palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást, szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást, alacsonyküszöbű szolgáltatást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és szociális foglalkoztatást működtető szolgáltatók tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztésére

Állami foglalkoztatási szolgálat pályázatA Nemzeti Erőforrás Miniszter a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Tkr.) valamint a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006 (V.12) Kormányrendelet (továbbiakban Szfr.) alapján fejlesztési pályázatot hirdet támogató szolgáltatás, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás, szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás, az alacsonyküszöbű szolgáltatások, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a szociális foglalkoztatást működtető szolgáltatók tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztésére.
Letölthető dokumentumok

A pályázat célja: Az általános pályázat elbírálását követően nyílt pályázatként az ellátatlanul vagy részben ellátatlanul maradt területek ellátása érdekében fejlesztési pályázat kiírása, amelynek során fejlesztési támogatást nyújt a szolgáltatások tárgyi és szakmai feltételeinek javításához.

A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény NEFMI XX. fejezet 20.19.04., továbbá a 20.39.00. besorolása az általános pályázatok támogatását követően fennmaradó része.
A pályázati programban való részvételhez önerő biztosítása nem szükséges.

Támogatásban részesíthetők köre

 • Az FSZH-val kötött finanszírozási vagy támogatási szerződéssel rendelkező szolgáltatások vagy intézmények fenntartói.
 • Továbbá azon fenntartók, akik még nem rendelkeznek az FSZH-val kötött finanszírozási szerződéssel, de a fejlesztési pályázattal egyidejűleg a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra meghirdetett általános pályázaton új pályázóként indulnak és befogadást nyernek. Esetükben a benyújtott két pályázat egyidejűleg kerül elbírálásra.
 • A III/G pont esetében intézményen belüli szociális foglalkoztatás témában finanszírozási vagy támogatási szerződéssel rendelkező szolgáltatások vagy intézmények fenntartói, vagy ezen ellátás területén képző, fejlesztő, beszállító önkormányzati fenntartó, nem állami -, egyházi szervezet.

A pályázatot a szolgáltató fenntartója nyújthatja be.

A pályázat tárgya:
A fejlesztési pályázat keretében a nyertes pályázók egyösszegű vissza nem térítendő támogatásban részesülnek, amelynek összege 100.000 Ft-tól 400.000 Ft-ig terjedhet – kivéve III/G pont programja.
Egy pályázaton belül több fejlesztési kategória is megjelölhető, de több fejlesztési kategória megjelölése esetén sem lépheti át a támogatásra igényelt végösszeg a maximumként meghatározott 400.000 Ft-ot – amibe nem tartozik bele a III/G pont szerinti támogatási összeg. A fejlesztési kategóriák az ellátási típushoz kötődően válaszhatók ki.

A fejlesztési pályázat III/G pont szerinti program felhasználható költsége mindösszesen 10.000.000 Ft.

A támogatás összegéből az alábbi fejlesztések megvalósítása támogatható:

I. Támogató szolgáltatás, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás, szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás, az alacsonyküszöbű szolgáltatások és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás részére pályázható kategóriák:

A.) épületek akadálymentesítése, átalakítása .
A támogatás összege a működési engedélyében feltüntetett szolgáltató székhelyének, telephelyének vagy nyitva álló helyiségének akadálymentesítésére, átalakítására vagy felújítására használható fel. Fordítható többek között rámpa kialakítására, akadálymentes közlekedést lehetővé tévő ajtók cseréjére, mozgáskorlátozott vizesblokk kialakítására, küszöbök megszüntetésére, helyiségek kialakítására és leválasztására, nyílászárók cseréjére, belső és külső felújításra.

B.) A munkakörülmények javítását szolgáló tárgyi eszközök beszerzése
Felhasználható az ellátottak fogadására biztosított helyiségek vagy a dolgozók irodai bútorainak beszerzésére vagy cseréjére. Továbbá az ellátottak elérését szolgáló tárgyi eszközök megvásárlására úgy, mint pl. kerékpár, mobiltelefon stb.

C.) informatikai fejlesztés, informatikai eszközök beszerzése
Az adott szolgáltatás informatikai eszközrendszerének beszerzésére, cseréjére, korszerűsítésére fordítható. Többek között számítógép és tartozékai (billentyűzet, egér, monitor), nyomtató, laptop, fénymásoló, fax készülék költségeinek fedezetére, egyéb informatikai eszközök, felszerelések beszerzésére. Szoftver beszerzés esetén kizárólag az informatikai eszköz működtetéséhez szükséges költségek számolhatók el.

D.) képzések, továbbképzések részvételi díjának biztosítása és / vagy szupervízió biztosítása

Az adott szolgáltatásban, kizárólag szakdolgozók részére használható fel olyan képzések és továbbképzések költségfedezeteként, amelyek a szakmai munkához kapcsolódnak. Előnyben részesülnek a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzésére akkreditált programok, valamint a speciális ismeretet adó, az ellátás típusához igazodó képzési témakör.
Felhasználható többek között:

 • a jogszabályi kötelezettségként megadott támogató szolgálati képzésre,
 • a jogszabályi kötelezettségként megadott közösségi pszichiátriai ellátással kapcsolatos képzésre,
 • továbbképzési kötelezettség teljesítését biztosító képzésekre, tanfolyamra,
 • egyéb, a szakmai személyiség fejlesztését szolgáló, a szolgáltatás típusával összefüggő képzésekre,
 • a szolgáltatás részére nyújtott szupervízió megtartására, a szupervízor költségeinek fedezetére.

A támogatás összege kizárólag a képzéssel, továbbképzéssel vagy szupervízióval kapcsolatos költségek fedezetére használható fel, a járulékos kiadásokra (pl. utazás, szállás, étkezés stb.) nem fordítható.

II. Kizárólag a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás részére pályázható kategória:

E.) Jelzőkészülék beszerzése és / vagy diszpécserközpont fejlesztése, kialakítása.
A támogatás összege felhasználható az ellátottnál elhelyezhető segélyhívó készülék, a jelzést továbbító berendezés, valamint a jelzés fogadására alkalmas vevőberendezés beszerzésére, továbbá az ügyeleti szoftverrel rendelkező személyi számítógép beszerzésére vagy fejlesztésére.

III. Kizárólag a szociális foglalkoztatást működtető fenntartók részére pályázható kategóriák:

F.) Termékek gyártásához, előállításához szükséges tárgyi eszközök beszerzése.
Kizárólag a foglalkoztatási engedélyben feltüntetett tevékenységek keretében végzett munkavégzéshez szükséges szerszámok, eszközök (pl. kézi szerszámok) és az előállításhoz szükséges alapanyagok beszerzésére. A támogatás nem használható fel az intézmény alapfeladatából következő tárgyi eszközeinek beszerzésére (pl. saját konyhán végzett munka esetén konyhai eszközök vásárlása), illetve az alapanyagok, gyártáshoz szükséges eszközök beszerzésétől eltérő célra (pl. árusítóhely bérlésére). Csak a piacképes termékek előállításához szükséges fejlesztés kerül támogatásra, amely a foglalkoztatottak fejlesztését és a saját bevételek növelését egyaránt garantálják.

G.) A piacképes termékek értékesítését elősegítő komplex képzés, felkészítés szervezése, marketing programja, továbbá az értékesítés logisztikai és egyéb szervezési feladatainak támogatása, facilitálása.

A pályázati programban támogatást 3-5 szervezet nyerhet.

A támogatás felhasználható a szociális foglalkoztatás keretében előállított termékek piacra jutásának segítésének szervezésére, és az ehhez szükséges logisztikai és egyéb kiegészítő tevékenység végzésére.
A program célja az intézményen belüli szociális foglalkozást végző szervezetek részére a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévők személyek munkája során országszerte létrehozott termékeknek szervezeti és társadalmi összefogással, valamint az értékesítés és a marketing területén történő közös fellépéssel minél szélesebb piac biztosítása. A cél, hogy ennek segítségével növekedjen a szervezeteknek a foglalkoztatás fenntartására fordítható forrása, s piaci tevékenységekre irányuljon a munkavégzés.

A programban az alábbi tevékenységek jelennek meg:

 • Termékkörök meghatározása, tervek készítése, sablontár kialakítása,
 • Marketing terv, logisztikai eljárásrend kialakítása,
 • Intézmények kapcsolatfelvétele, termékválaszték kialakítása, bizományosi átvétel,
 • Értékesítés – vásárok, fesztiválok, állandó eladóhelyek, webáruház kialakítása,
 • Bevétel visszajuttatása intézményekhez, visszajelzés a termékek piaci fogadtatásáról,
 • Termékfejlesztés: új termékek, technológiák meglévő termékek továbbfejlesztése
 • Képzés, továbbképzés

A pályázat során az alábbiakat szükséges bemutatni:

 • Az eddigi tapasztalatokat
  • a marketing területén
  • képzés területén
  • együttműködésben végzett értékesítés területén
  • tervezés területén
  • a már meglévő együttműködéseket, és tervezett együttműködési kapacitásokat
 • a koordináló tevékenységet
  • hány intézmény számára nyújtja a fenti tevékenységeket
  • a képzés-, továbbképzés kapacitását
  • az fejlesztés ütemezését
  • a fejlesztés partnereit (amennyiben van ilyen)
  • program résztvevőinek kiválasztási technikájának bemutatását
  • a költségtervet
  • megvalósítás monitorozási terveit
  • a tervezett sablon tervek pályáztatási rendszerének és a felhasználási jogok megvásárlásának rendjét,
  • a képzési és továbbképzési programok kereteit, témáit
  • a logisztikai feltételeket

A pályázat benyújtásának kezdőpontja és határideje

A pályázati eljárás időszaka: 2010. október 11. – november 09-ig tart (30 nap).
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 09. napja 24 óráig.

Támogatási időszak
Jelen pályázati kiírásra benyújtott pályázatok esetében 2011. január 01.-től 2011. május 31. napjáig terjedő időszak, amennyiben a pályázó folyamatosan teljesíti a finanszírozási vagy támogatási szerződésében foglalt szolgáltatásának nyújtását.

A pályázat benyújtásának módja és helye
A fenntartónak minden szolgáltatásra külön pályázatot kell benyújtania. Amennyiben a fenntartó több szolgáltatásra vonatkozóan rendelkezik finanszírozási szerződéssel, akkor minden szolgálat esetében külön-külön szükséges a pályázatát elkészítenie.
A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázatkezelő rendszerén keresztül. A pályázó a https://finanszirozas.afsz.hu honlapra való belépése után a Szociális Regiszter használatához megadott felhasználónevével és jelszavával válik jogosulttá a pályázat beadására.

Az internetes pályázati adatlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz minden kérdésére választ adva kell kitölteni, és a 8. pont szerinti mellékleteket elektronikus becsatolni.

A hiányosan kitöltött pályázati adatlapot benyújtó, vagy a szükséges mellékleteket nem csatoló pályázó formai hiba miatt automatikusan elutasításra kerül.

Benyújtottnak csak az a pályázat minősül, amely az FSZH internetes pályázatkezelő rendszerében a megadott határidőig véglegesítésre került.

A pályázathoz csatolni kell: A felsorolt dokumentumokból csak a pályázatban megjelölt fejlesztési célnak megfelelőeket kell becsatolni.

A.) épület akadálymentesítése, átalakítása esetén:

 • az A. jelzésű mellékletet hiánytalanul kitöltve (a melléklet tartalmazza az ingatlan adatait, a kívánt átalakítás és korszerűsítés részletes adatait, költségeit)
 • építési beruházás támogatása esetén az illetékes hatóság igazolása arról, hogy a pályázatban jelzett beruházási tevékenység nem engedély-köteles
 • engedély-köteles átalakítás és akadálymentesítés esetén a jogerős hatósági engedélyek és igazolások, vagy
 • engedély-köteles átalakítás és akadálymentesítés esetén a jogerős hatósági engedélyek és igazolások hiányában a pályázatot benyújtó fenntartó nyilatkozatát arról, hogy vállalja ezek beszerzését a munkálatok megkezdéséig, továbbá vállalja a bemutatását legkésőbb a fejlesztési támogatás elszámolásának határidejéig
 • nem saját tulajdonú ingatlan esetén a tulajdonos hozzájárulását az átalakítás, felújítás engedélyezéséről
 • a fenntartó nyilatkozata arról, hogy a támogatással felújított, korszerűsített, átalakított ingatlannak a működtetési kötelezettség időtartama alatt történő elidegenítése, bérbeadása, illetőleg megterhelésére vonatkozó rendelkezéseket megismerte és elfogadja.
 • Az akadálymentesíteni, átalakítani kívánt helyiséget tartalmazó működési engedélyt

B.) A munkakörülmények javítását szolgáló tárgyi eszközök beszerzése esetén:

 • a B. jelzésű mellékletet hiánytalanul kitöltve (a melléklet tartalmazza a beszerezni kívánt tárgyi eszközök adatait, költségeit)

C.) informatikai fejlesztés, informatikai eszközök beszerzése esetén:

 • a C. jelzésű mellékletet hiánytalanul kitöltve (a melléklet tartalmazza a jelenleg rendelkezésre álló informatikai eszközöket, a beszerezni kívánt eszközök adatait, költségeit)

D.) képzések, továbbképzések részvételi díjának biztosítása és / vagy szupervízió biztosítása esetén:

 • képzéseken és tanfolyamokon való részvétel megpályázása esetén a D. jelzésű mellékletet hiánytalanul kitöltve (a melléklet tartalmazza a képzéseken részt vevők és a képzések azonosító adatait és költségeit)
 • a jogszabályi kötelezettség alapján szervezett támogató szolgálati képzés és közösségi ellátással kapcsolatos képzés esetén a képzésre történő jelentkezés NSZFI (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet) által történő visszaigazolását, visszaigazolás hiányában a jelentkezési lapok másolatát és a postai feladást igazoló tértivevény másolatát,
 • képzéseken és tanfolyamokon való részvétel megpályázása esetén a képzésben részt vevő munkatársak szakmai végzettségét igazoló dokumentumok másolatát, szakmai végzettség hiányában a munkáltatói felmentést,
 • képzéseken és tanfolyamokon való részvétel megpályázása esetén a továbbképzési tervet, a szolgáltatásban dolgozókra vonatkozóan,
 • szupervízió esetén a szupervízorral kötött megállapodást, amely tartalmazza a szupervízió gyakoriságát és költségeit is. Amennyiben a szupervízió nem akkreditált képzés keretében (kérjük jelezni az adatlapon) kerül megszervezésre, akkor a D. adatlapon kívül csak a szupervízorral kötött megállapodást kell csatolni. Nem kell csatolni a fentiekben felsorolt egyéb dokumentumokat.

E.) Jelzőkészülék beszerzése és / vagy diszpécserközpont fejlesztése, kialakítása esetén:

 • az E. jelzésű mellékletet hiánytalanul kitöltve (a melléklet tartalmazza a jelenleg rendelkezésre álló és a beszerezni kívánt jelzőkészülékek számát és adatait, a beszerzés költségeit. Továbbá tartalmazza a diszpécserközpontban használt eszköz adatait, a beszerezni, illetve fejleszteni kívánt eszköz adatait és költségeit.)

F.) Termékek gyártásához, előállításához szükséges tárgyi eszközök beszerzése esetén:

 • az F. jelzésű mellékletet hiánytalanul kitöltve (a melléklet tartalmazza a munkavégzéshez szükséges alapanyagok, szerszámok, eszközök felsorolását és költségeit)
 • az adott tevékenységről szóló foglalkoztatási engedélyt

G.) A piacképes termékek értékesítését elősegítő komplex képzés, felkészítés szervezése, marketing programja, továbbá az értékesítés logisztikai és egyéb szervezési feladatainak támogatása, facilitálása támogatása esetén:

 • a G. jelzésű mellékletet hiánytalanul kitöltve (a melléklet tartalmazza a pályázni kívánt tevékenységre vonatkozó III/G pont szerinti szempontok bemutatását).

A pályázatok érvényességi ellenőrzése
A benyújtott pályázatokat az FSZH iktatja, és pályázati azonosítóval látja el. A pályázatokat formailag ellenőrzi a beadási határidő lejártát követő 3 munkanapon belül. A pályázatok formai ellenőrzésének kritériumai az alábbiak:

 • a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, kötelező mellékletek megléte,
 • a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága.

Amennyiben a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapításra kerül, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal 3 munkanapon belül teljesítendő hiánypótlásra hívja fel.

A hiányosan kitöltött pályázati adatlapot benyújtó pályázó, formai hiba miatt automatikusan elutasításra kerül, pályázata érvénytelen.

Hiánypótlásnak nincs helye, ha a pályázat érvénytelen, illetve, ha nem a fenntartó nyújtotta be a pályázatot.

Hiánypótlás módja
A pályázat benyújtásának határidejétől számított 3 munkanapon belül az FSZH a pályázat hiányossága esetén – amennyiben a hiányosság pótolható – a hiányosságok kijavítására, pótlására, csak egy alkalommal, 3 munkanapos határidővel felszólítja a pályázót. A felszólítás elektronikus formában kerül megküldésre, kizárólag a pályázati űrlapon rögzített fenntartói e-mail címre. Az értesítésben megjelöli az összes hiányt, valamint a hiánypótlás módját.

Határidőben benyújtottnak minősül az a hiánypótlás, amely legkésőbb a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül (a határidő utolsó napján 24.00 óráig), elektronikus úton, az FSZH részére, a pályázatkezelő rendszeren keresztül benyújtásra került.

Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat, vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, úgy további hiánypótlásra nincs lehetőség. Ebben az esetben az FSZH megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okát, majd a pályázatot a megállapításaival együtt átadja a pályázati bizottságnak. A pályázati bizottság a Nemzeti Erőforrás Miniszter számára továbbítja az érvénytelenné nyilvánítást, s a Nemzeti Erőforrás Miniszter dönt a végleges érvénytelenítésről. Az érvénytelenné nyilvánítás ellen jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázat elbírálásának menete
A pályázat elbírálása bírálati bizottság javaslata alapján történik. A beérkezett pályázatokat az FSZH a Pályázati Bizottság elé terjeszti.

A Pályázati Bizottság nem javasolja támogatásra azon szervezetet, amely

 1. nem felel meg a jogszabályokban és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek,
 2. nem megalapozott költségvetési tervet nyújtott be, a megjelölt felhasználás nem áll összhangban a beszámolóban bemutatott személyi és tárgyi feltételekkel
 3. a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
 4. a korábban nyújtott állami vagy európai uniós támogatásokkal az előírt határidőre nem számolt el,
 5. korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
 6. korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
 7. szervezetnek adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása van,
 8. csőd-, felszámolási, végelszámolási, illetve adósságrendezési eljárás alatt áll, vagy a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,
 9. korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévősége van velük szemben,
 10. a pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg, vagy ha érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, 8 munkanapon belül nem kezdeményezi.

A pályázati bizottság a pályázatokat véleményezi és a felhívásban foglalt feltételeknek megfelelően javaslatot tesz a támogatandó pályázatokról. A bizottság javaslatát az FSZH 3 napon belül döntésre terjeszti fel a miniszternek, aki dönt a nyertes pályázók személyéről. Az FSZH főigazgatója a miniszteri döntés keretei belül dönt az egyéb feltételekről, a támogatás összegéről.
Az FSZH a főigazgatói döntést követő 3 munkanapon belül értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás indokait.
A pályázatokkal kapcsolatos döntések a http://www.szmm.gov.hu, valamint a www.afsz.hu honlapon kerülnek közzétételre. A döntés ellen jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs.

Szerződéskötés
A támogatási döntésről szóló értesítések tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.

A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat a pályázónak az értesítésben megjelölt határidőre kell megküldenie.

Az FSZH a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, az FSZH a fenntartót egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.

A fenntartóval szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a fenntartó és az FSZH köti meg.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A folyósított támogatási összeg felhasználásának határideje 2011. május 30. A támogatási összegre vonatkozóan a pályázónak 2011. június 15-ig kell a teljes körű elszámolását benyújtania az FSZH részére. Az elszámolást a támogatási szerződés mellékletét képező adatlap kitöltésével és a felhasználást igazoló bizonylatokkal, engedélyekkel együttesen kell benyújtani.
A benyújtott elszámolásokat a beérkezéstől számított 10 napon belül megvizsgálja, és az elfogadásról vagy elutasításról szóló értesítőt a fenntartó részére megküldi. Az elszámolásról, az ellenőrzésről és a visszafizetési kötelezettségről szóló rendelkezéseket a támogatási szerződés erre vonatkozó pontjai tartalmazzák.

További információk
A pályázati felhívás letölthető http://www.afsz.hu és a http://szmm.gov.hu honlapokról.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető az FSZH munkatársaitól az alábbi elérhetőségeken:

Név Telefonszám E-mail
Dr. Nagy Ágnes (06-1) 459-1029 nagyagn@lab.hu
Farkasné Farkas Gyöngyi (06-1) 459-1025 farkasnefgy@lab.hu
Görög Tímea (06-1) 459-1024 gorogt@lab.hu
Velkei Mariann (06-1) 459-1023 velkeim@lab.hu