palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Útravaló Ösztöndíjprogram – Út a tudományhoz alprogram 2011/2012

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő  a 2011/2012. tanévre nyílt pályázatot hirdet az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogramban való részvételre.

A pályázat célja

A 2005 óta működő Útravaló Ösztöndíjprogram átfogó célja a hátrányos helyzető tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, a számukra elérhető ösztöndíjrendszer megújítása, valamint az Út a tudományhoz alprogram esetén a természettudományos érdeklődéső tanulók tehetséggondozása: a középfokú iskolai oktatásban részt vevő tanulók természettudományi és mőszaki ismereteinek, a műszaki kompetenciák gyakorlatorientált fejlesztésének támogatása kutatócsoportban, illetve tervező/innovációs csoportban végzett egyéni, de elsősorban a csoportos tevékenység segítségével, mentori támogatással.

Az alprogram célja az is, hogy a támogatást nyert közoktatási intézmények számára megteremtse a lehetőséget az egymás közötti kapcsolattartásra és együttmőködésre a természettudományos fejlesztések, kutatások mentén, arra, hogy a kutatási programban részt vevő kutatásvezető pedagógusok és a kutatócsoportok tagjai szakmai találkozók keretében oszthassák meg egymással az egyes programok eredményeit, a programban szerzett tapasztalataikat, megerősítve a pedagógusokban a tehetséggondozás területén végzett tevékenységük, a tanulókban pedig az általuk végzett természettudományos kutatómunka, a mőszaki érdeklődés fenntartásának fontosságát.

Az alprogram a közoktatási intézmények számára 2011-től kötelezővé teszi az együttműködést természettudományos kutatással foglalkozó tudományos szervezetekkel, így különösen kutatóintézetekkel, felsőoktatási intézményekkel, amelynek célja, hogy a kutatási csoport a kutatási program megvalósítása során lépjen ki az intézmény keretei közül, a tanulók természettudományos és komplex kutatási szemlélete és ilyen irányú jártasságai tovább bővüljenek, s melynek eredményeképpen kapcsolatrendszerük is szélesebbé válhat. Növekedhet azon fiatalok száma, akik középfokú tanulmányaik befejezése után természettudományos, illetve műszaki tudományos szakirányú felsőfokú képzésbe, felsőfokú szakképzésbe lépnek át. Az együttműködés során a két – vagy több – intézmény között olyan tehetséggondozó kapcsolatrendszer alakulhat ki, amelyben a személyes kapcsolat ösztönzően hat a tehetséges fiatalok számára, mintát ad számukra és segíti őket a továbbtanulásban.

Pályázati döntés: Az alprogramban benyújtott pályázatokról a nemzeti erőforrás miniszter dönt.

A pályázat lebonyolítója: Wekerle Sándor Alapkezelő

Pályázat benyújtásának feltételei: Az Út a tudományhoz alprogram pályázata iránt érdeklődő közoktatási intézmények részére a pályáztató szerv a pályázat benyújtását segítő felkészítő napot szervez, melyen a pályázat elkészítéséhez szükséges szakmai és adminisztratív segítséget kaphatnak az érdeklődők.

A pályázat benyújtásának feltétele a felkészítő napon való részvétel.

A pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a közoktatási intézmény a kutatási program megvalósításában együttmőködik kutatással foglalkozó szervezetekkel, így különösen kutatóintézetekkel, felsőoktatási intézményekkel és az együttmőködés feltételeit rögzítő megállapodás egy eredeti példányát pályázatához csatolja.

Az Út a tudományhoz alprogram részletes pályázási feltételeit a Pályázati Felhívás, valamint a pályázati dokumentáció tartalmazza. Az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogramja által kínált lehetőségek, pályázási feltételek a következőkben részletesen bemutatásra kerülnek.

A pályázatra vonatkozó további feltételek tekintetében az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet az irányadó.

Az Esélyegyenlőségi alprogramok esetében külön pályázati felhívás kerül megjelentetésre.

Az Út a tudományhoz alprogram pályázási és megvalósítási feltételei

1. Az alprogram célja

Az alprogram célja a középfokú iskolai oktatásban részt vevő tehetséges tanulók természettudományi és műszaki orientációjának támogatása kutatócsoportban, illetve tervező/innovációs csoportban végzett egyéni és csoportos tevékenység segítségével, mentori támogatással.

2. Az alprogram tartalma

Az alprogram támogatásával, egy tanár vezetésével maximum 5 diákból álló kutatócsoportok végezhetnek közös munkát a tanév folyamán. Természettudományok, mőszaki tudományok és matematika területén bármilyen kutatási, innovációs témával pályázhatnak tanárok és a velük közös kutatómunkában részt venni szándékozó legalább 10. évfolyamos diákok. A pályázat iránt érdeklődő közoktatási intézmények részére a pályáztató szerv a pályázat benyújtását segítő felkészítő napot szervez. A felkészítő napon való részvétel a pályázat benyújtásának feltétele.

A felkészítő nap időpontja: 2011. szeptember 26.

Helyszín: Wekerle Sándor Alapkezelő

Cím: 1088 Budapest, VIII. Múzeum utca 17.

A jelentkezés módja: kizárólag elektronikus úton, a jelentkezési lap e-mailen történő beküldésével történik.

Letölthető dokumentumok

 

 

A jelentkezés részletes feltételei, továbbá a jelentkezési lap megtalálható az alábbi internet címen: http://www.wekerle.gov.hu

3. A pályázásra jogosultak köre

Az Út a tudományhoz alprogramban a Magyar Köztársaság területén működő közoktatási intézmény pályázhat. Az alprogramban a természettudományok, a mőszaki tudományok és a matematika területe iránt kiemelt érdeklődést mutató, legalább 10. évfolyamos középiskolai, szakiskolai tanulók és tanáraik vehetnek részt.

Közoktatási intézmény

Az alprogram vonatkozásában közoktatási intézménynek számít a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdésének b)-g) pontjában meghatározott, a Magyar Köztársaság területén mőködő nevelési-oktatási intézmények közül a:

 • gimnázium;
 • szakközépiskola;
 • szakiskola;
 • diákotthon és kollégium.

Az alprogramban az a közoktatási intézmény pályázhat,

 • amelynek képviselője részt vett a felkészítő napon,
 • amely a kutatási program megvalósításában együttműködik kutatással foglalkozó természettudományos szervezettel, így különösen kutatóintézettel, felsőoktatási intézménnyel.

A cél az, hogy a kutatócsoportok az intézmény keretei közül kilépve végezzék tevékenységüket, együttmőködésben kutatóintézetekkel, felsőoktatási intézményekkel, tudományos múzeumokkal, természettudományos, illetve mőszaki tudományos szakmai szervezetekkel.

A közoktatási intézménynek a pályázatához mellékelnie kell a kutatással foglalkozó szervezetekkel történő együttmőködés feltételeit rögzítő megállapodás egy eredeti példányát.

A közoktatási intézmény – tagintézménnyel rendelkező közoktatási intézmény esetén székhelyintézményként, illetve tagintézményenként – legfeljebb két kutatócsoport által megvalósítandó kutatási programmal pályázhat egyidejőleg.

A közoktatási intézmény – amennyiben több intézményegységből áll – a pályázatot kutatási programonként külön nyújtja be.

A közoktatási intézmény a pályázat benyújtásakor nyilatkozik arról, hogy vállalja a pályázati felhívásban meghatározott intézményi feladatok ellátását.

Figyelem!

 • Amennyiben a pályázó közoktatási intézmény több kutatási programmal pályázik, a pályázat szakmai indoklása mellett alátámasztott módon köteles bemutatni az egyes kutatási témák feldolgozásának lehatárolását. Egy kutatócsoport – annak tagjai – csak egy kutatási program megvalósításában vehetnek részt, továbbá egy kutatási programot a teljes alprogram keretei között a 2011/2012. tanév során csak egy kutatócsoport valósíthat meg.
 • Tagintézmény a székhelyen mőködő közoktatási intézményen keresztül nyújthat be – kutatási programonként külön – pályázatot. A székhelyen mőködő közoktatási intézmény – amennyiben nincs jogszabályi kizáró oka – köteles a tagintézménye által benyújtott pályázatokat a pályáztató szervhez továbbítani.
 • A pályázó közoktatási intézménynek nyilatkoznia kell arról, hogy igénybe vesz-e a programhoz egyéb (állami vagy nem állami) támogatást, s ha igen, milyen összegben.

A kutatócsoportok összetétele

 • egy mentor; és
 • a mentorral együttműködő legalább kettő, de legfeljebb öt tanuló.

Tanulók

Az Út a tudományhoz alprogramban – kutatócsoport tanuló tagjaként – az a magyar állampolgár vagy külföldi állampolgár1 vehet részt, aki

 • a pályázó közoktatási intézménnyel nappali tagozatos tanulói jogviszonyban, vagy
 • amennyiben a pályázó közoktatási intézmény diákotthon vagy kollégium, a pályázó közoktatási intézménnyel kollégiumi tagsági vagy externátusi jogviszonyban és emellett valamely, a Magyar Köztársaság területén működő közoktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban áll, és
 • a 2011/2012-es tanévben, amikor a kutatási program megvalósítására sor kerül, gimnázium, szakközépiskola vagy szakiskola legalább 10. évfolyamán tanul.

Mentor

A pályázatot benyújtó közoktatási intézményben, pedagógus munkakörben foglalkoztatott személy. A közoktatási intézménnyel alkalmazásban álló mentor az Út a tudományhoz alprogram keretében meghatározott feladatait a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 1. számú mellékletének Harmadik rész II. 6. és 9. pontjaiban meghatározott munkaköri feladatain felül látja el.

Figyelem!

 • Az a személy, aki az Út a tudományhoz alprogramban mentorként vesz részt, az esélyegyenlőségi alprogramokban mentori tevékenységet nem láthat el.
 • Egyazon tanévben egy személy mentorként egy kutatócsoportban vehet részt.

Amennyiben a mentorként pályázó személy a benyújtott kutatási programok alapján egynél több kutatócsoportban kíván részt venni, a pályáztató szerv felhívja arra, hogy az általa megadott határidőn belül nevezze meg azon pályázatokat, amelyeket érvénytelennek kell tekinteni.

Az Út a tudományhoz alprogramban a mentor feladata a tehetséggondozás. A mentor a pályázati adatlap aláírásával vállalja, hogy a kutatási program támogatása esetén összehangolja és irányítja a kutatócsoport munkáját. Ennek keretében szükség esetén kapcsolatot tart a kutatócsoportban részt vevő tanulók osztályfőnökével, illetve az iskolai szaktanárokkal, rendszeresen elemzi a kutatócsoportban részt vevő tanulókkal együtt a kutatási program teljesülését.

A pályázati Űrlapnak a kutatási programra vonatkozó részét a mentor aláírja.

4. A pályázaton elnyerhető támogatás és ösztöndíjak

A pályázathoz rendelkezésre álló támogatási keret: 13 500 000 Ft, azaz Tizenhárommillióötszázezer forint.

A pályázat forrása: a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklete XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet 20/5/15 Útravaló Ösztöndíjprogram fejezeti kezelésű előirányzat.

A pályázat finanszírozása: a vissza nem térítendő támogatás és az ösztöndíjak összege előfinanszírozás keretében, a támogatási szerződés megkötését követően kerül folyósításra.

A pályázathoz önrész biztosítása nem szükséges.

A kutatási programonként elnyerhető támogatás: a pályázathoz benyújtott költségvetés mértéke szerint, de maximum 500 000 Ft, azaz ötszázezer Ft.

Amennyiben a közoktatási intézmény a program megvalósításához szükséges eszközök beszerzése, illetve a kapcsolódó programok költségeinek fedezete mellett az egyes projektekben részt vevő tanulók és a mentor részére ösztöndíjat is igényel, akkor azt a teljes megítélt projekttámogatás maximum 25 %-ának erejéig teheti meg. A kutatásban részt vevő tanulók minimum havi 1.000 Ft, maximum havi 3.000 Ft összeg; a kutatásvezető mentor pedig maximum havi 5.000 Ft összegő ösztöndíjban részesülhet. A mentor kizárólag abban az esetben részesülhet ösztöndíjban, ha a kutatócsoportban részt vevő valamennyi tanuló ösztöndíjban részesül.

Az ösztöndíjakat a közoktatási intézmény folyósítja a tanulók és a mentor számára. A közoktatási intézmény ösztöndíjat csak adóazonosító jellel rendelkező tanulónak és mentornak folyósíthat.

A kutatási program megvalósítási időszaka: A pályázat megjelenésének napjától – 2012. június 15-ig.

A támogatás felhasználásának kezdete: a pályázat megjelenésének napja

A támogatás felhasználásának, azaz a támogatási összeg kifizetésének véghatárideje: 2012. június 15.

A megvalósítási időszakon kívüli kifizetések nem számolhatóak el a támogatás terhére!

A kutatási program megvalósításáról szóló szakmai beszámoló és a támogatás felhasználásáról készített pénzügyi elszámolás benyújtási határideje: 2012. június 30.

5. Az elnyert támogatás felhasználása: A támogatás a programhoz közvetlenül kapcsolódó, annak megvalósításához szükséges eszközök (szakkönyv, laboreszköz, mőszerek, szoftverek stb.) és a kutatási projekthez kapcsolódó programok (terepi munka, továbbá a felkészítő nap, a pályáztató szerv által szervezett szakmai találkozó útiköltsége), adminisztrációs és egyéb kiadások költségeinek fedezésére, továbbá a költségterv szerinti ösztöndíjak összegére fordítható a megvalósítási időszakon belül.

Az ösztöndíjasok ösztöndíja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendelkezései szerint adóterhet nem viselő járandóságnak minősül.

 6. A pályázás módja

Az alprogram keretében a pályázatot kizárólag a közoktatási intézmény székhelye szerinti közoktatási intézmény nyújthatja be. A pályázatot a közoktatási intézmény minden esetben rögzíti az Alapkezelő által működtetett elektronikus felületen (a továbbiakban: ellenőrzött adatrögzítési felület). A közoktatási intézmény a pályáztató szerv által postai úton megküldött azonosítót felhasználva lép be az ellenőrzött adatrögzítési felületre. A székhelyen mőködő közoktatási intézmény egy eredeti példányban postai úton is megküldi az ellenőrzött adatrögzítési felületről kinyomtatott pályázatot annak mellékleteivel együtt az Alapkezelő részére.

Az ellenőrzött adatrögzítési felület az alábbi címen érhető el: https://utravalo.wekerle.gov.hu/UT_2011

A székhelyen mőködő közoktatási intézmény az ellenőrzött adatrögzítési felületről kinyomtatott pályázatot és annak mellékleteit egy eredeti példányban ajánlott küldeményként postai úton is köteles megküldeni az Alapkezelő postacímére:

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Wekerle Sándor Alapkezel
ő
Út a tudományhoz alprogram pályázata – 2011.
1374 Budapest, Pf. 564

7. Pályázati határidők

Az Út a tudományhoz alprogramban a pályázat beadási határideje:

Ellenőrzött adatrögzítési felületen: 2011. október 14. 24.00 óra

Postára adás határideje: az Ellenőrzött adatrögzítési felületen történő benyújtási határidőt követő első munkanap 24.00 óra (postabélyegző dátuma)

8. Hiánypótlás: Az Alapkezelő egy alkalommal 15 napos határidő kizésével hiánypótlási felhívást bocsát ki. Hiánypótlásra kizárólag az alábbi formai hibák esetében van lehetőség:

 

14. Információ

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Wekerle Sándor Alapkezel
ő
Postacím: 1374 Budapest, Postafiók 564
Telefon: 06-1/301-3200
Fax: 06-1/301-3220
E-mail: info@wekerle.gov.hu
Honlap: http://www.wekerle.gov.hu