palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat nemzetiségi pedagógus-továbbképzések megvalósítására 2012

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő a „Anyaországi nemzetiségi pedagógustovábbképzések támogatására” közzéteszi az alábbi pályázatot.

Kategória kód: NEMZ-PED-12

I. A pályázat célja

  • a) Az országos nemzetiségi önkormányzatok által közvetlen megállapodás keretében az anyaországban szervezett népismeret, valamint az anyanyelv oktatásával összefüggő pedagógus-továbbképző programok megvalósításának segítése.
  • b) A közismereti tárgyakat nemzetiségi nyelven oktató pedagógusok számára szervezett szaknyelvi továbbképzések megvalósításának támogatása intézményközi közvetlen együttműködés keretében.

II. A pályázat benyújtására jogosultak köre

a) Közvetlen megállapodás alapján az anyaországban megvalósuló továbbképzést szervező országos nemzetiségi önkormányzatok.

b) Anyaországi felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján legalább 5 fő kétnyelvű vagy két tannyelvű nemzetiségi iskolában közismereti tantárgyat nemzetiségi nyelven oktató gyakorló pedagógus számára szemeszterenként legalább 40 óra anyaországi hospitációt biztosító nemzetiségi szaknyelvi pedagógus-továbbképzés szervezésére vállalkozó felsőoktatási intézmények, valamint az országos nemzetiségi önkormányzatok.

A jelen pályázat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) személyi és tárgyi hatálya alá tartozik, mivel az államháztartás alrendszeréből származó támogatást az államháztartáson kívülre, egyedi döntés alapján nyújt. Erre tekintettel nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban a Knyt. 6. § -ában nevesített személyek és szervezetek.

III. A pályázat jellege

A pályázati támogatás nyílt pályázat útján nyerhető el.

IV. A rendelkezésre álló keretösszeg

Jelen pályázat megvalósítására, rendelkezésre álló keretösszeg: 9.500.000,- Ft, azaz kilencmillióötszázezer forint.

V. A pályázatban igényelhető támogatás formája, módja, összege

A pályázó működési támogatásnak minősülő, vissza nem térítendő, bruttó támogatásban részesül, melyből általános forgalmi adó nem igényelhető vissza. (Amennyiben a nyertes pályázó áfa levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia.)

A támogatás módja: utófinanszírozás (a program költségeiről szóló elszámolás és szakmai beszámoló benyújtását és elfogadását követően történik a folyósítás).

Kivételesen, különösen indokolt esetben az egyösszegű utófinanszírozástól eltérő folyósítást a pályázó megfelelő indokokkal alátámasztott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti a pályázat benyújtásakor a 2012. szeptember 15. után megvalósuló programok támogatására. Előfinanszírozás esetén csak a támogatás folyósítását követően keletkezett költségek számolhatók el a támogatás terhére.

A pályázatban igényelhető támogatási összeg:

  • alsó határa: 100 000 Ft
  • felső határa: 2 000 000 Ft

A pályázat benyújtásához saját forrás megléte nem szükséges.

Letölthető dokumentumok

pályázati kiírás

doc Költségvetés szöveges indoklása
doc 1.sz. melléklet_közzétételi kérelem
doc Pályázati útmutató
doc Pályázói nyilatkozat

VII. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje, a pályázatkezelés díja

A pályázatot elektronikusan lehet benyújtani

Pályázati díj: 3000 Ft. A pályázati díjat egy szervezetnek több nemzetiségi pályázat beadása esetén is csak egyszer kell megfizetnie!

További információ az Alapkezelő e-mail címén (info@wekerle.gov.hu, továbbá a (1) 301 3200 ügyfélszolgálati telefonszámon kérhető.

A pályázat beadási határideje: 2012. június 1.

A beadás határidejénél a pályázat rögzítésének időpontját vesszük figyelembe.