények, stb. állnak.

 • Legfeljebb három napos rendezvény, konferencia előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges költségek támogatására, valamint a program anyagát bemutató kiadvány megjelentetésének támogatására,
 • Olyan kiadvány, információ hordozó megjelentetésének támogatására, amely a foglalkoztatás kérdéseihez a választott témakör alapján kapcsolódó
  • hazai kutatási anyagokat, tanulmányokat, vagy
  • külföldi kiadványok magyar nyelvű fordítását, vagy
  • magyar nyelvű tanulmányok más nyelvre való fordítását tartalmazza.

A kiadvány lehet nyomtatott, elektronikusan vagy más módon rögzített és terjesztett munka.

Választható témakörök:

 1. A képzésbe ágyazott foglalkoztatás, mint az elsődleges munkaerő piaci re integráció  eszköze.
 2. Önfenntartó kistelepülések, avagy a helyi munkahelyteremtés lehetőségei.
 3. Civil szervezetek érdekérvényesítése és szerepvállalása a foglalkoztatáspolitikában.
 4. Outplacement szolgáltatások szélesebb körben való megismertetése és gyakorlatban történő elterjesztése.
 5. Családbarát foglalkoztatás – pl. női munkavállalók részmunkaidős foglalkoztatásának lehetőségei.
 6. A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása
 7. 20 éves a Foglalkoztatási Törvény
 8. Szakképzetlenek helyben történő foglalkoztatásának problémái és lehetőségei
 9. Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának tapasztalatai a jogszabályi változások függvényében.
 10. Szabadon választott, a pályázó által megindokolt témakör.

A támogatható tevékenységek:

 • konferencia, rendezvény megrendezése (maximum  3 napos)
 • konferenciához, rendezvényhez kapcsolódó kiadványok készítése
 • önálló kiadványok készítése

A támogatás kizárólag eseti kiadványok megjelentetését szolgálja. Periodikák, újságok, műsor- és programfüzetek, hírlevelek kiadását nem támogatja az OFA. A pályázó rendezvényre és kapcsolódó kiadványra vagy önálló kiadványra nyújthat be egy pályázatot.

A támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás

A pályázat teljes keretösszege: 48.000.000,- Ft, mely összeget a program lebonyolításához az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány forrása terhére különített el.

A támogatás elemei, folyósításának feltétele és ütemezése


A támogatható tevékenységek, elszámolható költségek

A rendezvények előkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódóan:

 • A program előkészítése során a projekthez közvetlenül kapcsolódó, és a projekt időtartamán belül felmerülő költségek (postaköltség, meghívók előállításának költségei, projektre vonatkozó útiköltségek);
 • Előadói díjak (teljesítésigazolással ellátott);
 • Terembérlet, technika;
 • Szervezési személyi és dologi költségek (a projektben résztvevő munkatársak bére, bérjellegű költségei és járulékai);
 • Nyomdai és sokszorosítási díjak;
 • Kommunikációs költségek;
 • Általános adminisztráció;

A felmerülő költségek maximuma 25.000,- Ft/fő, mely valamennyi elszámolható költséget magában foglal.

A kiadványhoz kapcsolódóan:

 • A szerzők, a szerkesztők, a fordítók, a lektorok és más munkatársak munkadíja és járulékai;
 • A szerkesztési, sokszorosítási és terjesztési kiadások. Grafikai, nyomdai költségek.

Nem támogatható költségek:

Nem támogathatóak, és az OFA nem biztosít támogatást különösen az alábbi költségekre:

 • A pályázó által visszaigényelhető ÁFA;
 • Beruházás és eszközvásárlás;
 • A pályázati feltételeknek való megfelelés költségei;
 • Közjegyzői díj(ak);
 • A pályázat feltételeinek való megfeleléshez szükséges eljárási díjak.
 • Ösztöndíj, jutalom
 • “Egyéb”, “nem várt”, “tartalék” stb., nem beazonosítható költségek
 • Étkezési utalvány, étkezési hozzájárulás
 • Kamattartozás kiegyenlítés, hiteltúllépés költsége, postai utalványdíj
 • Támogatott érdekeltségi körébe tartozó, a támogatott szervezettel függőségi viszonyban álló szervezet által kibocsátott számla (igénybevett szolgáltatás)
 • Munkába járás utazási költségei;
 • Étkezés, ital, büfé, reprezentáció, szállás.

Az OFA a pályázat kedvező elbírálása esetén a támogatási összeget részletekben utalja a támogatott részére, az alábbiak szerint:

 • a támogatási összeg 40%-a előlegként kerül átutalásra a támogatási szerződés aláírásától, illetve a bank által is aláírt inkasszó nyilatkozatok, továbbá az elkülönített számlaszám megnyitásáról szóló banknyilatkozat OFA-hoz történő benyújtásától számított 20 napon belül (5 millió Ft feletti támogatási összeg esetén a közjegyző előtt tett egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot is be kell nyújtani az OFA-hoz.),
 • 30%-át a pénzügyi elszámolás beküldését követően, 30 napon belül,
 • a támogatási összeg fennmaradó 30%-a a projekt zárását követően a benyújtott záró szakmai és hitelesített számlamásolatokkal dokumentált pénzügy beszámoló elfogadását (és kiadvány támogatása esetén a 24 db mintapéldány megküldését) követően – utófinanszírozás keretében – kerül kifizetésre.

A nyertes pályázónak elkülönített számlát kell nyitnia, az OFA az elkülönített alszámlaszámra utalja át a támogatási összeget.

Az OFA fenntartja a jogát arra vonatkozóan, hogy az egyes támogatási programok esetében az adott projekt sajátosságainak figyelembevételével ettől eltérjen.

A szakmai program megrendezése és/vagy kiadvány megjelentetése esetén is a támogatás felhasználásáról a program felelőse pénzügyi elszámolást és szakmai összegzőt készít, melynek során az eredeti számlákat az OFA ellen jegyzi.

A támogatás időtartama
: A projektek megvalósításának legkorábbi kezdő időpontja 2010. október 1., a zárásának végső határideje: 2011. július 31.

Benyújtási határidő: 2010. június 25.

A pályázatot nyomtatott formában, illetve CD-re kell elkészíteni. Az OFÁ-hoz a pályázatokat 1 db eredeti lefűzött, nyomtatott példányban, és 3 példányban CD-n zárt borítékban, ajánlott postai küldeményként kell eljuttatni.

Az Iroda posta címe: 1301 Budapest, Pf.: 84.

A pályázatokat tartalmazó borítékra kérjük ráírni:

“PÁLYÁZAT NP-K 2010”

Amennyiben lokális, illetve döntően a pályázó szervezet működési helyével azonos megyén belüli érdekeltségű a program, – 1 másolati példányt az illetékes Munkaügyi Központ részére kell megküldeni, véleményezésre.

A pályázatok támogatásáról ill. elutasításáról az OFA Kuratóriuma várhatóan 2010. augusztusában dönt.

Pályázati díj
A pályázati díj 5 000 Ft. A pályázati díj befizetését szolgáló csekk a pályázati adatlappal együtt igényelhető, vagy utalható a Magyar Államkincstár 10032000-00280910-00000000 sz. számlára. A pályázati díj befizetését igazoló szelvény vagy átutalási megbízás másolatát az OFÁ-hoz beadott pályázati adatlaphoz mellékelni kell. Ellenkező esetben a pályázat nem kerül elbírálásra. Elutasítás esetén a pályázati díj nem kerül visszafizetésre.
A határidőn belül érkezett pályázatnak számít az, amelyet a pályázat benyújtási határidejének utolsó napján adtak fel postán. A határidőn túl érkezett pályázat érvénytelen.
Az OFA elutasíthatja azokat a pályázatokat, amelyek esetében a pályázati dokumentáció nincs kitöltve, a kötelezően csatolandó mellékletek hiányosak, illetőleg a pályázati felhívásnak meg nem felelő szervezetek által beadott pályázatról van szó.

Az OFA a pályázatok tartalmát bizalmasan kezeli, tartalmukról felvilágosítást sem kívülállónak, sem a pályázaton résztvevőnek (a pályázat elbírálásában résztvevő személyek kivételével) nem ad.
A pályázati feltételeknek nem megfelelő, vagy elutasított pályázatok egy példányát a pályázó szükség esetén átveheti a Közalapítványi Irodában a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő egy hónapon belül, a továbbiakban a Közalapítványi Iroda ezeket a pályázatokat nem őrzi meg, és nem küldi vissza.

Általános tudnivalók – A pályázatok elbírálása, a támogatás nyilvánossága és szerződéskötés, a támogatás megvonása, egyéb tudnivalók

A pályázatok támogatásáról, vagy a támogatási kérelem elutasításáról szóló döntést a Közalapítványi Iroda előterjesztése alapján, szakértő véleményének figyelembevételével az OFA Kuratóriuma jogosult meghozni a Szervezeti és Működési Szabályzata szerint.

A pályázatok felbontását követően – indokolt esetben – csak az OFA által kezdeményezett hiánypótlásra van mód Az OFA Közalapítványi Iroda a Kuratórium döntését indoklás nélkül írásban közli a pályázóval.

A döntés végleges, jogorvoslatnak helye nincs.

A nyertes pályázókkal az OFA Közalapítványi Iroda az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormány rendelet előírásai alapján támogatási szerződést köt.

Az OFA Kuratóriumának döntését követő 30 napon belül a Közalapítványi Iroda megküldi a nyertes pályázóknak a támogatási szerződés tervezetét, amennyiben a támogatott megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht. 15.§.-ában foglalt feltételeknek.

A támogatásról szóló döntés a támogatási szerződés tervezetének megküldésétől számított 75 napig érvényes, amennyiben a támogatási szerződés aláírására a Támogatott hibájából a 75 nap alatt nem kerül sor, úgy a támogatásról szóló döntés érvényét veszti.

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvényben foglalt feltételek fennállása esetén Támogatott köteles közbeszerzési eljárást lefolytatni.
A Támogatási szerződésben rögzítésre kerül, hogy a Támogatott szervezet nevében aláíró személy köteles a programmal összefüggő, általa észlelt szabálytalanságokat felfedni, megkeresés esetén a kért információt, dokumentumokat az OFA rendelkezésére bocsátani. E kötelezettség nem teljesítése vagy késedelmes teljesítése esetén az OFA jogosult a szerződésben kikötött szankciókat alkalmazni.

A pályázattal kapcsolatos eredeti dokumentumokat, bizonylatokat (amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik) legalább 10 évig meg kell őrizni, az ellenőrzésre jogosultaknak rendelkezésére kell bocsátani.

A támogatás megvonása:
A támogatási összeg részben vagy egészében visszakövetelhető, ha:

 • a támogatott a szerződés aláírását követően 30 napon belül nem kezdi meg a projekttevékenységet,
 • a pályázó késedelembe esik és azt nem menti ki, vagy hibásan teljesít, továbbá a részfeladatot a kitűzött póthatáridőre nem, vagy hibásan teljesíti, valamint akkor is, ha a szerződés teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért a Kedvezményezett felel,
 • bebizonyosodik, hogy a pályázat kedvező elbírálása végett lényeges adatot szolgáltatott valótlanul a pályázó,
 • a szerződésben előírt bármely bejelentési kötelezettségének határidőig nem tesz eleget a pályázó,
 • jogalap nélküli kifizetés történt,
 • a Támogatott szervezet nevében aláírásra jogosult személy a programmal összefüggő szabálytalanságokat az OFA felé nem jelenti, megkeresés esetén a kért információkat, dokumentumokat nem bocsátja az OFA rendelkezésére,
 • a beszámolók, jelentések, vagy az abban foglalt adatok ellenőrzése a pályázatban vállaltaktól eltérő adatokat, tényeket állapít meg,
 • a szerződés teljesítésével kapcsolatos ellenőrzést akadályozza, vagy meghiúsítja.
 • a Támogatott részéről nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül, vagy értéke számottevően csökken,
 • ha a kedvezményezett teljesítését biztosító bankgarancia, inkasszó, egyéb határidőhöz kötött biztosíték a határidő lejárta miatt – annak lejárata előtt legalább 45 nappal – nem kerül meghosszabbításra. A lejárati idő nyomon követése a Támogatott felelőssége és feladata.
 • megvonható a támogatás, amennyiben a Támogatott a pályázati felhívásban, a támogatási szerződésben rögzített feltételekben bekövetkezett bármely változást a Támogató felé a változástól számított nyolc napon belül írásban nem jelenti be.

A pályázónak a projekt megvalósításának teljes ideje alatt vállalnia kell az együttműködést a pályázat kiírójával. A pályázónak a pályázat kiíróját haladéktalanul tájékoztatnia kell minden olyan eseményről, vagy változásról, amely a pályázat megvalósításával összefügg. A tájékoztatás elmulasztása a megítélt támogatási összeg visszakövetelését eredményezheti

Biztosítékok:
1. Azonnali beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozat támogatási összeghatártól függetlenül kötelező minden Támogatási Szerződés esetében, a Támogatási Szerződés aláírásakor meglévő valamennyi bankszámla tekintetében. Az azonnali beszedési megbízás érvényesítéséhez szükséges felhatalmazást a Támogatott a program elszámolását követő 3 hónapig tartó időtartamra köteles megadni az OFA részére.

2. az 500.000,-Ft-ot elérő, előfinanszírozású vagy vegyes finanszírozású támogatás esetén a támogatási szerződésnek tartalmaznia kell az alábbi biztosítékok közül a támogatott által választható legalább egyet:

 • jelzálog olyan per-, teher-, és igénymentes ingatlanra, melynek hivatalos értékbecslő által megállapított forgalmi értéke legalább a támogatás összegét eléri. Második vagy további ranghelyre kivételes esetben akkor fogadható el jelzálog bejegyzés, ha a korábbi ranghelyű bejegyzések teljesítése esetén az ingatlan értéke még fedezetet nyújt a támogatási összegre,
 • közjegyző előtt tett tartozáselismerő nyilatkozat
 • bankgarancia
 • garanciaszervezet által vállalt kezesség
 • óvadék.

A biztosítékok nyújtásával kapcsolatban felmerülő költségek a Támogatottat terhelik. A biztosítékokat a projekt teljes időtartamára kell rendelkezésre bocsátania, amennyiben a projekt bármely okból korábban lezárul, és a Támogatottnak elszámolási kötelezettsége (visszafizetési) kötelezettsége nincs az OFA felé, az OFA a biztosítékot feloldja.

Pályázati adatlap
A pályázati adatlapot a támogatási program azonosítójára hivatkozva (NP-K/2010.) postai úton vagy telefonon (555-2900) igényelhetik vagy személyesen, a Közalapítványi Iroda recepcióján vehetik át a pályázók (1037 Budapest, Lajos u. 80.), de az adatlap az OFA www.ofa.hu honlapjáról letölthető.

Forrás: OFA