palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

TAMOP-5.3.5-09/1-Pályázat Kísérleti program az adósságcsapda megelőzése érdekében

umft pályázatA támogatás alapvető célja: A pályázati kiírás 9-12 olyan kísérleti modell kidolgozására és gyakorlati kipróbálására nyújt lehetőséget a 311/2007. (XI.17.) Korm. Rendeletben meghatározott 33 leghátrányosabb helyzetű kistérségekben (a továbbiakban LHH 33), amelyek figyelembe vehetik, alkalmazhatják a már létező szolgáltatásokat, de újszerű megoldásokat is kidolgozhatnak.
A konstrukció a szegénységben élők hatékony háztartásgazdálkodásához, banki szolgáltatások hatékony igénybevételéhez, munkába állásukhoz segítséget adó komplex program kidolgozását és gyakorlati kipróbálását célozza, melynek következtében megelőzhető az eladósodásuk és megvalósulhat meglévő adósságaik rendezése.

Jelen pályázati kiírás szerint kialakítandó szolgáltatás nem feltétlenül esik egybe a törvény szerinti adósságkezelési szolgáltatással, az csak az egyik lehetséges kimenet lehet. Az elsődleges cél akár a „klasszikus adósságkezelés” módszereitől is elvonatkoztatva, új eljárásmódok kidolgozása illetve kipróbálása olyan településeken is, ahol eddig ilyen szolgáltatás nem volt.

Rendelkezésre álló forrás:
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg várhatóan 0,5 milliárd forint.

A pályázók köre: Jelen pályázati kiírás keretében adósságmegelőzési, adósságkezelési tevékenységet folytató non-profit és egyházi szervezetek, vagy ilyen tevékenységet bevezetni szándékozó önkormányzatok, illetve a jogi formánál meghatározott önkormányzati szervezetek pályázhatnak önállóan, illetve konzorciumot alkotva.

Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):

 • Helyi önkormányzatok (KSH 321)
 • Helyi önkormányzatok intézmény-fenntartó társulásai (KSH 322)
 • Helyi önkormányzatok által felügyelt költségvetési szerv (KSH 322)
 • Többcélú kistérségi tárulások (KSH 366)
 • Önálló egyházi intézmény (KSH 552)
 • Egyéb egyházi szervezet (559)
 • egyéb alapítvány (KSH 569),
 • közalapítvány (KSH 561),
 • egyéb egyesület (KSH 529),
 • egyesülés (KSH 591),
 • jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiséggel nem rendelkező nonprofit gazdálkodó szervezetek (KSH 599, KSH 69).

A pályázat tartalma
A támogatás célcsoportja azon háztartások köre, amelyekben a felgyülemlett adósság kezelése, illetve, amelyekben az adósságcsapda kialakulásának megelőzése támogatást, beavatkozást igényel.

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek

Adósságrendezési/kezelési tanácsadás:

 • költségvetés-tervezési, gazdasági, pénzügyi tanácsadás, háztartásvezetési ismeretek nyújtása, megtakarításra ösztönzés, az adósságcsapda kialakulásának megelőzése érdekében;
 • szakmai segítségnyújtás helyi adósságkezelési rendszer kialakításában;
 • a szolgáltatókkal – hitelezőkkel – történő együttműködés kialakítása;
 • az adós háztartás működésének megismerése, a lehetséges együttműködési formák kialakítása;
 • Az ügyféllel közösen kialakított adósságrendezési terv elkészítése, végrehajtásának kísérése egyéni esetkezelés: a klienssel (és családjával) együttműködve olyan egyénre szabott stratégiák kidolgozása, melyek alkalmasak lehetnek az adósság csökkentésére vagy rendezésére; az adósság rendezését segítő támogatási lehetőségek felkutatása, a hozzájutás segítése; az újbóli eladósodás megelőzése érdekében végzett utógondozás; adósságtörlesztés folyamatának nyomon követése.
 • Az adósságkezelési szolgáltatás ügyviteli és dokumentációs rendszerének alkalmazása, esetleges módosító javaslatok kidolgozása;
 • az adósságcsapdából kikerülők számára közösségi programok, támogató csoportok szervezése;
 • mentorálás, támogatások és támogató rendszerek szolgáltatásainak igénybevételéhez való hozzájutás segítése
 • Tapasztalatok feldolgozása, meglévő képzési tartalmak esetleges módosítására vonatkozó javaslatok kidolgozása
 • Módszertani anyagok és a kísérleti programhoz kapcsolódó módszertani ajánlások és eljárások leírása.

Projektmenedzsment tevékenység
Tájékoztatás, nyilvánosság:
A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu) honlapjáról letölthető „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum, valamint az „Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati Kézikönyv” tartalmazza.

Támogatható tevékenységek köre
A pályázat tartalmának szakmai megalapozása:

 • a külföldi példák, tapasztalatok feldolgozása, a hazai alkalmazási kísérlet módszertanának, eljárásrendjének kidolgozása;
 • a célterületekre irányuló szükségletfelmérés (potenciális ügyfélkör, érintettek adóssága, a területen működő szolgáltatások, közösségi kezdeményezések, foglalkoztatási lehetőségek, helyi gazdasági potenciál, hitelintézeti háttér stb.);
 • együttműködő partnerek bevonása, együttműködési megállapodások előkészítése, megkötése;
 • alternatív javaslatok előkészítése, célzott támogatások nyújtására vonatkozó helyi rendszer és normák kialakítása;
 • mentorok kiválasztása, felkészítése, mentori hálózat működési feltételeinek kialakítása;
 • kommunikációs terv kidolgozása.

Tájékoztatás, információnyújtás:

 • az együttműködő partnerek tájékoztatása, felkészítése;
 • lehetséges kapcsolódó programokkal koordináció biztosítása;
 • a célcsoport szükségleteinek megfelelő tájékoztatás, szemléletformálás.

A szolgáltatás nyújtásával összefüggő kiadványok megjelentetése a célcsoport számára egyéni, csoportos és közösségi szociális munkaformák alkalmazása:

 • tanulási- és munkamotiváció erősítése;
 • álláskeresés, munkavállalás, tanulás során kialakult rossz beidegződések megváltoztatását segítő programok;
 • állapotjavító, személyiségzavarokat korrigáló programok;
 • a személy elhelyezkedését gátló alapvető problémákat kiküszöbölő segítségek biztosítása (pl. egészségügyi ellátásokhoz jutás segítése, ingyenes mobil szűrések megszervezése, pályaalkalmassági vizsgálat, rehabilitációs programok elérhetővé tétele, gyermekek napközbeni ellátásához, házi segítségnyújtáshoz és más szolgáltatásokhoz, illetve támogatásokhoz való hozzájutás segítése);
 • munkába állással, képzéssel kapcsolatos információ, tanácsadás eléréséhez segítségnyújtás;
 • önkéntesek bevonása a célcsoport tagjai egyéni fejlesztési munkájának segítésére.

Együttműködés:

 • szakmai együttműködési hálózat megszervezése a munkaügyi kirendeltségekkel, foglalkoztatási, egészségügyi, képzést folytató szervezetekkel, munkáltatókkal, munkaadói szervezetekkel, önkormányzatokkal a célcsoport foglalkoztathatóságának javítása érdekében;
 • az együttműködő szervezetek közös felkészítése/felkészülése, a projekt időszak során legalább három közös megbeszélés megtartása;
 • települési/térségi fórumok, szemináriumok az érintett szakterületek együttműködő képviselőivel;
 • szakmai műhelyek, konferenciák szervezése;
 • szupervízió, csoporttréning a projekt megvalósítói számára.

A társadalmi integrációt segítő szolgáltatások és támogatások:

 • szociális, állampolgári, munkavállalói és önálló életvezetési készségek erősítése;
 • egyének, családok számára nyújtott személyes tanácsadás, egyéni, csoportos, közösségi szociális munka;
 • a munkára kész állapot elősegítését, a személy alapvető problémáját kiküszöbölő segítségek biztosítását, a munkavállalás és munkába állás költségeinek fedezését segítő célzott megoldások;
 • más – uniós és hazai forrásból finanszírozott – munkaerő-piaci és társadalmi integrációt segítő programokba való bekapcsolódás segítése;
 • Szociális szövetkezet létrehozásának szakmai segítése, támogatása.
 • Tapasztalatok feldolgozása, meglévő képzési tartalmak esetleges módosítására vonatkozó javaslatok kidolgozása
 • Módszertani anyagok és a kísérleti programhoz kapcsolódó módszertani ajánlások elkészítése és az eljárások leírása.


Projekt területi korlátozása:
A projektek megvalósulásának helye nem lehet a 311/2007. (XI.17.) Korm. Rendeletben meghatározott 33 leghátrányosabb helyzetű kistérségeken kívül.

Pénzügyi feltételek és állami támogatások

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a.
Támogatás összege: A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke: minimum 40 millió Ft, de maximum 60 millió Ft lehet.

Letölthető dokumentumok

Csatolt dokumentumok letöltése egyben


A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, elektronikusan és papír alapon nyújtható be. A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható (elektronikus benyújtás esetén 1 példányban, papír alapon 1 eredeti és 1 másolati példányban).
A csatolandó mellékleteket 2 példányban (1 eredeti es 1 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével.

A pályázatot az alábbi címre kérjük eljuttatni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-2009-5.3.5/1
Közreműködő Szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1385 Budapest, Postafiók Pf. 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon a
1134 Budapest, Váci út 45. C. épület
címzést kell feltüntetni.

A pályázatok benyújtása 2009. december 15-től, 2010. február 15-ig lehetséges.
A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.
A pályázati felhívással kapcsolatos további dokumentumok a www.nfu.hu honlapról tölthetőek le.
További felvilágosítás az nfu@nfu.gov.hu e-mail címen, illetve a 06-40/638-638 telefonszámon kapható.

Forrás: NFÜ