palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a hazai roma közösségek civil képviseletének ellátására a Roma Integrációs Tanácsban

szmm pályázatokA RIT-ben való civil szervezeti részvétel biztosítása érdekében a Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázati felhívást tesz közzé azon regionális vagy országos hatáskörű roma szervezetek számára, amelyek, delegált tagjaik révén hatékonyan hozzájárulhatnak a Kormány romák társadalmi integrációját segítő tevékenységének teljesüléséhez.

A romák társadalmi helyzetének javítására irányuló kormányzati intézkedések előkészítésének, koordinációjának, és végrehajtásának ellenőrzésére a szociális és munkaügyi miniszter kezdeményezésére 2007 februárjában új képviseleti alapra helyezett egyeztető, konzultatív testület, a Roma Integrációs Tanács (a továbbiakban: RIT) került felállításra.

A RIT létrehozásáról szóló 1129/2006 (XII. 25.) Korm. határozat 3. bl) pontjának felhatalmazása alapján a testületben a kormányzati szervek mellett a cigányság képviseletét ellátó hét roma civil szervezet egy-egy képviselője is helyet kap, így a roma közösségek érdekeinek hatékony és széleskörű képviselete valósulhat meg.

A RIT-ben résztvevő civil szervezetek megbízatása 2009. december 31-én lejár.

2010. január 1-től csak azon hét civil szervezet egy-egy képviselője vehet részt a RIT munkájában, akik a jelen felhívásban közzé tett feltételeknek megfeleltek, és akiket a szociális és munkaügyi miniszter felkér a részvételre.

A felkérés határozott időre, 2010. január 1-től 2011. december 31-ig szól.

Elvárások

Azon civil szervezetek jelentkezését várjuk, amelyek

 • országos vagy regionális lefedettséggel dolgoznak, több tagszervezettel/hálózattal rendelkeznek, vagy több szervezetet tömörítő ernyőszervezetként működnek, továbbá
 • a roma közösségek képviseletét elismerten és eredményesen látják el.

A. Szakmai elvárások

Olyan regionális/országos hatáskörű roma szervezetek jelentkezését várjuk, melyek:

 • ismerik a kormány romák társadalmi integrációját célzó esélyegyenlőségi politikáját, különös tekintettel
  • az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényre;
  • a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozatra, valamint
  • a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre szóló kormányzati intézkedési tervről szóló 1105/2007 Korm. határozatra.
 • ismerik az NFT/UMFT operatív programjainak és akcióterveinek tervezési, végrehajtási és elszámolási rendszerét, európai uniós pályázat végrehajtásában tapasztalattal bírnak.
 • az oktatás, a foglalkoztatás, a lakhatás, az egészségügy és anti-diszkrimináció területéhez kapcsolódóan esélyegyenlőségi / romaügyi szakértőt foglalkoztatnak.
 • részt vettek helyi, kistérségi fejlesztési terv, közoktatási esélyegyenlőségi terv, anti-szegregációs terv, közfoglalkoztatási terv elkészítésében.

B. Formai elvárások
Olyan regionális/országos hatáskörű roma szervezetek jelentkezését várjuk, melyek:

 • bíróság által legkésőbb 2005. január 1-ig nyilvántartásba vettek,
 • alapító okiratukban foglaltak szerint a magyarországi cigányság társadalmi helyzetének javítása érdekében fejtik ki tevékenységüket,
 • és tevékenységükről hitelt érdemlően a felhívás mellékletét képező adatlapon nyilatkoznak.

Az érvényes jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • Jelen pályázati felhívás 1. mellékletét képező, hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap.
 • A civil szervezet hatályos létesítő okiratának egyszerű másolata (erre záradékként rá kell vezetni a szervezet képviselőjének aláírásával hitelesített nyilatkozatát arról, hogy a másolati példány az eredetivel mindenben megegyezik).
 • A civil szervezet bírósági nyilvántartásba vételéről szóló jogerős bírósági végzésnek az egyszerű másolata (erre záradékként rá kell vezetni a szervezet képviselőjének aláírásával hitelesített nyilatkozatát arról, hogy a másolati példány az eredetivel mindenben megegyezik).
 • A civil szervezet székhelye szerinti megyei (fővárosi) bíróság által a szervezet hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat (eredeti példány).
 • Egy maximum két oldalas összefoglaló az alábbiakról
  • a kormányzati intézkedések előkészítése, koordinációja és végrehajtásának ellenőrzése során, RIT-tagként mit kíván tenni a kormányzati munka eredményesebbé tétele érdekében.
  • a szervezet elképzeléseit arról, hogy a jogszabályi környezet figyelembevételével az együttműködés hatékonyságát milyen eszközökkel, módszerekkel kívánja javítani.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

A pályázatok benyújtása
A pályázatokat a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Roma Integrációs Főosztályára kell postai úton és faxon eljuttatni. (A feltüntetett határidő nem a postai feladás, hanem a beérkezés napját jelenti)

Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Roma Integrációs Főosztály, 1054 Budapest, Hold u. 1., fax: 06-1-428-9822

A dokumentumok beérkezésének határideje: 2009. december 21.
A határidőn túl beérkezett pályázatot nem fogadjuk el.

A pályázatok elbírálása
A felhívásra beérkezett és a formai követelményeknek megfelelő pályázatokat külön szakértői bizottság véleményezi. A formai hibás (nem a pályázati adatlapon benyújtott, illetve a szükséges mellékleteket nem tartalmazó) pályázatok érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek. A bírálati szempontokat a pályázati felhívás 2. számú melléklete tartalmazza.

A szakértői bizottság véleménye alapján a szociális és munkaügyi miniszter 2010. január 15-ig jelöli ki azt a hét civil szervezetet, akiket felkér a Roma Integrációs Tanács munkájában való részvételre. A döntésről 2010. január 20-ig tájékoztatjuk a pályázatot benyújtott szervezeteket.

A pályázati eljárással kapcsolatban további információ kérhető a Roma Integrációs Főosztály munkatársaitól a (06 1) 428-9821 vagy a (06 1) 428-9820 telefonszámokon.

Letölthető dokumentumok:

Forrás: SZMM