palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat az alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmények számára iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenység támogatására KAB-IPP-09

szmm pályázatokA Szociális és Munkaügyi Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium közös megbízásából az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) a szociális és munkaügyi miniszter 7/2009. (III.18.) SZMM rendelete alapján pályázatot hirdet az alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmények számára iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenység támogatására.
1. A pályázat célja, kategóriái: A pályázat célja az iskolai drogprevenciós, egészségfejlesztési és egészségnevelési tevékenység előmozdítása és támogatása. A kiírás keretében támogatandó programok az iskola pedagógiai programjára, illetve az annak szerves részét képező iskolai egészségfejlesztési, egészségnevelési feladatokra, továbbá az abban megfogalmazott drogstratégiára épülnek, amelyek a „Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” című dokumentum szemléletét és prioritásait figyelembe veszik és érvényesítik. Hosszabb távon a pályázat célja az iskola képessé tétele az egészségfejlesztési tevékenységek ellátására. Az iskolában megvalósuló program javasolt speciális feltételei:

 • holisztikus egészségképen alapul, azaz a testi, lelki és társadalmi/közösségi egészségdimenziókat egyaránt figyelembe veszi;
 • figyelembe veszi a megcélzott egyének, ill. csoportok biológiai (életkor, nem), társadalmi (társadalmi helyzet, munka világában betöltött szerep, marginalizáció stb.) sajátosságait;
 • messzemenően figyelembe veszi az adott színtér sajátosságait és az általuk nyújtott lehetőségeket, a családok elérését is megfogalmazza;
 • interaktív;
 • nem kizárólag ismeret-átadásra koncentrál, sokkal inkább az illegális szerfogyasztás megelőzése szempontjából védő-tényezőnek számító egyes készségek fejlesztését célozza meg;
 • nem egyetlen szertípusra irányul, hanem a különböző, addikciókat okozó szerek és magatartások összességére (ott ahol ez releváns);
 • figyelembe veszi azt a tényt, hogy a megcélzott csoportokban lehetnek a csoport átlagos szerfogyasztási mintázatától eltérő, esetleg intenzívebb szerfogyasztási magatartást mutató személyek;
 • a program nem tartalmazhat a szerfogyasztás normalizálását szolgáló üzenetet, nem fejthet ki olyan hatást, amely a megcélzott populációban vagy annak környezetében erre utalhat;
 • képes arra, hogy az adott színtéren folyó egészségügyi típusú, pl. korai kezelésbe vételi programokkal együttműködjön;
 • beilleszthető egy adott színtéren megvalósuló átfogó megelőzési programba.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 160 000 000 Ft, azaz százhatvan millió forint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény XXVI. SZMM fejezet 16/40 „A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok” alcím (ÁHT: 228653) terhére.

3. A pályázaton igényelhető támogatás formája és összege A támogatás a pályázó által a pályázatában megjelölt 2009. szeptember 1. és 2010. június 30. közötti időszakban felmerülő, a pályázó költségeihez nyújtott vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek folyósítása előleg finanszírozás formájában történik, a pályázati útmutató 10. pontja szerint. Amennyiben az elnyert támogatás nem haladja meg az 1 millió forintot, a támogatás folyósítása egy összegben előfinanszírozás formájában történik a pályázati útmutató fent jelzett pontja szerint.

Az igényelhető támogatás mértéke, az iskola tanulói összlétszámának függvényében és a 2008. októberi statisztika alapján, ha meghaladja a 400 főt, akkor 1800 Ft/ diák; a 400 fő összlétszámot el nem érő iskolák esetében pedig 2000 Ft/ diák lehet. A pályázó intézmények konzorciumot is alkothatnak. Amennyiben hátrányos helyzetű települések iskolái alkotnak konzorciumot, amelyekben az iskola tanulóinak összlétszáma egyenként nem éri el a 400 főt, 2000 Ft/ diák a támogatás lehetséges összege. Az előbbiek alapján az iskola az adatlapon feltüntetett és a programban konkrétan résztvevő tanulólétszám alapján nyújthat be támogatási igényt.
A pályázat során nem kell az intézményeknek önrészt biztosítaniuk. Az iskola a pályázati programban meghatározott feladatok elvégzésére a www.ndi-szip.hu portálon regisztrált szakmai szervezetet/szakembert vehet igénybe. A szakmai szervezet/szakember szolgáltatásának igénybevételekor, a szakmai szervezetnek/szakembernek juttatandó összeg nem haladhatja meg az összköltségvetés 75%-át. A pályázat keretében támogatás nyújtható dologi és személyi kiadások fedezetére (pl. részvételi díj, a programhoz szükséges fogyóeszköz beszerzésének költsége, tiszteletdíj, honorárium). Személyi juttatások (pályázati útmutató 2.2. pont) a támogatási összeg 30%-át nem haladhatják meg.

4. A támogatás mértéke A projekt elszámolható összes költségének 100%-a, a pályázathoz önerő biztosítása nem kötelező.

5. A támogatás folyósítása Előleg finanszírozás formájában történik a pályázati útmutató 10. pontja szerint. Amennyiben az elnyert támogatás nem haladja meg az 1 millió forintot, a támogatás folyósítása egy összegben előfinanszírozás formájában történik a pályázati útmutató fent jelzett pontja szerint. A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó pénzügyi bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

6. Támogatási időszak A pályázó által, a pályázatban megjelölt, 2009. szeptember 1. és 2010. június 30. közé eső időszak.

7. Beadható pályázatok száma Jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

8. A pályázók köre Belföldi székhelyű alap- (5-8. évfolyam) és/vagy középfokú (9-12. évfolyam) nevelési-oktatási intézmények (beleértve a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató intézményeket is).
Pályázatot csak azon nevelési-oktatási intézmények nyújthatnak be, amelyek az útmutató 5.2 pontban leírtak szerint regisztráltak a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerébe.

8.1. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely

 1. a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
 2. a korábban nyújtott állami, vagy Európai Uniós támogatásokkal az előírt határidőre nem számolt el,
 3. a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
 4. korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
 5. szervezetnek adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása van,
 6. csőd-, felszámolási- illetve végelszámolási eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,
 7. korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
 8. munkaügyi kapcsolatai nem rendezettek,
 9. pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményi.

8.2. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye

 1. bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
 2. alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
 3. a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

9. A pályázatok benyújtásának módja és helye A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő által működtetett EPER szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a www.esf.hu honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 5.2. pontja tartalmazza.

10. A pályázatok benyújtásának határideje Az internetes pályázatok beadási határideje: 2009. május 20. 24.00 óra. Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre került.

11. Pályázatkezelő ESZA Kht. Hazai Programigazgatósága 1134 Budapest, Váci út 45. www.esf.hu

12. A pályázat érvényességének vizsgálata A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszere automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére kerül sor a Pályázati Útmutató 7. pontjában meghatározott szempontrendszer szerint.
Amennyiben a Pályázatkezelő a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban, útmutatóban és az internetes adatlapban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 10 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével a beadási határidőtől számított 10 munkanapon belül. Az alábbi esetekben hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat érvénytelen:

 1. a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége (felhívás 3. pontja),
 2. a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága (felhívás 4. pontja),
 3. konzorcium által benyújtott pályázat esetében a konzorciumi megállapodás oldalhű digitális másolatának pályázathoz csatolása (felhívás 3. pontja).

Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, vagy a hiányosság pótlására nincs lehetőség, a Pályázatkezelő megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a pályázónak. Az érvénytelenné nyilvánítás ellen a pályázó a kiértesítéstől számított 8 munkanapon belül panasszal élhet a pályázatkezelőnél megfelelő bizonyítékokkal alátámasztva. Az elmulasztott hiánypótlás teljesítésére már nincs lehetőség.

13. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje A pályázatok értékelését a Bírálati Bizottság a Pályázati Útmutató 8. pontjában meghatározott szempontrendszer szerint végzi A Bírálati Bizottság döntési javaslatát a pályázatok beadási határidejétől (hiánypótlás esetén a hiánypótlásra megállapított határidő lejártának napjától) számított 45 napon belül teszi meg. A támogatásokról a szociális és munkaügyi miniszter dönt a Bírálati Bizottság javaslatának megérkezését követő 15 napon belül. A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség. A támogató a támogatási döntésben meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó feltételeket.

14. A pályázók döntést követő kiértesítése A szociális és munkaügyi miniszter döntését követően a Pályázatkezelő 10 napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.szmm.gov.hu; www.okm.gov.hu és a www.esf.hu honlapokon kerülnek közzétételre. A döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs. A támogatási döntéséről szóló értesítések tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.

15. Szerződéskötés A kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a pályázatkezelő köti meg. Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.

16. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
1 millió Ft-ot meghaladó támogatási összeg esetén: Az első részösszegről (a támogatás 25%-a) szóló pénzügyi elszámolás beküldési határideje: legkésőbb 2009. október 31. A második részletről (a támogatás 25%-a) szóló pénzügyi elszámolás beküldési határideje: 2010. január 31. A harmadik részletről (a támogatás 25%-a) szóló pénzügyi elszámolás beküldési határideje: 2010. április 30. A végbeszámoló, – melynek tartalma a támogatás utolsó 25%-áról szóló pénzügyi elszámolás, valamint a megvalósult projekt egészéről szóló szakmai beszámoló – benyújtásának végső határideje: legkésőbb 2010. július 30.

1 millió Ft alatti támogatási összeg esetén: A beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését követő 30. nap.

A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint az éves és évközi pénzügyi részelszámolások és szakmai beszámoló benyújtásának határidejét és a pénzügyi részelszámolások, valamint a szakmai beszámoló elkészítésének szempontjait a fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó miniszteri rendelet, a támogatási szerződés és a Pályázati Útmutató 12. pontja tartalmazza.

17. További információk A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a Pályázati Útmutató tartalmazza.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében.

Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető a www.esf.hu, a www.szmm.gov.hu honlapokról, vagy beszerezhető a Pályázatkezelő 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület címén.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 273-42-50-es telefonszámon, valamint a hazaitamogatas@esf.hu e-mail címen.
Budapest, 2009. április 20.

Pályázati útmutató