palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására hátrányos helyzetű térségekben, településeken a Közép-Magyarországi régióban KMRFT-TEKI-2009

kmrft pályázatokA területfejlesztési szempontból kedvezményezett térségekbe és a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településeken területi kiegyenlítést szolgáló beruházások támogatása.

Az önkormányzatok, az önkormányzati társulások, a többcélú kistérségi társulások az alábbi fejlesztési célok és alcélok megvalósításához igényelhetnek támogatást:

a) helyi közterületek és közbiztonság fejlesztése:

aa) közterületi ivókutak létrehozása, meglévők rekonstrukciója,

ab) önkormányzati tulajdonban lévő közterületi illemhelyek kialakítása és felújítása,

ac) közbiztonságot szolgáló fejlesztések megvalósítása a közlekedésbiztonság és a bűnmegelőzés területén (pl. buszöböl, körforgalom, jelzőlámpás csomópont, térfigyelő rendszer, közterületi segélyhívó rendszer, polgárőrségi infrastruktúra fejlesztése és eszközbeszerzés, járda),

ad) a tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése (különösen utcanévtáblák, információs táblák, útbaigazító táblák, térképek);

b) településrendezési eszközök, valamint települési környezetvédelmi programok és tervek, területrendezési tervek, a közös egyszerűsített településszerkezeti tervek készítése, módosítása.

A célelőirányzat megnevezése: Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása hátrányos helyzetű térségekben, településeken (TEKI)

A rendelkezésre álló támogatási keret összege: 22.900.000 Ft

A pályázatot kiíró szerv: Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (1146, Budapest Hermina út 17. Tel: 471-9451 Fax: 471-9455)

A lebonyolításban közreműködő szervezetek:

Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács)

Pro Régió Ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség)

Magyar Államkincstár Központi Igazgatósága (a továbbiakban: Államkincstár)

Magyar Államkincstár Közép-Magyarországi Regionális Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság)

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NFGM)

Önkormányzati Minisztérium (a továbbiakban: ÖM)

Pályázat benyújtására jogosultak:

Települési önkormányzat, a megyei önkormányzat (a továbbiakban együttesen: önkormányzat), az önkormányzati társulás és a többcélú kistérségi társulás (a továbbiakban együttesen: társulás) általi fejlesztések, a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott hátrányos helyzetű kistérségekben, a Tanács 4/2008 (II. 01.) KMRFT számú határozata által meghatározott regionális szempontból hátrányos helyzetű kistérségekben.

  • a Szobi statisztikai kistérségben lévő települések önkormányzatai
  • a regionális szempontból hátrányos helyzetű kistérségekben (Cegléd, Nagykáta, Aszód, Dabas) lévő települések önkormányzatai

A pályázati díj mértéke, befizetésének módja, határideje:

Pályázati díjként a teljes támogatási igény 2,5%-át – minimum 20 000 Ft-ot, maximum 500 000 Ft-ot – kell befizetni a Tanács, Kincstárnál vezetett 10032000-00280941-00000000 számú számlájára – kizárólag átutalással – 2009. június 2-ig. A pályázati díjat pályázatonként külön-külön kell befizetni.

A pályázaton elnyerhető támogatás összege és intenzitása:

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás maximális összege: 20 millió Ft, kivéve a településrendezési eszközök, valamint települési környezetvédelmi programok és tervek, területrendezési tervek, a közös egyszerűsített településszerkezeti tervek készítése, módosítása, melyek esetében a megítélhető támogatás maximális összege 5 millió forint.

Az alap támogatási arány az elismerhető költségek 75%-a, amin felül kedvezményezetti szempontból többlettámogatást igényelhet(nek):

a)      az a települési önkormányzat, amely az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása jogcímen a 2007. és a 2008. évben is támogatásban részesült, 10%-kal magasabb támogatást kaphat,

b)      azon önkormányzatok, amelyek önkormányzati együttműködésben, vagy társulási formában kívánják fejlesztéseiket megvalósítani, 10%-kal magasabb támogatást kaphatnak.

A pályázati egységcsomag elérhetősége, igénylésének módja:

A pályázati egységcsomag tartalmazza: a pályázati felhívást, a pályázati útmutatót és a pályázati adatlapot.

A pályázati felhívás és egységcsomag letölthető:

http://www.kozpontiregio.hu

http://www.otm.gov.hu, valamint a

http://www.nfgm.gov.hu oldalakról.

A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:

A pályázatokat 2009. június 2-ig lehet személyesen és postai úton benyújtani az Igazgatósághoz, a következő címre:

Magyar Államkincstár

Közép-Magyarországi Regionális Igazgatóság Állampénztári Iroda

I. Pályázatos Támogatási Osztály

1139 Budapest, Váci út 71.

A küldemény feladásának időpontjánál a postai dátumbélyegzőt vesszük figyelembe, a postára adás utolsó napja 2009. június 2. Kétség esetén a határidő betartását a pályázónak kell bizonyítania.

Személyes beadásnál a végső benyújtási határidő: 2009. június 2. 14 óra.

A befogadásról szóló döntés, illetve a lehetséges hiánypótlás határideje:

Az Igazgatóság formai és jogosultsági szempontból megvizsgálja a pályázatot és – hiányosság esetén- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. §-ának (3) bekezdése alapján a pályázót hiánypótlásra szólítja fel a pályázat beérkezését követő 14 munkanapon belül. A pályázó a hiány pótlásáról – a benyújtott pályázattal azonos példányszámban – a felszólítás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül gondoskodik. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

A pályázat befogadásáról, illetve minden, a pályázókat érintő tanácsi döntésről a pályázót az Ügynökség írásban, igazolható módon tájékoztatja.

A pályázat elbírálásának határideje:

A Tanács legkésőbb 2009. augusztus 10-ig dönt a pályázatokról.