palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Világunk, Európa irodalmi pályázat

Világunk Európa pályázatA Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete és a Nemzeti Kulturális Alap feletti rendelkezési jogot gyakorló kultúráért felelős miniszter nevében és jogkörében eljárva a kultúráért felelős államtitkár pályázatot hirdet az Európai Unió egységét, történetét, közös értékeit bemutató művelődéstörténeti mű megírására.


Vajon mi köti össze Írországot Bulgáriával, az észteket a görögökkel, Máltát Lengyelországgal? Vajon az évszázadok hosszú során át önmagukkal és egymással háborúzó olyan országoknak, mint Anglia és Franciaország, meg Németország, Olaszország és Spanyolország, sikerült-e végleges külső és belső békéket kötniük, s ha igen, miként váltak képessé erre?

Hogyan született meg az európai identitás, mi határozza meg az európai nemzetek nagy békés kísérletét, miként vált ez megvalósíthatóvá, hogyan született meg a nagy közös érdekfelismerés, amely felülírta a sok-sok részérdeket – egy erről szóló, népszerűnek remélt, hiánypótló munkával kívánunk hozzájárulni a közös európai társadalmi és történeti tudat megerősítéséhez.

A sikeres pályaműnek láttatnia kell az olvasóval, mely értékek köré szerveződött és szerveződik az Európai Unió, történeti összefüggéseiben mutatva meg az országok és népek egymásra utaltságát, a szolidaritását erősítő alapokat és mindazt, ami meghatározza a tagországok közös értékrendjét, politikáját, életét, gazdaságát és legfőképpen életérzését.

A díjnyertes pályamű ne legyen hosszabb 250-300 oldalnál, azaz kb. 1 millió leütésnél. Ez kevésnek tűnhet két évezred és (majdnem) egy egész kontinens történelme lényegének felmutatásához, de a rengeteg évszám, az ezernyi név könnyen elfedheti a meghatározó erők működésének törvényeit, a nagy folyamatok belső logikáját. Egy kultúrában – a mienkben! –, amelyben olyan irodalomtörténeti szintézisek születhettek meg, mint Babits és Szerb Antal remekművei, talán nem lehetetlen e feladat elvégzése.

Az általunk várt kötet történeti tényeken alapuló esszéisztikus történeti-művelődéstörténeti összefoglalás, melynek célja tudományos hitelességgel, történelmi hűséggel bemutatni, hogy milyen erők segítettek az Európai Unió létrejöttében, milyen történelmi, gazdasági, szellemi folyamatok vezettek el ennek megszületéséhez.

Az Európai Unió soros elnöki tisztségének betöltése alkalmából a magyar elnökség ezzel a kötettel is szolgálni szeretné az európai egység további távlatait, felmutatva, hogy a nemzeti érdekek olyan mély szerkezeti egység fölött hullámzanak, amelynek egyetemes és meghatározó jelentőségét nem fedhetik el különutas megoldások. Kontinensünk sokfélesége olyan egységes életérzés talapzatán nyugszik, amelynek tudatosítása nagyon fontos az Unióban egységesülő népek és nemzetek összefogásának elmélyítéséhez.

A kiírók a díjazott pályaművet magyar, angol, francia és német nyelven is megjelentetik.

A fődíj 20.000 eurónak megfelelő forint.

A pályázat részletei

 1. A pályázat kiírója a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete és a Nemzeti Kulturális Alap feletti rendelkezési jogot gyakorló kultúráért felelős miniszter nevében és jogkörében eljárva a kultúráért felelős államtitkár.
 2. A pályázat lebonyolítója a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete.

I. Tartalmi követelmények

 1. A létrehozandó alkotás célcsoportja azok a felnőttek, akik érdeklődnek a társadalomtudományok, azon belül a történelem iránt.
 2. Elsősorban nem tudományos publikációt, intézmény- illetve diplomáciatörténetet várunk, hanem (ezekből is merítő) olvasmányos, ismeretterjesztő irodalmi művet.

II. Pályázati feltételek

 1. Pályázatot nyújthat be állampolgárságtól függetlenül bármely nagykorú személy.
 2. Pályázni csak saját alkotással lehet. Fordításokat nem fogadunk el.
 3. Egy pályázó csak egy munkával indulhat, azonban egy pályaművet többen is készíthetnek. Ez esetben az adatlapon kérjük feltüntetni a szerzőség megoszlásának arányait.
 4. A pályázaton induló hozzájárul művének megismeréséhez, díjazás esetén annak kizárólagos felhasználásához.
 5. A pályázaton indulni csak még nyilvánosságra nem hozott pályaművel lehet, melynek szerzői jogait a pályázó(k) kizárólagosan birtokolják.

III. Formai és leadási követelmények

 1. Pályázni kizárólag magyar nyelvű alkotással lehet.
 2. A pályázat jeligés.
 3. A pályázatot postai úton kell eljuttatni a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének címére: 1118 Budapest, Ménesi út 11–13.
 4. A pályaművet számítógépes szövegszerkesztéssel, 12-es betűmérettel, másfeles sorközzel, sorkizárt igazítással kérjük elkészíteni. Terjedelme minimum 250, maximum 300 oldal (kb. 1 millió leütés) lehet (tartalomjegyzék, mutatók és mellékletek nélkül). A pályaműnek címet kell adni, tartalomjegyzékkel kell ellátni.
 5. Az idézett vagy hivatkozott műveket rövidítve lábjegyzetben kell megadni, ennek feloldását a mű végén, a szabályoknak megfelelően összeállított bibliográfia tartalmazza.
 6. A pályázóktól javaslatot kérünk az alkotáshoz kapcsolódó ajánlott irodalmak jegyzékére, melyet a magyar és idegen nyelvű kiadások is tartalmaznak majd.
 7. A beküldött pályázatnak tartalmaznia kell:
  1. a pályamű 3 db kinyomtatott és összefogott (tűzött, spirálozott) példányát. A munkát nem szükséges beköttetni.
  2. a pályamű elektronikus változatát CD-lemezen, doc formátumban. A lemezen a pályamű egyetlen fájlban szerepeljen; a szövegtörzs a tartalomjegyzékkel, az esetleges mutatókkal és mellékletekkel együtt. A pályamű elektronikus és nyomtatott változatának meg kell egyeznie.
  3. az adatlapot és a nyilatkozatot tartalmazó átlátszatlan, lezárt borítékot, melynek előlapján kizárólag a jelige szerepel, valamint az, hogy a pályázó a pályázat sikertelensége esetén hozzájárul-e kilétének megismeréséhez.
 8. A nyomtatott változat fedőlapján, valamint a CD-lemez felületén fel kell tüntetni a „Világunk, Európa” pályázat megnevezést, a pályamű címét és a jeligét.
 9. Sem a jelige megválasztása, sem a pályaműben szereplő vagy azon feltüntetett egyéb adat nem utalhat a pályázó kilétére.
 10. A leadott példányokat nem küldjük vissza, nem őrizzük meg.
 11. A beérkezett pályaműveket a pályázó engedélye nélkül harmadik félnek nem adjuk át.
 12. A pályázat postára adási határideje: 2011. április 10.

IV. Bírálat, fődíj

 1. A pályaműveket a kiírók által felkért 5 tagú zsűri bírálja el.
 2. A nyertes 20.000 eurónak megfelelő forint fődíjban részesül, pályaműve magyar, angol, francia és német nyelven jelenik meg.
 3. Az eredményhirdetés várható időpontja: 2011. május 20.


Letölthető dokumentumok

1. melléklet (Nyilatkozat)
2. melléklet (Adatlap)