palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Szakértők jelentkezését várja az Európai Bizottság oktatás, audiovizuális témák, kultúra, ifjúság, sport, EU Segítségnyújtási Önkéntesszolgálat programterületekre

Szándéknyilatkozati felhívás olyan szakértők listájának összeállítására, akik segítséget nyújtanak az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA/2013/01) számára az uniós programok irányításában a következő területeken: oktatás, audiovizuális témák, kultúra, ifjúság, sport, EU Segítségnyújtási Önkéntesszolgálat, állampolgárság vagy az Ügynökségre ruházott bármely más program.


Az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) létrehozta az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséget (EACEA – a továbbiakban: ügynökség) az oktatási, audiovizuális és kulturális területen végzett uniós tevékenységek irányítására (az 58/2003/EK tanácsi rendelet (Hivatalos Lap L 11., 16.1.2003)alkalmazásában). Az ügynökség feladata, hogy a Bizottság ellenőrzése alatt végrehajtsa az Európai Unió által finanszírozott oktatási és képzési, ifjúsági, sport, audiovizuális és kulturális témájú, valamint az állampolgársággal, a Segítségnyújtási Önkéntesszolgálattal és az európai oktatási információs hálózattal (Eurydice) összefüggő programokat és tevékenységeket, továbbá az Ügynökségre ruházott bármely más programot.
Az ügynökség rendelkezik a felelősségi körébe tartozó programok irányításához szükséges legfontosabb eszközökkel. Ide tartozik a pályázati felhívások kiírása, projektek kiválasztása és támogatási megállapodások aláírása, a pénzügyi irányítás, a projektek nyomon követése, a kedvezményezettekkel való kapcsolattartás,valamint a helyszíni ellenőrzések elvégzése.
Az ügynökség az általa kezelt programokhoz kapcsolódó témákban – nyilvános pályázatok útján – szolgáltatási szerződéseket is köt.
Az ügynökség önálló jogi személy, székhelye Brüsszel.

Ajánlatkérő: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség, avenue du Bourget 1, 1140Brüsszel, BELGIUM. E-mail: eacea-info@ec.europa.eu

KÓD: EACEA/2013/01

A programok jogalapjával és a végrehajtásukkal kapcsolatosan a következő weboldalon található információ: http://eacea.ec.europa.eu

E szándéknyilatkozati felhívást az ügynökség gondozza. Az e felhívás keretében kiválasztott szakértőket felkérhetik arra is, hogy tevékenységeik (a szakpolitikák és programok általános koordinációja, kommunikációs feladatok, az ügynökség felelősségi körén kívüli feladatrészek irányítása) keretében segítsék az ügynökséget felügyelő főigazgatóságok (a felhívás közzétételének időpontjában a felügyelő főigazgatóságok a következők: DG EAC – Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság; DG COMM – Kommunikációs Főigazgatóság; és DGDEVCO – Fejlesztési és Együttműködési Főigazgatóság – EuropeAid), valamint más bizottsági szolgálatok és uniós intézmények munkáját.

Regisztrációs eljárás:
A szándéknyilatkozati felhívás célja külső szakértők listájának összeállítása.
A szándéknyilatkozati felhívást az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén be lehet nyújtani az ügynökség alábbi weboldalán elérhető online űrlap alkalmazásával: http://eacea.ec.europa.eu

A jelentkezőknek a szándéknyilatkozatukat az ügynökség fentebb meghatározott weboldalán közölt utasítások betartásával kell benyújtaniuk:
A jelentkezőknek a szándéknyilatkozati űrlappal együtt be kell nyújtaniuk az arra vonatkozó bizonyítékokat is,hogy rendelkeznek a szándéknyilatkozatuk tárgyát képező program(ok) célkitűzései szempontjából szükséges képzettséggel és szakmai tapasztalattal, a lenti 11. pontban tovább részletezettek szerint.
A listára kerülés nem jelent szerződéskötési kötelezettséget az ajánlatkérő számára.

Regisztrációs határidő:2020. szeptember 30.  12:00

A benyújtandó dokumentumok és információk:
Az érdekelt feleknek szándéknyilatkozatukban be kell nyújtaniuk valamennyi kapcsolati adatukat, és fel kell sorolniuk az őket érdeklő, a 7. pontban feltüntetett konkrét területeket.
A kiválasztási kritériumok tekintetében történő értékeléshez benyújtandó igazoló okmányok felsorolása a 11.pontban található.

Az eljárás általános ismertetése:
Felhívjuk a természetes személyeket arra, hogy az ebben a felhívásban foglalt szabályokkal összhangban nyújtsanak be szándéknyilatkozati felhívást.
Az ajánlatkérő összeállítja azoknak a jelentkezőknek a listáját, akik megfelelnek a 11. pontban szereplőkritériumoknak.
Amennyiben felmerül annak igénye, hogy a 7. pontban ismertetett szakterületekhez kapcsolódó valamely konkrét feladatot külső szakértő végezzen el, akkor az ajánlatkérő a szükséges szakképzettség, tapasztalat és tudás alapján, valamint a diszkrimináció-mentesség, az egyenlő kezelés és az összeférhetetlenség elkerülése alapelvekkel összhangban kijelöli a szakértőket a feladat elvégzésére.
Az ajánlatkérő gondoskodik arról is, hogy a szakértői csapatok összeállítása kiegyensúlyozott módon, a szakértők rotációján alapuljon. Figyelembe veszi a jelentkezők földrajzi hely szerinti származását, nyelvi képességeit és szakmai profilját is. A legképzettebb szakértők kiválasztásának elvét szem előtt tartva az ajánlatkérő a nők és a férfiak kiegyensúlyozott foglalkoztatására törekszik.

A felhívás alapján összeállított lista felhasználása:
Az e felhívás alapján összeállított listát kizárólag a 7. pontban ismertetett szakterületeken végrehajtandó – maximum 130 000 EUR összes kifizetéssel járó feladatok tekintetében használják fel (szakértőnkénti maximális érték a szándéknyilatkozati felhívás teljes időtartama alatt. Ez a szabály kizárólag az ügynökség által kibocsátott megrendelések alapján teljesített kifizetésekre vonatkozik) (a javadalmazások és a visszatérítések együttesen).

A szándéknyilatkozati felhívásban foglalt területek részletes leírása:
Az ajánlatkérő a jelen szándéknyilatkozati felhívást azzal a céllal teszi közzé, hogy összeállítsa azon szakértők listáját, akik segítséget nyújtanak a következő feladatok elvégzésében:

 1. A pályázati felhívásokra beérkezett ajánlatok értékelése:
  • i. az ajánlatok értékelése;
  • ii. a szakértői csapatok támogatása és vezető szakértőként a minőség biztosításának elősegítése.
 2. Projektek értékelése és nyomon követése:
  • projektjelentések értékelése;
  • projekttermékek és -eredmények értékelése;
  • projektek nyomon követése és helyszínlátogatások;
  • programok és projektek elemzésével és/vagy nyomon követésével kapcsolatos egyéb feladatok.
 3. A tevékenységi területekhez kapcsolódó specifikus tanulmányok és elemzések.
 4. Dokumentumok fordítása vagy szerkesztése az előírt nyelvekre/nyelveken.
 5. Az ügynökség támogatása nyilvános rendezvények során.
 6. Az ügynökség által irányított programokhoz kapcsolódó egyéb feladatok.

Az ajánlatkérő a fentiekben ismertetett feladatok kapcsán külső szakértői tevékenységre tarthat igényt a következő szakértői területeken:

 1. Erasmus +:
  1.1. felnőttoktatás;
  1.2. felsőoktatás;
  1.3. szakoktatás és szakképzés;
  1.4. iskolai oktatás;
  1.5. IKT a tanulás érdekében;
  1.6. nyelvi képzés és nyelvtanulás, többnyelvűség;
  1.7. eredmények és gyakorlati megoldások terjesztése;
  1.8. eredmények hasznosítása;
  1.9. a szakpolitikai reform támogatása;
  1.10. Jean Monnet tevékenységek;
  1.11. ifjúság;
  1.12. sport.
 2. Európa a polgárokért:
  2.1. a XX. század történelme;
  2.2. szociológia, értékek és állampolgárság;
  2.3. szociális gazdaság és szolidaritás;
  2.4. politikai tudomány;
  2.5. etikai és szociális vonatkozások;
 3. Kreatív Európa:
  3.1. Média:
  3.1.1. filmgyártás támogatása;
  3.1.2. videojáték-fejlesztés támogatása;
  3.1.3. TV-műsorkészítés támogatása;
  3.1.4. piacra jutás támogatása;
  3.1.5. fesztiválok támogatása;
  3.1.6. kapacitásfejlesztés/képzés támogatása;
  3.1.7. filmszínházi terjesztés támogatása;
  3.1.8. online terjesztés támogatása;
  3.1.9. kísérleti projektek támogatása;
  3.1.10. filmkultúra támogatása.
  3.2. Kultúra:
  3.2.1. együttműködési projektek;
  3.2.2. műfordítás;
  3.2.3. hálózatok;
  3.2.4. platformok;
  3.2.5. kísérleti projektek támogatása.
 4. EU Segítségnyújtási Önkéntesszolgálat.

Igény szerint a feladatok elvégezhetők az ajánlatkérő irodáiban, az ajánlatkérő által szervezett bármely rendezvény helyszínén, illetve távolról, elektronikus kommunikációs eszközök alkalmazásával.

A szándéknyilatkozati felhívás alapján összeállított lista érvényessége:
Az e felhívás eredményeképpen létrejövő lista az ügynökség által irányított programok időtartama alatt, vagyis a 31.12.2020 időpontig érvényes.
A lista érvényességi idejének utolsó 3 hónapját megelőzően az érdeklődő felek bármikor benyújthatjákjelentkezésüket.

Letölthető dokumentum

EACEA Szakértői felhívás

A felhívás weboldala

Kizárási kritériumok:

A jelentkezőket kizárják a jelen felhívásban való részvételből, amennyiben:
(a) csődbe mentek, felszámolási eljárás alatt állnak, működésüket bíróság felügyeli, egyezséget kötöttek ahitelezőkkel, felfüggesztették üzleti tevékenységüket vagy ilyen ügyekkel kapcsolatos eljárás alanyai, vagy a tagállami jogszabályok szerinti hasonló eljárás következtében bármely ezekhez hasonló helyzetben vannak;
(b) őket vagy a felettük képviseleti, döntéshozatali vagy kontroll jogkörrel rendelkező személyeket res iudicatahatályú ítélettel olyan jogalapon ítélte el a tagállamok valamely illetékes hatósága, amely a szakmai hitelüketmegkérdőjelezi;
(c) súlyos szakmai kötelezettségszegést követtek el, amelyet az ajánlatkérő bármely, általa igazolhatónaktekintett módon megállapíthat, ideértve az Európai Beruházási Bank és a nemzetközi szervezetek határozataitis;
(d) nem teljesítették a társadalombiztosításijárulék- vagy adófizetési kötelezettségüket a székhelyük szerintiország vagy az ajánlatkérő országának jogi rendelkezései szerint, illetve annak az országnak a jogszabályaiszerint, ahol a szerződést teljesíteni kell;
(e) csalás, korrupció, bűnszervezetben való részvétel, pénzmosás vagy bármely más, az Unió pénzügyiérdekeit sértő jogellenes tevékenység miatt res iudicata hatályú ítélet született velük vagy a felettük képviseleti,döntéshozatali vagy kontroll jogkörrel rendelkező személyekkel szemben;
(f) közigazgatási szankció hatálya alatt állnak, mert téves adatokat szolgáltattak az ajánlatkérő által aközbeszerzési eljárásban történő részvétel feltételeként előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során,vagy elmulasztották az adatszolgáltatás teljesítését, illetve a költségvetésből finanszírozott szerződés teljesítésesorán szerződéses kötelezettségeik teljesítésének elmulasztásával súlyos szerződésszegést követtek el;
(g) összeférhetetlenségi helyzetben vannak a szerződés vonatkozásában; összeférhetetlenségi helyzetállhat elő különösen a következő okokból: gazdasági, politikai vagy nemzeti érdekekből, családi vagy érzelmikötődésekből, illetve bármely más kapcsolatból vagy közös érdekből kifolyólag.
A szerződés aláírását megelőzően a szakértők becsületbeli nyilatkozatot tesznek, amelyben kijelentik, hogynincsenek a fent felsorolt egyik kizárási helyzetben sem. Amennyiben kétség merül fel, a jelentkezőktől akizárási kritériumok tekintetében igazoló dokumentumok is kérhetők.

Kiválasztási kritériumok:

A szakértők kiválasztásának alapja a jelen felhívás szerinti feladatok elvégzésére való szakmai és technikai alkalmasság a következő kritériumok szerint:

 • legalább 4 év tapasztalat a konkrét megbízás szerinti szakértői területen,
 • képesség az angol és/vagy francia és/vagy német nyelven történő munkavégzésre (minimum B2 szint az első nyelvre és minimum B1 szint a többire) (az Europass formátumú önéletrajz tipológiája: http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/european-skills-passport/language-passport/templates-instructions).
  A fentiek szerinti előírt tapasztalatot és képességeket a jelentkező által a szándéknyilatkozat részét képező online önéletrajzban benyújtandó információk alapján értékelik.
 • Az IT-eszközök használatára való képesség a külső szakértőként történő kiválasztás előfeltétele.

A szakértők díjazásának és a költségtérítésének feltételei:
A szerződést a kiválasztott szakértőknek, vagyis a természetes személyeknek kell aláírniuk. Köz- és magánjogi szervezetektől nem fogadnak el számlát.

Díjak:
A kiválasztott szakértő a jelen szándéknyilatkozati felhívás keretében elvégzett munkájáért a következők szerintidíjazásban részesül: http://eacea.ec.europa.eu/about/call_experts/documents/experts-fees.xlsx

Munkanap alatt a kiválasztott szakértő 1 munkanapja értendő. Az 1 napi normál munkaidőre vonatkozóan annak az országnak a hatályos jogszabályait és rendelkezéseit veszik figyelembe, ahol a szolgáltatásokatteljesíteni kell. A normál napi munkaidőn felüli munkavégzésért nem jár díjazás. A fenti díjak magukban foglaljáka bérköltséget és minden egyéb költséget, mint például a társadalombiztosítási hozzájárulást, az adminisztratívköltségeket és az általános költségeket.
Az utazási és szállásköltségek visszatérítése:
A kiválasztott szakértő utazási és szállásköltség-térítésben részesül az Európai Bizottság által alkalmazott,a megrendelőlap-mintában ismertetett szabályok és árfolyamok szerint, amennyiben a feladatok ellátásáhozez szükséges, és a szerződés tartalmaz erre vonatkozó rendelkezéseket. A térítés az eredeti igazolódokumentumok (például a számlák) alapján történik. Online foglalás esetén szükség van az elektronikusfoglalási bizonylat kinyomtatott példányára. A benyújtott dokumentumokon szerepelnie kell az utazási osztálymegnevezésének, az utazás idejének és a kifizetett összegnek.

További információ:
A szándéknyilatkozati felhívásra vonatkozó általános feltételek:
Minden dokumentum, amelyet a szakértők benyújtanak, az ajánlatkérő tulajdona lesz, és bizalmasan kezelik. Ajelentkezés elkészítése és benyújtása kapcsán felmerülő költségeket az ajánlatkérő nem téríti meg.
A szerződés alapján teljesített szolgáltatásokkal, valamint a szolgáltatási produktumok sokszorozásával ésközzétételével kapcsolatos jogok az Európai Unió tulajdonában maradnak.
Minden olyan dokumentum, amely részben vagy egészben a jelen szerződés alapján elvégzett munkaeredménye, kizárólag az ajánlatkérő engedélyével adható át másoknak vagy tehető közzé.
A szakértő a jelen szándéknyilatkozati felhívásra történő jelentkezéssel elfogadja az abban foglalt előírásokatés feltételeket, valamint a szerződéstervezetben ismertetett összes feltételt. A szakértők lemondanak a sajátüzleti feltételeik alkalmazásáról.

A személyes adatok feldolgozása:
Ha az e szándéknyilatkozati felhívásra történt válaszadás feldolgozása személyes adatok rögzítéséreés feldolgozására kerül sor (ilyen adatok például: név, cím és szakmai önéletrajz), akkor az ilyen adatokfeldolgozása a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében azegyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK rendelettel összhangbantörténik. Eltérő rendelkezés hiányában a hirdetményre adott választ és a kért személyes adatokat a fenti, 5.pontban feltüntetett célokra kérik, azokat kizárólag e célok érdekében az 2. pontban feltüntetett ajánlatkérődolgozza fel, aki adatkezelőnek is minősül.
Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy az Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében a személyesadatok továbbításra kerülhetnek az ügynökség felügyeleti szerveihez (vagyis az Európai Bizottsághoz, aSzámvevőszékhez, az Európai Csalás-elleni Hivatalhoz (OLAF) stb.) és az igazságügyi hatóságokhoz (vagyisaz EU- bíróságaihoz, az Európai ombudsmanhoz stb.).
A személyes adatokat (természetes személyek esetében családi név és utónév, cím, jogi személyek esetébenjogi forma, bejegyzési szám, valamint a képviseleti, döntéshozatali vagy kontroll jogkörrel rendelkező személyekcsaládi neve és utóneve) az Európai Bizottság számvitelért felelős tisztviselője nyilvántarthatja vagy csak a korai előrejelző rendszerben (EWS) vagy az EWS-ben és a közbeszerzési eljárásban való részvételből kizártpályázók központi adatbázisában (CED) egyaránt, amennyiben a jelentkezők az alábbi jogszabályokbanemlített bármelyik helyzetben vannak:
— a Bizottság engedélyezésre jogosult tisztviselői és a végrehajtó ügynökségek által használandó koraielőrejelző rendszerről szóló 16.12.2008 keltezésű 2008/969/EK bizottsági határozat (bővebb információért lásdaz adatvédelmi nyilatkozatot a következő címen: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm),
vagy
— a közbeszerzési eljárásban való részvételből kizárt pályázók központi adatbázisáról szóló 17.12.2008keltezésű 2008/1302 bizottsági rendelet (a további információkat lásd az adatvédelmi nyilatkozatban a http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm#BDCE címen).
A fent említett adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint az adatbázisban regisztrált bármely személy jogosulthozzáférni az őt érintő regisztrált adatokhoz és helyesbíteni azokat. Ehhez kérelmet kell benyújtania az EurópaiBizottság számvitelért felelős tisztviselőjéhez.

Összeférhetetlenség:
A szakértőknek – annak érdekében, hogy a megbízásuk tárgyát képező feladatok végrehajtása során afüggetlenségük biztosítható legyen – nyilatkozatot kell aláírniuk, amelyben megerősítik, hogy nem áll fennösszeférhetetlenség a megbízásuk tárgyát képező tevékenységek, ajánlatok, jelentések, fájlok, produktumokés/vagy eredmények, valamint a korábbi, jelenlegi vagy jövőbeli tevékenységeik között.
Továbbá a szakértő nem lehet személyesen érintett azokban a tevékenységekben, ajánlatokban vagyprojektekben, amelyekhez a megbízása tárgyát képező feladatok kapcsolódnak. Ezért a kiválasztottszakértőknek az említett információkat az adott kiválasztási vagy értékelési munkában történő részvételre valófelkérést megelőzően kell megadniuk.

Magatartási kódex:
A szakértő a szerződést a lehető legmagasabb szakmai színvonalon teljesíti. A szakértő viseli a teljesfelelősséget a vonatkozó összes jogi kötelezettség teljesítéséért, különös tekintettel a munkajogijogszabályokból, az adójogból és a társadalombiztosítási jogszabályokból eredő kötelezettségekre.
A szakértőnek tájékoztatnia kell a harmadik feleket arról, hogy nem az európai közszolgálat keretében végzitevékenységét (a szolgáltatási szerződéseket nem valamelyik személyzeti kategóriába tartozó személyként ésnem munkaszerződés keretében hajtja végre), nem bízták meg felhatalmazáson alapuló különféle feladatokelvégzésével, de feladatait az Európai Unió nevében látja el.

Bizalmas adatkezelés:
A kiválasztott szakértőknek minden feladat teljesítése során megfelelő etikai magatartást kell tanúsítaniuk, ésbizalmasan kell kezelniük az általuk megismert dokumentumokat és a tudomásukra jutott információkat.
A szerződés tartalmazni fogja az erre vonatkozó konkrét záradékokat. E titoktartási megállapodás arra kötelezia szakértőt, hogy a feladat(ok) teljesítésével összefüggésben a birtokába került vagy az általa előállítottinformációt ne hozza harmadik felek tudomására, az ajánlatkérő közvetlenül érintett munkatársai kivételével.

„Ex post” átláthatóság:
A 15 000 EUR-nál nagyobb éves értékű, a 5. pontban ismertetett eljárást követően odaítélt szerződéstmegkötött nyertes ajánlattevőkkel kapcsolatos adatokat az ajánlatkérő weboldalán legkésőbb a szerződésodaítélését követő év júniusának 30. napján közzéteszik.
Az adatok között szerepelnek a név, helységnév (jogi személyek esetében a cím, természetes személyekesetében a származási régió), a szerződés összege és tárgya. Természetes személyek esetében az adatokat 2évvel a szerződés odaítélésének évét követően törlik.