palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására

Állami foglalkoztatási szolgálat pályázatA Nemzeti Erőforrás Miniszter a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) alapján általános pályázatot hirdet jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás állami finanszírozási rendszerbe történő befogadására és működésének támogatására.

A Nemzeti Erőforrás Miniszter a pályázat teljes lebonyolításával, lefolytatásával a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalt (továbbiakban FSZH) bízza meg.

A pályázat célja:
Magyarország közigazgatási területén a korábbi pályázatokon befogadottak után is ellátatlan, vagy részben ellátatlan területeken jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás 2012. december 31-éig történő befogadása az ellátó rendszerbe, továbbá a befogadott szolgáltatók, intézmények működésének fenntartásához évente teljesítményarányos működést biztosító pénzügyi források rendelkezésre bocsátása.
Az ellátatlan területek jegyzékét az 1. számú Függelék, a részben ellátatlan területek jegyzékét pedig a 2. számú Függelék tartalmazza.

A rendelkezésre álló keretösszeg
Az általános pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény NEFMI XX. fejezet 20.19.04. besorolásának a korábbi általános jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pályázatainak támogatását követően fennmaradó része.

A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be az ellátatlan vagy részben ellátatlan területekre azon fenntartók

 • akik által fenntartott szolgáltató, intézmény már az FSZH-val jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló finanszírozási szerződéssel rendelkeznek (a továbbiakban szerződött) vagy
 • azon új pályázók, akik a pályázat benyújtásának időpontjában jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló jogerős működési engedéllyel rendelkeznek.

A pályázóval szembeni elvárások
Az a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást végző, a fentiekben részletezett fenntartó pályázhat, aki vállalja a minimális teljesítményhatár – éves átlagban 40 ellátott – ellátását, a pályázati űrlap szerinti adatok pontos szolgáltatását.

Egy ellátási területen egy fenntartó szolgálatonként külön működési engedéllyel pályázhat.

A szerződött fenntartók a működési engedélyükben rögzített ellátási terület bővítésével pályázhatnak. Amennyiben nem a finanszírozási szerződésben szereplő, hanem másik szolgáltató vagy intézmény működési engedélyének benyújtásával kíván pályázni, akkor új pályázónak minősül.

A fentieken túl új pályázóként nyújthat be pályázatot az a fenntartó, aki érvényes működési engedély birtokában a szolgáltatást már biztosítja, valamint az a fenntartó is, aki a pályázat benyújtásakor új érvényes működési engedélyének birtokában induló szolgáltatásnak számít.

Előnyben részesülnek a szerződött fenntartók, valamint azon új pályázók, akik korábban normatív állami hozzájárulásban, vagy a szolgáltatás tárgyi feltételeinek kialakításához a pályázat benyújtásának időpontját megelőző két évben állami vagy európai uniós támogatásban részesültek.

Továbbá előnyben részesül az a fenntartó, aki ellátatlan területre nyújtja be pályázatát.

Szakmai cél azon fenntartó támogatása, mely:

 • valós szükségletet elégít ki; elsősorban szociálisan rászorult idős embernek, fogyatékos személynek, pszichiátriai betegnek biztosít ellátást,
 • legalább az ellátottak 20%-a esetében, olyan gondozási szükségletvizsgálattal rendelkező személyeknek nyújt szolgáltatást, akik napi 2 órát meghaladó gondozást igényelnek, illetve idősek otthonába várakoznak elhelyezésre,
 • rugalmas, az ellátás terület adottságait figyelembe vevő, hatékony szolgáltatást nyújt,
 • integrált formában működve több szociális alapszolgáltatást/intézményt is biztosít,
 • nyitott és együttműködő más szolgáltatóval való közös feladatvégzésre a szociális
 • ágazaton belül és azon túl egyaránt,
 • együttműködési megállapodást kötött a székhelyen, telephelyen, nyitva álló helyiségben, szakmai központ helyén lévő települési önkormányzattal,
 • megállapodás alapján együttműködik támogató szolgáltatással, illetve pszichiátriai betegek részére közösségi alapellátást nyújtó szolgáltatóval.

Célcsoport:
Az a szociálisan rászorult személy, akinek egészségi állapota indokolja a szolgáltatást, továbbá:

 • egyedül élő 65 év feletti idős ember,
 • egyedül élő súlyosan fogyatékos személy,
 • egyedül élő pszichiátriai beteg,
 • kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti idős ember, súlyosan fogyatékos személy, pszichiátriai beteg.

Súlyosan fogyatékos: a szociális törvény szerint meghatározott fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy.

Pszichiátriai beteg: a szociális törvényben meghatározott és a gondozási szükséglet, valamint az egészségügyi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007.(XII.22.) SzMM rendeletben kimondottak szerint pszichiáter vagy neurológus szakorvos szakvéleményében rögzített igazolással rendelkező személy.

Kötelező tevékenységek:

 • az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő 30 percen belüli megjelenése,
 • a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtétele,
 • a segélyhívás továbbításához, kezeléséhez szükséges műszaki rendszer működtetése,
 • szakmai központ/ok működtetése legalább 40 kihelyezett jelzőkészülékkel és legalább két szociális gondozó készenléti rendszerben való foglalkoztatásával.

A pályázat benyújtásának határideje
A pályázati eljárás időszaka: 2010. október 11- november 09-ig tart (30 nap).
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 09. napja 24 óráig.

A pályázaton igényelhető támogatás formája és összege

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás során a teljesítmény támogatás összege, éves viszonylatban, jelzőkészülékenként várhatóan 35.000 forint/év. A működési alaptámogatás éves viszonylatban várhatóan: 500.000 Ft.

Az igénybe vehető legmagasabb támogatás összege a szerződés szerinti összeg. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtó szolgálatok támogatása teljesítmény arányos.  Amennyiben a szerződésben rögzített vállalt feladategység felett igény jelenik meg a szolgáltatónál (várólista) teljesítmény finanszírozási igény nyújtható be. A teljesítmény támogatások elbírálása évente egy alkalommal történik meg.

Finanszírozási időszak
A jelen pályázatok esetében 2011. január 01-jétől 2012. december 31. napjáig terjedő időszak, amennyiben a befogadott folyamatosan teljesíti a kiírás feltételeit.

A pályázat benyújtásának módja és helye
A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázatkezelő rendszerén keresztül. A pályázó a https://finanszirozas.afsz.hu honlapra való belépése után a szociális regiszter használatához megadott felhasználónevével és jelszavával válik jogosulttá a pályázat beadására.

Az internetes pályázati adatlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz minden kérdésére választ adva kell kitölteni, és a 9. pont szerinti mellékleteket elektronikusan becsatolni.

A hiányosan kitöltött pályázati adatlapot benyújtó, vagy a szükséges mellékleteket nem csatoló pályázó formai hiba miatt automatikusan elutasításra kerül.

Benyújtottnak csak az a pályázat minősül, amely az FSZH internetes pályázatkezelő rendszerében a megadott határidőig véglegesítésre került.

A pályázathoz elektronikus úton csatolni kell:

 • a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó érvényes működési engedélyt
 • a szolgáltató vagy intézmény szakmai programját, mely összhangban van az ellátási terület szükségleteivel és a vállalt feladattal,
 • 2011. évre vonatkozó szolgáltatás szakmai tervét (milyen szervezettséggel és milyen készülékszámmal kívánja a feladatot ellátni)
 • az előző évről szóló szakmai, működési és pénzügyi beszámolót (amennyiben már működött),
 • a szolgáltatónak a támogatási időszakra elkészített pénzügyi-gazdálkodási tervét,
 • munkatársak – szolgáltatással összefüggésben lévő – végzettséget igazoló tanúsítványait,
 • támogató szolgálattal és/ vagy pszichiátriai közösségi ellátással kötött együttműködési megállapodást/megállapodásokat (amennyiben rendelkezik vele a fenntartó vagy szolgáltató).
 • A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Knyt.) 8. §. (1) bekezdés szerinti érintettségéről szóló közzétételi kérelmet, valamint ugyanezen jogszabály 6. § (1) bekezdés szerint az összeférhetetlenség, illetve a 8. § (1) bekezdés szerint érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozatot. A közzétételi kérelemmel a pályázó a pályázat benyújtásakor – vagy ha az érintettség a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, az ettől számított 8 munkanapon belül – kezdeményezi érintettségének közzétételét. Ez a kötelezettség az államháztartáson kívüli természetes személyeket, jogi személyeket és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezeteket – ide nem értve a társasházat – terheli.
 • A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek igazolására alkalmas iratokról szóló 1/2006. (II.2.) FMM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot.

A pályázatok érvényességi ellenőrzése
A benyújtott pályázatokat az FSZH iktatja, és pályázati azonosítóval látja el. A pályázatokat formailag ellenőrzi a beadási határidő lejártát követő 3 munkanapon belül. A pályázatok formai ellenőrzésének kritériumai az alábbiak:

 1. a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, kötelező mellékletek megléte,
 2. a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága.

Amennyiben a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapításra kerül, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal 3 munkanapon belül teljesítendő hiánypótlásra hívja fel.

A hiányosan kitöltött pályázati adatlapot benyújtó pályázó, formai hiba miatt automatikusan elutasításra kerül, pályázata érvénytelen.

Hiánypótlásnak nincs helye, ha a pályázat érvénytelen, illetve, ha nem a fenntartó nyújtotta be a pályázatot.

Hiánypótlás módja
A pályázat benyújtásának határidejétől számított 3 munkanapon belül az FSZH a pályázat hiányossága esetén – amennyiben a hiányosság pótolható – a hiányosságok kijavítására, pótlására, csak egy alkalommal, 3 munkanapos határidővel felszólítja a pályázót. A felszólítás elektronikus formában kerül megküldésre, kizárólag a pályázati űrlapon rögzített fenntartói e-mail címre. Az értesítésben megjelöli az összes hiányt, valamint a hiánypótlás módját.

Határidőben benyújtottnak minősül az a hiánypótlás, amely legkésőbb a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül (a határidő utolsó napján 24.00 óráig), elektronikus úton, az FSZH részére, a pályázatkezelő rendszeren keresztül benyújtásra került.

Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat, vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, úgy további hiánypótlásra nincs lehetőség. Ebben az esetben az FSZH megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okát, majd a pályázatot a megállapításaival együtt átadja a pályázati bizottságnak. A pályázati bizottság a Nemzeti Erőforrás Miniszter számára továbbítja az érvénytelenné nyilvánítást, s a Nemzeti Erőforrás Miniszter dönt a végleges érvénytelenítésről. Az érvénytelenné nyilvánítás ellen jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázat elbírálásának menete
A pályázat elbírálása bírálati bizottság javaslata alapján történik. A beérkezett pályázatokat az FSZH a pályázati bizottság elé terjeszti.

Az elbírálásnál figyelembe vett szakmai szempontrendszer:

 • Az ellátási terület szolgáltatási jellemzői, a szolgáltatás szükségessége  a célcsoport minőségi megjelölése alapján, az ellátási területen élő rászorultak érdekében. Ennek során vizsgálandó szempont a 65 év feletti lakosok száma, a súlyos fogyatékosok száma, a pszichiátriai betegek száma, a két óránál nagyobb gondozási szükséglettel rendelkező ellátottak száma, bentlakásos intézményi ellátásra várakozók, várólistán lévők száma, a szolgáltatás ellátórendszerre gyakorolt várható hatása.
 • A megjelölt ellátottak számának, körének, s a nyújtott szolgáltatásnak a megalapozottsága.
 • A havi hívások száma, valamint a riasztás folyamatának részletes leírása (figyelemmel az ellátott lakásában történő bejutásra).
 • A szolgáltatás hatékonyság mutatóinak, adatoknak a bemutatása.
 • A szakmai követelmények milyen módon jelennek meg a szakmai programban és a pályázatban leírt szakmai tartalomban.
 • Korábban működő szolgáltatás esetében a szolgáltatásnyújtás eddigi időtartamának bemutatása (hány éve működik).
 • A szakmai, hatósági ellenőrzés eredménye (ahol megtörtént).
 • A munkatársak rendelkeznek-e a végzettséget igazoló okirattal.
 • A szolgáltatás integráltsága, illetve kapcsolódása, vagy együttműködése más szolgáltatásokkal.
 • Azon pályázatok előnyben részesítése, amely a szolgáltatás területi kiegyenlítése értelmében szükséglet alapon hiányt pótol. (Az ellátási területen működik házi segítségnyújtás, de jelzőrendszeres házi segítségnyújtás nem.)
 • Azon pályázók előnyben részesítése, amelyek az ellátás hiányos területre pályáznak.

A pályázati bizottság nem javasolja támogatásra azon szervezetet, amely

 • nem felel meg a jogszabályokban és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek,
 • nem megalapozott költségvetési tervet nyújtott be, a megjelölt felhasználás nem áll összhangban a beszámolóban bemutatott személyi és tárgyi feltételekkel,
 • a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
 • a korábban nyújtott állami vagy európai uniós támogatásokkal az előírt határidőre nem számolt el,
 • korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
 • korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
 • szervezetnek adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása van,
 • csőd-, felszámolási, végelszámolási, illetve adósságrendezési eljárás alatt áll, vagy a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,
 • korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévősége van velük szemben,
 • a pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg, vagy ha érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, 8 munkanapon belül nem kezdeményezi.

A pályázati bizottság a pályázatokat véleményezi és a felhívásban foglalt feltételeknek megfelelően javaslatot tesz a támogatandó fenntartókra és a támogatandó szolgáltatók készülékszámaira. A bizottság javaslatát az FSZH 3 napon belül döntésre terjeszti fel a miniszternek, aki dönt a nyertes pályázók személyéről és az egy feladategységre jutó támogatás összegéről. Az FSZH főigazgatója a miniszteri döntés keretei belül dönt az egyéb feltételekről, különösen a feladatmutató és a hozzá rendelt támogatási összeg meghatározásáról.
Az FSZH a főigazgatói döntést követő 3 munkanapon belül értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás indokait.
A pályázatokkal kapcsolatos döntések a http://www.szmm.gov.hu, valamint a www.afsz.hu honlapon kerülnek közzétételre. A döntés ellen jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs.

Szerződéskötés
A támogatási döntésről szóló értesítések tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.

A támogatás igénybevételére a tárgyévre kötött finanszírozási szerződés alapján van mód. A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat a pályázónak az értesítésben megjelölt határidőre kell megküldenie.

Az FSZH a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, az FSZH a fenntartót egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.

A fenntartóval szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a finanszírozási szerződést a fenntartó és az FSZH köti meg.

A finanszírozás módja
A nyertes pályázókkal kötött finanszírozási szerződés alapján a szerződésben meghatározott támogatási összeget a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságai (Igazgatóság) folyósítják.
Az FSZH a finanszírozási szerződésben meghatározza a 191/2008. (VII.30.) Korm. rendelet 10. § (6) bekezdésében foglaltakat.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A folyósított támogatási összegre vonatkozóan a pályázó évente, a tárgyévet követő év február 28. napjáig elszámolást köteles benyújtani a Magyar Államkincstár regionális igazgatóságához (továbbiakban: Igazgatósághoz), a finanszírozási szerződés évközi megszűnése esetén a megszűnéstől számított 30 napon belül elszámolást nyújt be a folyósító igazgatósághoz a tárgyévben igénybe vett működési támogatásról. Az elszámolást az FSZH elektronikus pályázatkezelő rendszere útján (https://finanszirozas.afsz.hu) kell elkészíteni, majd a kinyomtatott és aláírt elszámolást kell az igazgatóságnak benyújtani.

A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításáról szóló éves elszámolást a támogatási szerződés és melléklete tartalmazza.
Az elszámolás szabályszerűségét az ellenőrző igazgatóság a szociális intézmény székhelyén, telephelyén, illetve szükség szerint a fenntartó és a foglalkoztató székhelyén, telephelyén ellenőrzi. Az FSZH a kormányrendeletben és a támogatási szerződésben foglaltak betartását a támogatási időszakban legalább egyszer ellenőrzi.

A negyedéves beszámolóra vonatkozó rendelkezéseket a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza.

További információk

Letölthető dokumentumok

A pályázati felhívás letölthető http://www.afsz.hu és a http://szmm.gov.hu honlapokról.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető az FSZH munkatársaitól az alábbi elérhetőségeken:

Név Telefonszám E-mail
Györe András 06-1-299-1060/521 gyorea@lab.hu
Takács Péter 06-1-459-1028 takacsp@lab.hu
Bíró Endre 06-1-459-1026 biroe@lab.hu
Sásdiné Pálfi Ibolya 06-1-459-1022 sasdinepi@lab.hu