palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NYDOP-2009-3.1.1/D-Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések

umfteulogoTámogatás célja: A régió kisebb települései esetében a településkép vonzerejének növelése céljából az egyegy közterületre, utcára, épületre stb. kiterjedő kisléptékű infrastrukturális beavatkozások elősegítik a településkép javítását, növelik a lakosság elégedettségi szintjét. A konstrukció célja a település életében jelentőséggel bíró központi területek, építészetileg értékes épületek, és az azokhoz kapcsolódó közművek megújítása. A pályázati kiíráshoz kapcsolódóan megfogalmazható részcélok a helyi önkormányzatok település-rehabilitációs akcióinak ösztönzését tekintve az alábbiak: – Új gazdasági, közösségi funkciók megjelenésének támogatása és a meglévő funkciók megerősítése. -Kulturális, turisztikai értékek feltárása, kiskereskedelmi funkciók erősítése. – Vonzó települési környezet kialakítása. – Kistérségi szolgáltató funkciók infrastrukturális hátterének megteremtése, összhangban a kistérségi társulások feladataival. – Zöldfelületek kialakítása, rehabilitációja.

Kedvezményezettek köre:
Jelen kiírás keretében az alábbi szervezetek nyújthatnak be önállóan pályázatot:

 1. a megyei jogú városok kivételével a városi rangú települési önkormányzatok (321)
 2. nem városi rangú, de 5000 főnél nagyobb állandó népességgel rendelkező és 100 fő/km2–nél nagyobb népsűrűségű nem városi jogállású települések települési önkormányzatai (321)

Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként pályázhatnak az alábbi szervezetek:

 • A projektgazda településén lévő önkormányzati intézmények, megyei önkormányzat és intézményei (32).
 • A projektgazda településen lévő központi költségvetési szervek és intézményeik (31).
 • Non-profit szervezetek: egyház (1990. évi IV. tv. a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról, Eht; (55)); alapítvány (Ptk 74/A§; (56)); közalapítvány (Ptk 74/G §; (561)); egyesület (Ptk. 61. §; (52)); köztestület (Ptk. 65. §; (54)); non-profit gazdasági társaság (59).
 • Állami gazdálkodó szervezet (71): állami vállalat (711), egyéb állami gazdálkodó szervezet (719).
 • Magyar Közút Nonprofit Zrt.
 • Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Kis- és középvállalkozások (KSH 113, 114, 211, 212), valamint egyéni vállalkozók (KSH 23) (1990. évi V. törvény az egyéni vállalkozásról, 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, 2006. IV. törvény a gazdasági társaságokról), önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok, amelyek az adott településen székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek. Konzorciumi formában megvalósítandó projekt esetén konzorciumvezető kizárólag a települési önkormányzat lehet. A Konzorciumokra vonatkozó általános szabályokat az Általános feltételek c. dokumentum B1 pontja tartalmazza.

Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre:

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Közigazgatási funkciót ellátó épületek energia-racionalizálással egybekötött felújítása, átalakítása, bővítése, közvetlen környezetük rendezése.
 • Közművelődési intézmények, kulturális házak, közösségi tereket biztosító intézmények energia-racionalizálással egybekötött felújítása, valamint átalakítása, bővítése, közvetlen környezetük rendezése. A tevékenység megvalósítása során kötelező a pályázati útmutató mellékletében megjelölt tartalommal elkészíteni az igényfelmérést és a kihasználtsági tervet, és megjeleníteni az adatlap 5.2. Funkcióelemzés pontjában.
 • Településképi, településszerkezeti szempontból meghatározó, használaton kívüli vagy alulhasznosított önkormányzati tulajdonban lévő vagy a támogatási szerződés aláírásáig önkormányzati tulajdonba kerülő épületek fenntartható módon történő felújítása, átalakítása, bővítése jelen pályázati útmutató támogatható tevékenységeinek megfelelő hasznosítása, közvetlen környezetének rendezése. A közösségi célú hasznosítás esetén kötelező a pályázati útmutató mellékletében megjelölt tartalommal elkészíteni az igényfelmérést és a kihasználtsági tervet, és megjeleníteni az adatlap 5.2. Funkcióelemzés pontjában.
 • Településmagok értékőrző megújítása esetén történelmi és kulturális örökség megőrzése és fejlesztése; a település életében meghatározó jelentőségű, köztulajdonban lévő műemlékek, természeti, épített értékek értékmegőrző felújítása, fejlesztése, védelme, közterületek, központi terek megújítása, forgalomcsillapított övezetek, sétálóutcák kialakítása, az épületek, építmények közvetlen környezetének rendezése, minőségi utcabútorok kihelyezése.
 • Közterületi játszóterek, közcélú szabadtéri sportterek, pályák és kiszolgáló épületek kialakítása, felújítása. A tevékenység megvalósítása során kötelező a pályázati útmutató mellékletében megjelölt tartalommal elkészíteni az igényfelmérést és a kihasználtsági tervet, és megjeleníteni az adatlap 5.2. Funkcióelemzés pontjában
 • Települési zöldterületek, közparkok, a KEOP-ban nem nevesített, köztulajdonban lévő történeti kertek, parkok, kialakítása, felújítása. A tevékenység megvalósítása során kötelező a pályázati útmutató mellékletében megjelölt tartalommal elkészíteni az igényfelmérést és a kihasználtsági tervet, és megjeleníteni az adatlap 5.2. Funkcióelemzés pontjában.
 • Önkormányzati tulajdonú piac, piaccsarnok kialakítása, felújítása, állandó vagy rendszeres szabadtéri piac működéséhez szükséges alapinfrastruktúra kiépítése. A tevékenység megvalósítása során kötelező a pályázati útmutató mellékletében megjelölt tartalommal elkészíteni az igényfelmérést és a kihasználtsági tervet, és megjeleníteni az adatlap 5.2. Funkcióelemzés pontjában.
 • Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek Kizárólag a fenti tevékenységekhez kapcsolódóan:
 • KKV-k által vagy önkormányzat által tulajdonolt és/vagy üzemeltetett üzlethelyiségek felújítása, bővítése.
 • Gazdasági vagy közcélú szolgáltatások nyújtására alkalmas szolgáltatóház felújítása, bővítése.
 • Templom, kápolna, egyházi tulajdonú közösségi épület külső felújítása és közvetlen környezetének rendezése (új építés nem támogatható; egyházi fenntartású oktatási- és szociális intézmény felújítása nem támogatható).
 • Kegyeleti helyek infrastruktúrájának fejlesztése.
 • Önkormányzati tulajdonú belterületi, és 4-5 számjegyű állami tulajdonban lévő utak, járdák felújítása, nem fizetős parkolóhelyek, kerékpártárolók kialakítása: kizárólag a jelen pályázati útmutató tevékenységeihez kapcsolódóan, azok által érintett beavatkozások közvetlen környezetében. A pályázat keretében kizárólag a „Kerékpár támaszok, kerékpár parkolók, és kerékpáros pihenőhelyek” a 2. sz. segédlethez illeszkedő kerékpár tárolók és parkolók kiépítése támogatható. Amennyiben a pályázat állami tulajdonú országos közutat is érint, a pályázat előkészítésekor egyeztetni szükséges a vagyonkezelővel.

Támogatás formája: vissza nem térítendő
Forrás összege: 381 000 000 .- HUF
Beadás kezdete: 2009.06.23.
Beadási határidő: 2009.10.02.

Pályázati dokumentáció letölthető innen: palyazati-dokumentacio

Támogatás mértéke:  90%

Önkormányzati tulajdonú belterületi, és 4-5 számjegyű állami tulajdonban lévő utak és az útfejlesztésekhez kapcsolódó belterületi bel- és csapadékvíz-elvezetése: 70%

Támogatás összege: 10 000 000.- HUF –  50 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 7 – 10

(Forrás: NFÜ)