palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Új tudás – műveltséget mindenkinek program pályázata közösségi rendezvények, művelődési házak kínálatbővítésére

okm pályázatokAz Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet az Új Tudás – Műveltséget Mindenkinek Program keretében komplex kulturális fejlesztések a kistérségekben elnevezéssel a közösségi rendezvények, művelődési házak kínálatbővítése program részeként.

A kistérségek, települések vonzóvá tétele a felnövekvő generációk számára, a szűkebb pátria megtartó erejének növelése, a hátrányos helyzetű térségek és rétegek kulturális esélyegyenlőségének javítása érdekében együttműködésben megvalósuló programok szervezése, valamint a kistérségi szintű kulturális együttműködést katalizáló és koordináló szakember alkalmazása szükséges.

A pályázat pénzügyi forrása:

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. sz. melléklete XX. OKM fejezet 11/32/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása előirányzat, 5. Közösségi rendezvények, művelődési házak kínálatbővítése részfeladat. Rendelkezésre álló keret: 206,5 M Ft.

1. KOMPLEX KISTÉRSÉGI NAPOK

Altéma kódszáma: Kistérség 1.

Támogatási keretösszege: 100 M Ft

A program célja

A helyi kistérségi, mikrotérségi identitástudat erősítése érdekében olyan helyi és kistérségi, együttműködésében megvalósuló kulturális (művelődést elősegítő és egyben szórakoztató) rendezvények, események támogatása, amelyek több települést érintenek, amelyekkel hagyomány teremthető, illetve a meglévő hagyományok megőrizhetők.

Pályázók köre

 • többcélú kistérségi társulás
 • többcélú kistérségi társulás által megbízott szervezet (intézmény; bejegyzett, alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató kulturális célú egyesület, alapítvány, közhasznú minősítésű kht, non-profit célú gazdasági társaság)

Pályázni lehet

 • A kistérség településeinek hagyományait, népszokásait (beleértve az adott település polgári hagyományait is) felelevenítő, bemutató kistérségi szintű programok, fesztiválok, kiállítások szervezésére,
 • helyi amatőr művészeti csoportok, közösségek részvételével megvalósuló bemutatók, kiállítások szervezésére, kistérségen belüli vándoroltatására,
 • a kistérség kulturális sokszínűségét bemutató komplex kulturális programok szervezésére.

A megvalósítás ideje: 2009. augusztus 1. – 2010. május 15.

Egy pályázó által pályázható maximális összeg: 1 millió Ft.

Önrész: a teljes költségvetés minimum 10%-a.

A kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI.17) Korm. rendeletben szereplő leghátrányosabb 47 kistérség az önrész vállalása alól mentességet élvez.

A támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő támogatás, utólagos elszámolással.

Jelen pályázattal nem támogatunk

 • szórakoztató rendezvényeket, falunapokat, állami, nemzeti ünnepekhez kapcsolódó rendezvényeket, vásárokat

A támogatásból elszámolható költségek

 • megbízási díj és járulékai
 • megbízási díjak számlás kifizetésére (dologi költség)
 • utazási és szállítási költségek
 • nyomdai-, PR- és reklámköltségekre (kommunikációs költségek nélkül!)
 • bérleti díjakra
 • a támogatás maximum 10%-áig a program megvalósításához szükséges szakmai anyagok, a pályázott tevékenységhez használatos kis értékű tárgyi eszközök (pl. adathordozók, installáció stb.)
 • a támogatás maximum 10%-ig csoportos étkeztetés /számlával igazolt étkezési nyersanyag költség

A pályázó megjelölheti, illetve a pályáztató kikötheti, hogy a támogatás adott hányadát milyen konkrét cél megvalósítására kéri, illetve adja.

A program járulékos költségei (pl.: a rendezvény értékeinek biztosítása, egészségügyi szolgáltatások, stb.) csak az önrész terhére számolhatók el.

A PÁLYÁZAT TARTALMI FELTÉTELEI

A pályázatot pályázati űrlapon kell benyújtani. A pályázati űrlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek:

 1. Részletes költségterv (nyomtatványminta csatolva)
 2. A pályázat szakmai céljának, megvalósítási módjának részletes leírása 3-5 oldal terjedelemben (résztvevők és együttműködők köre, tervezett események leírása, megvalósítási ütemterv, jogcímek szerint részletezett költségkalkuláció)
 3. Az együttműködésben résztvevők írásos szándéknyilatkozata
 4. 30 napnál nem régebbi eredeti, a működést igazoló jogi dokumentum (cégkivonat, alapító-okirat)
 5. A szervezet bankszámláját vezető pénzintézet által hitelesített aláírási címpéldány (költségvetési intézmény esetében az aláírási jogosultság igazolása és az alapítói határozat aláírásra jogosult személy által hitelesített másolata)
 6. Nyilatkozat (nyomtatvány csatolva)
 7. Munkáltatói nyilatkozat a rendezett munkaügyi kapcsolatokról (nyomtatvány csatolva)
 8. Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről (nyomtatvány csatolva)
 9. Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról (nyomtatvány csatolva)
 10. Ha nem a társulás pályázik: a többcélú kistérségi társulás megbízását a pályázat benyújtására
 11. a teljes bekerülési költség minimum 10% önrészére vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozat
 12. Nyilatkozat a program működésének további, 3 évi fenntarthatóságáról
 13. Befogadó nyilatkozat (csak akkor, ha nem a pályázó számlájára kérik a támogatást)

A pályázat elbírálásának szempontjai

 • a pályázat formai megfelelése
 • a tervezett esemény(ek) komplexitása, várható színvonala, kulturális jelentősége a kistérségben
 • a megvalósításban résztvevő együttműködő partneri kör nagysága, sokszínűsége
 • a rendezvény(ek) megtervezésének színvonala
 • a rendezvény gazdálkodása (önrész és más források megléte, költségvetés realitása)

Előnyben részesülnek

 • a kistérségi kulturális identitást fejlesztő, a partneri együttműködést és fenntarthatóságot alátámasztó programok
 • a hagyományosan megrendezésre kerülő kistérségi események, amelyeket eddig is széles szakmai elismerés övezett
 • a kistérségi közkincs-kerekasztallal együttműködésben megvalósuló programok

Az altémára egy kistérségből egy pályázat nyújtható be.

2. KISTÉRSÉGI KÖZMŰVELŐDÉSI-MÚZEUMI REFERENS ALKALMAZÁSA

Altéma kódszáma: Kistérség 2a, 2b.

Támogatási keretösszege: 106,5 M Ft

A pályázat célja

A kistérségek kulturális közszolgáltatási funkcióinak kiteljesítése érdekében pályázni lehet olyan közművelődési, múzeumi közművelődési, illetve kulturális menedzser szakember alkalmazására, illetve továbbfoglalkoztatására (2008. évi Kistérségek reneszánsza pályázat folytatásaként) aki az adott kistérségben szakmai tanácsadással és közvetlen tevékenységével biztosítja a kulturális intézményrendszer – kiemelten a közművelődési és múzeumi rendszer együttműködése által – a kulturális szolgáltatások körének bővítését és színvonalának emelését. Működése során szem előtt tartva az adott kistérség igényeit, fejlesztési lehetőségeit, kulturális sajátosságait és társadalmi jellemzőit.

Pályázók köre

 • többcélú kistérségi társulás,
 • többcélú kistérségi társulás által meghatalmazott, közművelődési intézményt, vagy múzeumot fenntartó települési önkormányzat

Támogatás kérhető

 • megbízási díjra, munkadíjra és annak járulékaira
 • szakmai anyagokra, a támogatás 10%-áig
 • szakmai képzéseken, találkozókon való részvétel költségeire a támogatás 5%-áig
 • kistérségi feladatellátással kapcsolatos útiköltség térítésre, évi maximum 180 e Ft értékhatárig

A kistérségi közművelődési-múzeumi referens alkalmazható főállásban, a többcélú kistérségi társulás, vagy a feladatellátással megbízott intézmény munkatársaként is.

A megvalósítás ideje

Kistérség 2a – új pályázók esetében: 2009. szeptember 1- 2010. augusztus 30. (maximum 12 hónap)

Kistérség 2b – (múlt évi pályázat folytatásaként, továbbfoglalkoztatás esetén): 2009. június 1- 2010. május 30, illetve a múlt évi pályázat lezárását követően, de legkésőbb 2009. november 1- 2010. október 30-ig. (maximum támogatási időszak 12 hónap)

Pályázati önrész: a program teljes költségvetésének 20%-a.

Pályázható támogatás: minimum 1 millió Ft – maximum 2,6 millió Ft.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás két ütemben (szerződéskötést követően és az első 6 hónap részelszámolása után) utólagos teljes elszámolási kötelezettséggel.

A kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI.17) Korm. rendeletben szereplő leghátrányosabb 47 kistérség az önrész vállalása alól mentességet élvez.

A 2a, 2b altémára kistérségenként egy pályázat nyújtható be.

A támogatás feltétele 2b kiírás esetén: előző évi pályázati támogatás elszámolása, illetve futó pályázatok esetén az addigi szakmai tevékenységről dokumentált részbeszámoló becsatolása.

Kistérségi közművelődési-múzeumi szakmai referens feladatköre

A szakemberek alkalmazási feltételeinek megállapításakor kötelezőnek tekintjük a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendeletben megfogalmazott szakmai követelményeket.

Az alkalmazottal szembeni elvárások:

 • szakirányú, közművelődési- illetve múzeumi közművelődési munkakörök ellátásához előírt minimum főiskolai végzettség,
 • minimum 3 év közművelődési szakmai gyakorlat
 • számítógépes programok ismerete,

(A 2b pályázat keretében, meglévő alkalmazott továbbfoglalkoztatása esetén ettől eltérés lehetséges.)

Előnyt jelent a kistérségi helyismeret, pályázatírásban való jártasság.

A kistérségi közművelődési-múzeumi referens tevékenységi köre az alábbi feladatokra terjedhet ki:

a) alapfeladatok

 • ösztönzi és segíti a településen belül a közművelődési együttműködési formák kialakulását
 • ösztönzi és segíti a települések és azok közösségei közötti kulturális együttműködés kialakulását
 • kistérségi, mikrotérségi komplex kulturális programokat kezdeményez, koordinál
 • közösségi-kulturális fejlesztési folyamatokat kezdeményez
 • együttműködik a kistérségben működő közkincs-kerekasztallal/kerekasztalokkal, segíti munkájukat

b) a szakmai tanácsadás területén:

 • segítséget nyújt a többcélú kistérségi társulások közművelődési és muzeális intézményeit érintő döntések előkészítésében
 • szakmai tanácsot ad, és segíti a kistérséghez, mikrotérséghez tartozó települések nagyobb rendezvényeinek lebonyolítását
 • szakmai tanácsot ad, és segíti a kistérségben, mikrotérségben működő közművelődési és muzeális intézmények munkáját (munkatervkészítés, statisztikai adatszolgáltatás)
 • segítséget nyújt a pályázati lehetőségek feltárásában, a pályázatok koncepciójának előkészítésében
 • segíti a kistérségben, mikrotérségben működő civil szervezetek közművelődési, múzeumpedagógiai munkáját
 • szakmai napokat, továbbképzéseket koordinál
 • segíti a kistérséghez, mikrotérséghez tartozó települések hagyományainak feltárását, újraélesztését és ezek közművelődési programokon keresztül történő megismertetését az adott közösségekkel
 • kapcsolatot tart a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus regionális irodáival, a szentendrei Múzeumismereti Oktatási és Képzési Központtal, illetve ennek regionális koordinátoraival és a múzeumi, közművelődési szakfelügyelet tagjaival

c) a kulturális szolgáltatások területén:

 • koordinálja a kistérséghez, mikrotérséghez tartozó települések közművelődési- és múzeumpedagógiai programjait, és gondoskodik e programok és kezdeményezések propagálásáról és kommunikációjáról
 • feltérképezi, adatbázisba rögzíti a kistérségben, mikrotérségben működő amatőr művészeti-, népművészeti csoportokat, alkotókat
 • megszervezi a kistérségben, mikrotérségben a körműsorok, színházi előadások látogatását

A pályázat elbírálásának szempontjai

 • A pályázat formai megfelelése
 • a térségi feladatellátás átgondoltsága, sokszínűsége, előzményei
 • az érintettek körének nagysága, teljessége
 • a tervezett szolgáltatás kulturális jelentősége a kistérségben

A PÁLYÁZAT TARTALMI FELTÉTELEI

A pályázatot pályázati űrlapon kell benyújtani. Az űrlap és az összes nyomtatvány-minta letölthető itt. A pályázati űrlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek:

 1. Részletes költségterv
 2. A pályázat szakmai céljának, megvalósítási módjának részletes leírása 3-5 oldal terjedelemben.
 3. A közművelődési-múzeumi referens feladatkörének részletes leírása.
 4. 30 napnál nem régebbi eredeti, a működést igazoló jogi dokumentum. (cégkivonat, alapító-okirat)
 5. A szervezet bankszámláját vezető pénzintézet által hitelesített aláírási címpéldány (költségvetési intézmény esetében az aláírási jogosultság igazolása és az alapítói határozat aláírásra jogosult személy által hitelesített másolata)
 6. Nyilatkozat
 7. Munkáltatói nyilatkozat a rendezett munkaügyi kapcsolatokról
 8. Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről
 9. Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
 10. Ha nem a társulás pályázik: a többcélú kistérségi társulás megbízását a pályázat benyújtására.
 11. a teljes bekerülési költség minimum 20% önrészére vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozat
 12. nyilatkozat a referens alkalmazásának további, 3 évi fenntarthatóságáról
 13. a többcélú kistérségi társulás Társulási szerződése, melyben a közművelődési feladatellátás nevesítve szerepel
 14. A térségi feladatellátásra vonatkozó nyilatkozat, megállapodás

A KIÍRÁS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ TUDNIVALÓK:

A pályázatok kizárólag postai úton nyújthatók be a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus területileg illetékes Regionális Kulturális Koordinációs Irodái címére két nyomtatott (egy eredeti és egy másolati példány, egy küldeményben, az eredeti példányt megkülönböztetett jelzéssel ellátva) példányban és egy cd-n. A cd-nek tartalmaznia kell minimálisan a pályázati adatlapot, és az 1, 2, 3 mellékleteket (részletes költségvetés, szakmai program leírása, együttműködések / referens feladatköre)

Amennyiben ugyanaz a pályázó a Kistérség-1. illetve a Kistérség-2 altémákban is pályázik, úgy elégséges, ha az eredeti jogi dokumentációkat (4, 5 melléklet ) csak egyik pályázatához csatolja, a másikban a másolatot kérjük használni.

A pályázatok postára adásának határideje 2009. június 12.

A borítékra kérjük ráírni a pályázat altéma számát: Kistérség-1, / -2. a /2b

Régió

Név

Cím

Telefon

e-mail

Dél-Alföld Török József 6721 Szeged,

Kálvin tér 6.

30/303-4300 daregio@mmikl.hu
Dél-Dunántúl Hefner Erika 7623 Pécs, József A. u. 10. 30/303-9172 ddregio@mmikl.hu
Észak-Alföld Dózsa György 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 8-9. 30/303-9176 earegio@mmikl.hu
Észak-Magyarország Sajó Attila 3700 Kazincbarcika, Tóth Árpád u. 4. 30/303-9184 emregio@mmikl.hu
Közép-Dunántúl Székely Gabriella 8000 Székesfehérvár,

III. Béla király tér 1.

30/698-2659 kdregio@mmikl.hu
Közép-Magyarország Pethő Ágota 2360 Gyál,

Kőrösi út 118-120.

30/303-9196 kmregio@mmikl.hu
Nyugat-Dunántúl Horváth György 9700 Szombathely, Ady tér 5. 30/303-9292 nydregio@mmikl.hu

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás

Információ kérhető a regionális kulturális irodavezetőktől, vagy az MMIKL Regionális Programok Főosztályától a (06-1) 225-6024-es, vagy a 30/349-0300, 30/349-0333-as telefonszámokon. A pályázati felhívás és pályázati dokumentáció (űrlap, nyilatkozatok) letölthető az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapjáról (www.okm.gov.hu), illetve az erikanetről. (www.erikanet.hu)

A pályázat tartalmi elbírálásának módja és határideje

A pályázat Értékelő Bizottsága, – tagjai az országos szakmai szervezetek által delegált, valamint a pályázat kiírója által kijelölt szakértők – támogatási javaslatát a hét Regionális Közkincs Kulturális Bizottság előterjesztése alapján teszi meg. Az Értékelő Bizottság tagjai: Angyal László (MNE), Földiák András (KKDSZ), Laknerné Brüchler Andrea (KKOSZ), Margittai Katalin (MIOSZ), Dr. Szurmainé Silkó Mária (OKM Közművelődési Főosztály). A támogatásról pályázatok benyújtási határidejét követő 60 napon belül a kulturális szakállamtitkár dönt.

A döntést követő 15 napon belül a pályázat eredményéről a pályázat bonyolítója írásban értesíti a pályázókat. Ezzel egyidejűleg a kedvezményezettek listáját a pályázat kiírója a www.okm.gov.hu és www.erikanet.hu honlapokon is közzéteszi. Az űrlap nélkül érkezett, hiányosan, pontatlanul kitöltött vagy a határidő után benyújtott, továbbá a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat az Értékelő Bizottság nem értékeli.

Hiánypótlásra a beadási határidőig van lehetőség. Az egyes altémákra megállapított támogatási keretösszeg – a beérkezett pályázatok mennyiségének és minőségének függvényében – szakértő bizottsági javaslatra módosítható és átcsoportosítható.

Szerződéskötés

A szerződést a pályázat bonyolítója, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus köti meg a nyertes pályázóval – a támogatás felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről, elszámolásáról, a szerződésszegés jogkövetkezményeiről.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A kedvezményezett az elnyert összeget csak a támogatott célra fordíthatja, és köteles a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodására vonatkozó előírások szerint számot adni. Az elszámolás keretében köteles szöveges beszámolót, valamint tételes és hiteles pénzügyi elszámolást készíteni, és azokat a hitelesített pénzügyi bizonylatok (támogatott nevére szóló számlák, számlát helyettesítő bizonylatok, pénztári kifizetések, banki terhelések stb.) másolatának egyidejű csatolásával a támogatási szerződésben foglaltak szerint a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Regionális Kulturális Koordinációs Irodái részére megküldeni.