palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Út a diplomához ösztöndíj

EMET pályázatÚt a diplomához felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program.

A pályázati kategória kódja: UD-13-A/B

A meghirdetés dátuma: 2013. november 21.

A  hátrányos  helyzetű,  köztük  a  roma  fiatalok  felsőoktatási  részvétele  alacsonyabb,  illetve  a  lemorzsolódásuk,  kimaradásuk  esélye magasabb, mint a nem  hátrányos  helyzetű  hallgatók esetében. Ez  különböző okokra vezethető  vissza,  melyek  közül  megemlíthetőek a köznevelési intézményrendszerben tapasztalható területi és intézmények közötti különbségek, és az ebből fakadó oktatási és esélyegyenlőségi  különbségek, valamint  a  családok  társadalmi-gazdasági státuszából  fakadó  lehetőségek  korlátai.  Tekintettel  arra, hogy a legrosszabb továbbtanulási esélyű tanulók körében a roma származású tanulók aránya magas, valamint a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat között létrejött keretmegállapodásra – amennyiben azt a jelentkezők száma megengedi (vagyis a feltétel teljesítéséhez  elegendő arányban  pályáznak jogosultságukat  megfelelően  igazoló roma  jelentkezők)  −  a  támogatottak legalább  50%-áig roma származású jelentkezőket kell bevonni.

A pályázat célja: Az  esélyteremtő ösztöndíj-  és  önköltség-támogatási  program  célja  a  hátrányos  és halmozottan  hátrányos helyzetű, kiemelten  a roma  hallgatók  felsőoktatási esélyegyenlőségének javítása, felsőfokú tanulmányaik megkezdésének folytatásának támogatása.

A támogatás vissza nem térítendő, amely előfinanszírozás formájában kerül folyósításra.

A felhívás két komponense pályázható:

 • „A” komponens: Ösztöndíj támogatási komponens, melynek keretében összességében 200.000  Ft  vissza  nem  térítendő támogatás igényelhető  a  2013/2014-es  tanév  I.  és  II.  tanulmányi féléveire (10 hónapra) vonatkozóan, 2013. szeptember 2. és 2014. június 30. közötti időszakra. Az ösztöndíj támogatás kifizetése utalással történik.
 • „B”  komponens:  Önköltség-támogatási  komponens,  melynek  keretében  az önköltséges hallgató maximum 220.000 Ft/ félév önköltség-támogatásban részesül. A támogatás nagysága nem haladhatja meg képzési önköltség mértékének 85 %-át és nem  lehet kevesebb,  mint  a  képzési  önköltség  60%-a.  (Amennyiben  az  önköltség mértéke  meghaladja  a  258.000  Ft  összeget félévente, ez utóbbi  feltételt  nem  kell figyelembe venni.)  A hallgató önköltségének mértékétől függően a pályázati felhívásban meghatározott maximum értékig a számára megítélhető legmagasabb támogatást kapja.

Az önrész tekintetében:

 • a program „A” komponense keretében önrész kötelezően nem kerül előírásra,
 • a  „B”  komponens  keretében  a  támogatás  nagysága  nem  haladhatja  meg  a  képzési önköltség mértékének 85%-át.

A  hallgató  mindkét  komponens  esetében  akkor  jogosult  a  második  félévi  támogatásra, amennyiben a pályázat beadásának félévében legalább a mintatanterv 50 százalékának megfelelő kreditet teljesített és a második félévben is hallgatói jogviszonyban áll ugyanannál a felsőoktatási intézménynél.

Pályázat benyújtására jogosultak

 • Az  ösztöndíj-  és  önköltség-támogatási  programra  2013  őszi  és  tavaszi  félévben Magyarország  területén  működő  felsőoktatási intézménnyel  hallgatói  jogviszonyban  álló önköltséges hallgatók jelentkezhetnek. FIGYELEM! Egy önköltséges hallgató egyszerre csak az egyik komponensre pályázhat.
 • Pályázatot nyújthat be a Magyarország területén működő felsőoktatási intézményben alap-, mester  vagy  osztatlan  képzésen, nappali,  esti  vagy  levelező  tagozaton  hallgatói jogviszonnyal  rendelkező,  magyar  állampolgárságú  önköltséges  hallgató, amennyiben  az adott  szintű  végzettséggel  még  nem  rendelkezik,  vagy  azonos  szintű  más  képzésben  nem  vesz részt  (pl.: mesterképzésben  való  részvétel  csak  olyan  esetben  támogatható,  ha  a  hallgató  nem rendelkezik a szintnek megfelelő végzettséggel és nem is vesz részt más ilyen végzettséget adó képzésben).

FIGYELEM!  Nem  pályázhat  felsőfokú  szakképzésben  részt  vevő  hallgató  és  az  Útravaló Ösztöndíjprogram Út a felsőoktatásba alprogram 2013. évi pályázatában támogatásban részesülő hallgató. Továbbá nem pályázhat azon hallgató,  aki jelen kiírás évében azonos célra jelen pályázat beadási határidejéig egyedi kérelem alapján támogatásban részesült.  Az „A” komponensre nem pályázhat  az  a  hallgató,  aki  roma  szakkollégium  tagja.  Roma  szakkollégium  tagja  a  „B” komponensre csak abban az esetben pályázhat, amennyiben az önköltség fedezésére fordítható támogatásban a roma szakkollégiumi program keretében nem részesült

A komponensekre vonatkozó speciális feltételek a következők:
„A”  komponens:  Ösztöndíj-támogatási  komponens  keretében  pályázatot  nyújthat  be  az  a jelentkező, aki:
 • önköltséges képzésben 2013-ban hallgatói jogviszonnyal rendelkezik ÉS
 • a  nemzeti  felsőoktatásról  szóló  2011.  évi  CCIV.  törvény  108.  §  9-10.  pontja  szerint hátrányos  vagy  halmozottan  hátrányos helyzetű  hallgatónak  (jelentkezőnek) minősül,

VAGY

 • utógondozásban részesül VAGY
 • azon 25 év feletti hallgató:
 • akinek  havi  jövedelme  nem  haladja  meg  a  kötelező  legkisebb  munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 390/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (3) b) pontjában meghatározott összeget (114 000 forint)
VAGY
 • regisztrált álláskereső VAGY
 • amennyiben nem munkavállaló és nem regisztrált álláskereső abban az esetben önkéntes nyilatkozata alapján havi bevétele nem haladja meg a 114 000 forintot.

„B”  komponens:  Önköltség  támogatási  komponens  keretében  pályázatot  nyújthat  be  az  a jelentkező, aki:

 • önköltséges felsőoktatási képzésben hallgatói jogviszonnyal rendelkezik ÉS a  nemzeti  felsőoktatásról  szóló  2011.  évi  CCIV. törvény  108.  §  9.  pontja  szerint halmozottan hátrányos helyzetű hallgatónak (jelentkezőnek) minősül VAGY
 • utógondozásban részesül VAGY
 • azon 25 év feletti hallgató:
 • akinek  havi  jövedelme  nem  haladja  meg  a  kötelező  legkisebb  munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 390/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (3) b) pontjában meghatározott összeget (114 000 forint)
VAGY
 • regisztrált álláskereső vagy
 • amennyiben nem munkavállaló és nem regisztrált álláskereső abban az esetben önkéntes nyilatkozata alapján havi bevétele nem haladja meg a 114 000 forintot.
FIGYELEM!  Nem pályázhat az az önköltséges hallgató, akinek önköltségének megtérítését más program fedezi.

Mindkét  komponens  esetében  a  támogatott  hallgatók  legalább  50%-áig  roma származású tanulót kell bevonni. Ettől eltérni abban az esetben lehetséges, ha a jogosultsági feltételeknek megfelelő roma származású jelentkezők száma ezt nem teszi lehetővé.

Az ösztöndíj-, illetve az önköltség-támogatás csak beiratkozott/adott félévre bejelentkezett tanuló részére folyósítható. Hallgatói jogviszony szüneteltetése esetén a támogatást vissza kell fizetni.

Egy hallgató egyszerre csak az egyik komponensre pályázhat.

Rendelkezésre álló keretösszeg 

A  pályázatok  támogatására  felhasználható  keretösszeg  133.491.000  Ft,  azaz  százharminchárommillió-négyszázkilencvenegyezer forint  a  Magyarország  2013.  évi  központi költségvetéséről  szóló  2012.  évi  CCIV.  törvény  1.  mellékletének  XX.  Emberi  Erőforrások Minisztériuma  Erőforrások  Minisztériuma  fejezet  20/59/7.  Roma  ösztöndíj  programok  című fejezeti kezelésű előirányzata terhére.

Támogatási időszak: A programban  elnyerhető  támogatás  a  2013/2014.  év  őszi  és  tavaszi  félévére,  2013 szeptemberétől és 2014 júniusáig tartó időszakra vonatkozik.

A pályázatok módosított beadási határideje: 2014. március 31

Letölthető dokumentumok

További információ: A pályázattal kapcsolatos további információkat a  www.emet.gov.hu  honlapon, valamint az ott feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken kaphat.

Út a diplomához: 06-1-795-2908

Link: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/ut_a_diplomahoz/