palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

MPA-2010-1-Pályázat munkahelyteremtő beruházások támogatására

szmm pályázatokA foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 18. §-a, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból (a továbbiakban: MPA) foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 18. és 18/A. §-ai alapján – az MPA foglalkoztatási alaprész 2010. évi központi keretéből – a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)  pályázatot hirdet munkahelyteremtő beruházások támogatására. A pályázat kódjele: MPA-2010-1.

A pályázat alapján 1,5 milliárd Ft támogatási keretösszeg áll a pályázók rendelkezésére, amely európai uniós támogatást nem tartalmaz.

A pályázat célja
: új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása elsősorban az ország gazdasági, társadalmi és munkaerőpiaci szempontból kedvezőtlen helyzetű térségeiben, a hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatásának ösztönzése, a területi kiegyenlítő folyamatok elősegítése, a regionális különbségek mérséklése, a gazdasági fejlődés generálása, a fejlődőképes vállalkozások piaci pozíciójának megerősítése, versenyképességük javítása technikai, technológiai korszerűsítésük révén, a munkaerő-szerkezet átalakítása (képzettség, területi elhelyezkedés).

A támogatás jogcíme:
A Rendelet 18. § (1) bekezdés a) pontja alapján regionális beruházáshoz kapcsolódó munkahelyteremtő támogatás, amely az Európai Közösséget létrehozó szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 1. sz. melléklete szerinti „L. Beruházáshoz nyújtott támogatás az 1628/2006/EK bizottsági rendelet alapján” támogatási kategóriának  felel meg.

A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belül székhellyel rendelkező alábbi vállalkozások, szervezetek, amelyeknek Magyarországon telephelyük van:

 • a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerinti gazdasági társaságok,
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 70. §-a szerinti egyes jogi személyek vállalatai,
 • az állami vállalatokról szóló 1977. évi VI. törvény szerinti szervezetek,
 • a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelepek,
 • a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti szövetkezetek,
 • az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti vállalkozók.

Pályázni csak olyan beruházással lehet, amely esetében a pályázó:

 • a beruházást legkésőbb 2010. november 30-ig befejezi, és a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolását benyújtja.
 • a minisztérium MPA-2010-2 munkahelyteremtő pályázata keretében támogatást nem igényelt,
 • a beruházásban érintett telephelyen – több telephely esetén telephelyenként – legalább 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet (a részmunkaidőben foglalkoztatottak a teljes munkaidőben foglalkoztatottak arányos tört részének felelnek meg),
 • építési beruházás esetén rendelkezik a beruházáshoz szükséges elvi hatósági engedélyekkel (a jogerős hatósági engedély a hatósági szerződés megkötésének feltétele),
 • a támogatás iránti pályázatát a beruházás megkezdése előtt benyújtja,
 • a beruházást a pályázatot befogadó munkaügyi központ által megküldött, a pályázó támogatásra való jogosultságáról szóló értesítés átvételét követően kezdi meg,
 • üzleti tervében kellően alátámasztja a stabil piaci háttér meglétét, a tervezett foglalkoztatás megalapozottságát, a beruházás finanszírozási hátterét,
 • meggyőzően bemutatja a tervezett tevékenység során bevezetésre kerülő technika, technológia korszerűségét, a szolgáltatás hasznosságát, a településen betöltött szerepét,
 • a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti foglalkoztatási célnak megfelelően a beruházás befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított 5 évig – kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV) esetében 3 évig – folyamatosan fenntartja és működteti az érintett régióban. Ez a követelmény – amennyiben ezen időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása biztosított az érintett régióban – nem akadályozza a technológiai változások miatt korszerűtlenné vált tárgyi eszközök és immateriális javak cseréjét. A korszerűtlenné vált tárgyi eszközök és immateriális javak cseréjét követő fenntartási időszakban a kedvezményezett a tárgyi eszközök és immateriális javak cseréjére támogatásban nem részesülhet,
 • a beruházás befejezését követő 90 napon belül a tervezett létszámbővítést megvalósítja,
 • a tervezett létszámbővítés megvalósítását követően – amennyiben a létszámfeltöltés időközben megvalósult, a hatósági szerződés aláírásának napjától – a beruházásban érintett telephelyén a pályázat benyújtása előtti 12 hónapban meglévő, illetve ha a régióban több telephellyel rendelkezik a pályázó, a munkaügyi központ illetékességi területén lévő telephelyeinek a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámára vonatkozóan, és a létszámbővítés eredményeként felvett többletlétszámára külön-külön és együttvéve legalább 3 éves – KKV esetében legalább 2 éves – folyamatos (éves átlagos statisztikai állományi létszámát megtartva) foglalkoztatási kötelezettséget vállal. Amennyiben a pályázó a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprész központi kerete terhére meghirdetett korábbi munkahelyteremtő beruházási pályázat keretében foglalkoztatási kötelezettséget vállalt a munkaügyi központ illetékességi területén, és ez a létszám nagyobb, mint a jelen pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlaglétszáma, akkor az érvényben lévő foglalkoztatási kötelezettségét kell meglévő éves létszámnak tekinteni.
 • a beruházás nettó – ÁFA visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező pályázó esetében bruttó – bekerülési költségének legalább 25 %-át saját forrásból biztosítja, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be,
 • a támogatás odaítélése esetére – a beruházás befejezésének dátumától számított 5 évig, KKV esetében legalább 3 évig, továbbá az azt követő záró-beszámoló elfogadásának napjáig tartó időtartamra – megfelelő fedezetet ajánl fel, rendelkezik a kötelezettségek teljesítését elősegítő anyagi biztosítékkal, amely lehet az odaítélt támogatás összegének
  • 120 %-át jelentő, feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezesi kötelezvény, vagy
  • 150 %-át kitevő per-, tehermentes, forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan, vagy
  • kizárólag a területileg illetékes munkaügyi központ által már megterhelt olyan permentes, forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan, amelynek értéke a korábban bejegyzett jelzálogjog összegén felül a jelen pályázati program keretében nyújtott támogatás 150 %-ának megfelelő összegre is fedezetet nyújt úgy, hogy a két jelzálogjog összege együttesen nem haladja meg az ingatlan piaci értékét, valamint
 • a pályázatban megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén kötelezettséget vállal arra, hogy
  • a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, és a pályázatban szereplő beruházást változatlan formában megvalósítja, vagy
  • a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza, és csökkentett formában valósítja meg,
 • a pályázatban megjelölt projekthez más állami forrás igénybevétele esetén nyilatkozik, hogy annak esetleges csökkentett összegű odaítélésekor milyen más módon biztosítja a hiányzó forrást,
 • a támogatás felhasználása során vállalja a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok betartását,
 • a beruházás befejezését követően a mérlegében aktiválja a megvalósított fejlesztést.

A támogatás formája: vissza nem térítendő.

A támogatás mértéke: új munkahelyenként legfeljebb 800 ezer Ft. Erre az összegre vetítve az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni, külön-külön, illetve halmozottan egyaránt:

 1. amennyiben a beruházás hátrányos helyzetű térségekben, településeken valósul meg, új munkahelyenként 100 ezer Ft,
 2. amennyiben a beruházás a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, továbbá a leghátrányosabb helyzetű kistérségekkel azonos elbánásban részesített településeken valósul meg, új munkahelyenként 200 ezer Ft,
 3. amennyiben a beruházás befejezését követően a munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskeresők foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 300 ezer Ft,
 4. amennyiben a c) pontban meghatározott álláskeresők közül a helyi cigány kisebbségi önkormányzat, ennek hiányában a roma érdekképviseleti vagy a roma civil szervezet vagy az etnikai szószóló ajánlására a pályázó roma munkavállaló foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 100 ezer Ft.

A pályázó így legfeljebb 1,5 millió Ft/új munkahely mértékű fajlagos támogatást igényelhet, amennyiben a fenti valamennyi szempontnak megfelel. Ha bármilyen okból nem valósulna meg az álláskeresők, ezen belül a roma álláskeresők alkalmazása, az új munkahelyenként elnyerhető kiegészítő támogatást a pályázó nem veheti igénybe, illetve ha igénybe vette, a létszámnak megfelelő összeget vissza kell fizetnie.

A pályázatban szereplő beruházási projekthez legfeljebb 80 millió Ft, a hátrányos helyzetű régiókban, kistérségekben, településeken megvalósuló beruházáshoz legfeljebb 160 millió Ft támogatás igényelhető. A projektenkénti támogatás összege a legalább 300 új munkahelyet eredményező beruházás esetén legfeljebb további 100 millió Ft-tal növelhető.

A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), magyar nyelven, a pályázati útmutatóban és mellékleteiben szereplő szempontok alapján, kizárólag a pályázati dokumentációban lévő adatlapok kitöltésével lehet elkészíteni, amelyhez csatolni kell a pályázati útmutatóban megadott minták alapján összeállított nyilatkozatokat és dokumentumokat.

A pályázatot (a csatolandó dokumentumok, nyilatkozatok kivételével) CD elektronikus adathordozón is be kell nyújtani.

A pályázatot a beruházás helye szerint illetékes munkaügyi központhoz  lehet benyújtani 2010. február 1-től (személyes benyújtás esetén e napon 8 órától) 2010. március 12-ig (személyes benyújtás esetén e napon 12 óráig) terjedő időszakban. Személyes benyújtás esetén a munkaügyi központ központi iktatójában adható át a pályázat.

A pályázati felhívás, az útmutató és mellékletei, valamint az adatlapok, a nyilatkozatok és dokumentumok egymástól elválaszthatatlan szerves egységet képeznek, együttesen tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

Letölthető dokumentumok:

Forrás: Szociális és Munkaügyi Minisztérium