palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Ökoiskola 2011 pályázat

ofi_palyazatA Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium nevében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet nyílt pályázatot hirdet az „Ökoiskola 2011″ cím elnyerésére

A pályázók köre: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdésének b)-g) pontjában meghatározott belföldi székhelyű nevelési-oktatási intézmények, fenntartótól függetlenül.

A pályázat célja: A fenntarthatóság elveinek, a környezettudatosság és a fenntartható fogyasztás és fejlődés oktatási intézményekben történő minél hatékonyabb megjelenése érdekében a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium közösen létrehozta az Ökoiskola” címet.

A cím azoknak a nevelési-oktatási intézményeknek az elismerését szolgálja, melyek átgondoltan, intézményesítetten, rendszerszerűen foglalkoznak a környezettudatosság, a fenntartható fogyasztás és fejlődés pedagógiájának gyakorlati megvalósításával, a környezeti neveléssel.

Az „Ökoiskola” cím adományozása kapcsolódik az ENSZ „A fenntarthatóságra oktatás” 2005-2014 évtizedének programjához. Az „Ökoiskola” cím pályázati rendszerének kimunkálása az ENSI (Iskolai Környezeti Kezdeményezések) nemzetközi hálózat több évtizedes tapasztalatai alapján történt.

A cím elnyerésének előnyei:

 • A nemzetközi kritériumokkal összhangban kialakított magyar „Ökoiskola” kritériumrendszer az iskola megkülönböztető minőségjelzője, mely vonzóvá teszi az iskolát a szülők számára, és pozitív külső visszajelzést nyújt az iskola munkájáról a fenntartó számára.
 • Az állami kezdeményezésre létrejövő hálózat iskolái nagyobb eséllyel vesznek részt a környezeti nevelési, a fenntarthatóság pedagógiájával kapcsolatos pályázatokon.
 • A cím elnyerője az Ökoiskolák Hálózatának tagja lesz, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere bővül, a Hálózat programjai segítik szakmai fejlődését.
 • A címet elnyerő iskola tanulói részt vehetnek a Vidékfejlesztési Minisztérium Ökoiskoláknak szervezett környezet- és természetvédelmi tárgyú programjain, rendezvényein, pályázatain.

Pályázati feltételek:

 • Egy intézmény (összevont igazgatású intézmény esetén: tagintézményenként, telephelyenként külön-külön) csak egy pályázatot nyújthat be.
 • Amennyiben az intézmény tagintézményekkel rendelkezik, csak azon tagintézményeire, telephelyeire nyújthat be külön-külön pályázatot (telephelyekkel), ahol a pályázati feltételek adottak.

Pályázni a jelen felhívás mellékleteként csatolt alábbi formanyomtatványok kitöltésével és 1 (egy) eredeti példányban papír alapon, postán, valamint az önértékelési táblázat és az adatlap további egy elektronikus példányának megküldésével lehet.

 1. Pályázati adatlap
 2. Szándéknyilatkozat
 3. Önértékelési táblázat
 4. Az iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása

A pályázatot a következő címre küldjék:

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Budapest
Dorottya u. 8.
1051

A borítékra írják rá: „ÖKOISKOLA 2011″

E-mail: varga.attila@ofi.hu

A pályázat benyújtásának határideje: (a postabélyegző dátuma): 2011. március 1.

A határidőn túl beérkezett pályázatok érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek.

FIGYELEM! HIÁNYPÓTLÁSRA EGYSZERI ALKALOMMAL, AZ ARRA TÖRTÉNŐ FELSZÓLÍTÁS ÁTVÉTELÉT KÖVETŐEN ÖT MUNKANAPON BELÜL VAN LEHETŐSÉG!

A szándéknyilatkozatban a pályázó kifejezésre juttatja, hogy egyetért a cím célkitűzéseivel és lehetőségeihez képest törekszik azok megvalósítására. A szándéknyilatkozatot az iskola igazgatójának, valamint a diákok és a szülők képviselőjének (Diákönkormányzat, szülői szervezet (közösség stb.) kell aláírnia.

Egyéb feltételek:
A címet elnyert iskoláknak az önértékelés apján minden tanévben feladattervet kell készíteni, amely az éves iskolai munkaterv szerves részeként kijelöli a tanév ökoiskolai feladatait, felelősökkel, határidőkkel.

Az elnyerhető címek száma nincs maximálva.

A címet elnyerő iskolák kézhez kapják a cím oklevelét, mely igazolja, hogy az iskola jogosan használja az „Ökoiskola” címet és emblémát.

A cím elnyerése pénzügyi támogatás elnyerésével nem jár.

A címet a nyertes pályázó a nyertesek listájának közzététele napjától számított három évig használhatja.

A cím újabb pályázat útján ismét megszerezhető.

Az iskola megőrizheti a címet a munkaterv alapján elért eredményeinek dokumentációjával és egy újabb adatlap és munkaterv benyújtásával a három éves periódus vége előtt. Az eredmények bemutatásának minimumkövetelményei a mellékletben találhatók. A fenti dokumentációk benyújtása alapján a cím meghosszabbítható az újabb munkaterv benyújtásától kezdve további három évvel. Az eljárás ezután többször megismételhető három évet nem meghaladó időközönként.

Ha a címet már korábban elnyert iskola három éven belül nem kezdeményezi a cím birtoklásának meghosszabbítását, akkor a három év lejártával a címet automatikusan elveszíti, erről értesítést kap. Amennyiben ismét pályázik, ugyanolyan elbírálás alá esik, mint a címre először pályázó iskolák.

A címet elnyert iskolák címnek megfelelő tevékenységét az oktatásért felelős minisztérium valamint a környezetvédelemért felelő minisztérium (a jelen pályázat kiírásának időpontjában a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium) által felkért szakemberek ellenőrizhetik a cím használatának ideje alatt.

A pályázó pályázata benyújtásával tudomásul veszi, és elfogadja a jelen felhívásban meghatározott feltételeket.

A pályázatról további információ kérhető az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársaitól telefonon hétfőtől csütörtökig 9-17 óra között, pénteken 9-15 óráig, vagy e-mailen:

Varga Attila tel: 1/2357249; és 30/2357803; e-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Péter tel: 1/2357249; és 70/3680747; e-mail: varga.peter@ofi.hu

A pályázat elbírálása:

A pályázaton előnyt élvez az a pályázó, amely:

 • ökoiskolai munkaterve illeszkedik a település fenntarthatóság-központú településfejlesztési koncepciójához, és a fenntartó írásban nyilatkozik, hogy támogatja az iskolát ökoiskolai céljai elérésben,
 • pályázatát írásbeli nyilatkozatával támogatja a pályázó Közalkalmazotti Tanácsa,
 • munkatervének megvalósítását külső partnerek (civil szervezetek, cégek, magánvállalkozók) is támogatják (és erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatokat tud bemutatni),
 • a fenntarthatóságra nevelés gyakorlatában arra törekszik, hogy biztosítsa a különböző nevelési fokozatok egymásra épülését (óvoda – iskola – középiskola -felsőoktatás).

A pályázat lebonyolítója (az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) által felkért szakértők javaslata alapján a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által felállított Értékelő Bizottság a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 45 napon belül a nyertesekre javaslatot tesz a közoktatásért felelős helyettes államtitkár számára. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a pályázatokról szóló döntés meghozatalát követő 15 napon belül értesíti a nyerteseket, továbbá a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, a Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet is a honlapjaikon közzéteszik a nyertesek listáját.

A cím oklevelét az oktatásért, valamint a környezetvédelemért felelős tárcák államtitkárai közösen írják alá. A pályázat nyertesei számára a szakmai programmal egybekötött oklevélátadó ünnepségre várhatóan 2011. június 15-ig kerül sor.

Pályázati segédanyagok:

Az Önértékelés módja

Önértékelés dokumentáció javaslatok

A Pályázati felhívás szövege itt tölthető le!

Forrás: http://www.ofi.hu/