palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Béres Egészség Hungarikum Alapítvány pályázata Egészségterv program készítésére

beres-palyazatberes-palyazat1A Béres Egészség Hungarikum Alapítvány (továbbiakban: „Alapítvány’) pályázatot hirdet olyan magyarországi, 5.000–10.000 fős települések számára, akik a nemzeti egészségmegőrző és betegségmegelőző program részeként elkészítik és megvalósítják a saját egészségtervüket. Az Alapítvány célja, hogy a települések a közösség bevonásán és aktív részvételén alapuló egészségtervet készítsenek, illetve a kiírás alapján aktualizálják már meglévő egészségtervüket, ami az adott közösségben élő emberek egészségének, életminőségének, életfeltételeinek javítását szolgálja.

E program keretében az Alapítvány nem kívánja támogatni az egészségügyi ellátás feltételeinek javítását (pl.: orvosi műszerek, eszközök beszerzése) és szűrési programokat, valamint a betegségekre (azok orvosi felderítésére, orvosi kezelésére) vonatkozó programokat. Nem adható továbbá támogatás szociális célokra és állami feladatokra.

A közösségi egészségterv:
A közösségi egészségterv egy összetett cselekvési program, amely

 • a település állapotleírásából, a helyzetelemzésből indul ki;
 • az egészséges közösségek kialakítását, ezáltal a lakosság életminőségének javítását célozza;
 • kialakításában és megvalósításában a közösség tagjai cselekvően vesznek részt;
 • nem statikus programterv, hanem egy időről időre megismételt folyamat.

A pályázat célja:

 • javuljon egy adott közösségben élő emberek életminősége;
 • a közösség problémáinak megoldása során a közösség tagjainak a bevonás, a beleszólás és az aktív közreműködés lehetőségét biztosítsa;
 • erősítse az egyének és a közösségek autonómiáját, önbizalmát, egyúttal felelősségérzetét is;
 • fenntartható folyamatokat indítson el;
 • a közösség szellemi és anyagi erőforrásainak bevonásával növelje az egészségterv állapotleírásából, az állapotleírásra támaszkodó elemzés nyomán meghatározott problémák belátható időn belüli megoldásának esélyeit és mindeközben építse a közösséget.

Pályázók köre:
Település képviseletében pályázhat önkormányzat, önkormányzati működtetésű intézmény, Magyarországon bejegyzett civil szervezet, közhasznú társaság, egyházi és egyházi működtetésű intézmény, amely legfeljebb 5.000–10.000 lakosságszámú településen tevékenykedik. Egy települést egy pályázó szervezet képviselhet.
A Béres Egészség Hungarikum Alapítvány 2008-ban meghirdetett egészségterv program pályázatára pályázati anyagot benyújtó, de támogatás nem nyerő települések és azok képviselői idén is pályázhatnak. Nem pályázhatnak azok a települések és képviselői, akik a 2008-as pályázaton támogatásban részesültek.

A  p á l y á z a t  b e a d á s i  h a t á r i d e j e: 2009. november 17.

Programok megvalósításának időszaka:
2010. január 1. – 2010. december 31.

Egy pályázó által elnyerhető támogatási összeg: maximum 2 millió forint

A jelen pályázaton benyújtott valamennyi program támogatási igényéhez a pályázónak nem kell pénzügyi önrészt felmutatnia. A természetbeni önrészt, amely a program megvalósításához szükséges összeg 30%-a, a helyi közösségek által felajánlott önkéntes munkaként vagy egyéb felajánlásként forintosított értékben kérjük megadni.

A pályázaton igényelhető támogatás formája:

A pályázati támogatás a nyertes települések részére előfinanszírozott.
Szerződésszerű teljesítés esetén a támogatás vissza nem térítendő.

A  p á l y á z a t e l b í r á l á s a :

A pályázatról független szakértői grémium javaslatára az Alapítvány kuratóriuma dönt 2009. december 31-ig. A kuratóriumi döntéssel szemben fellebbezési lehetőség nincs.

Hiánypótlási lehetőség:
A pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártát követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat benyújtásakor nem szükséges hivatalos szervezeti dokumentumot, igazolást csatolni. Ezeket a dokumentumokat a szerződéskötéshez kell majd benyújtani. A pályázati adatlap aláírásával a pályázó szervezet kijelenti, hogy a kiírás feltételeinek megfelel, szerződéskötésre és a támogatás odaítélésére jogosult.

A Pályázati Dokumentáció benyújtása nyomtatott és elektronikus formában egyaránt:
E-mail cím:
info@beh.hu

Levelezési cím:

Béres Egészség Hungarikum Alapítvány
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.

A hiánytalan pályázati dokumentációhoz szükséges:

 • részletes egészségterv:
  • állapotleírás, az erre támaszkodó helyzetértékelés, problématérkép
  • stratégia,
  • cselekvési program(ok) a célcsoport(ok) feltüntetésével, a program(ok) tartalmának leírásával, részletes ütemezéssel és költségvetéssel, a várható eredmények, hatások feltüntetésével, e hatások mérésének mutatóival (indikátorok), a fenntarthatóság bizonyításával, valamint az egyes cselekvési programok megvalósításban résztvevő szervezet(ek) feltüntetésével. Ezeket cselekvési programonként kérjük egy átlátható, táblázatos formában összefoglalni.
 • hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap,
 • pályázati kérdőív.

A pályázati dokumentációt 1 (egy) eredeti és 2 (kettő), az eredetivel megegyező másolati példányban elkészítve, az eredeti példányt minden oldalon szignózva kérjük beküldeni a fenti levelezési címre (vagyis összesen 3 példányt, külön-külön összefűzve).

A pályázati dokumentációt – a határidőben történő benyújtásához – a benyújtási határidő napján 24 óráig kérjük postára adni, melyet a postai keletbélyegző igazol. Az ezt követően postára adott, valamint a személyesen a pályázat kiírójához eljuttatott pályázati dokumentációt nem áll módunkban érvényes pályázatként elfogadni. A benyújtott dokumentációt az Alapítványnak nem áll módjában a pályázók részére visszaadni.

A pályázati dokumentációhoz szükséges kitöltendő pályázati adatlapot és kérdőívet a www.beh.hu oldalról kérjük letölteni!

Letölthető anyagok:

 • BEH Alapítvány adatlapja közösségi egészségterv programhoz 2009 – ( 86KB ) letöltés
 • BEH Alapítvány pályázati kiírása közösségi egészségterv programhoz 2009 – ( 121KB ) letöltés


A pályázat előkészítése, támogatás a pályázati időszakban:

A pályázat előkészítésének, elkészítésének segítésére, az egyes települések munkájának elősegítésére az Alapítvány folyamatos szakmai támogatást nyújt.

Ennek keretében 2009. júniusában az Alapítvány egészségterv íráshoz felkészítő képzést tartott, melynek előadásait az Alapítvány honlapjáról lehet letölteni. (www.beh.hu) Ugyancsak itt érhető el és tölthető le az „Egészségmegőrzés a közösségekben” című kiadvány is, mely jelentős segítséget nyújt a pályázati kiírásnak megfelelő egészségtervek elkészítéséhez.

A felhívás megjelenésének napjától a benyújtási határidőig (azaz 2009. szeptember 18. és 2009. november 17. napja között) telefonos szakmai segítségnyújtást működtetünk, melynek elérhetőségei:
•    minden hét keddi és szerdai napján 9-17 óra között a 06-72-510-829-es telefonszámon, illetve
•    a fact@sfact.hu e-mail címen. (Az e-mail címre érkező kérdéseket munkatársaink 2 munkanapon belül megválaszolják.)

A pályázat szakmai programjának elkészítéséhez további segítséget adhat az Alapítvány honlapja (Egészségterv/Kérdések-Válaszok, Hírek).

Várható szerződéskötés:
2010. január