palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a konvergencia régiókban-TÁMOP-2.3.3.B-09/5

umft pályázatA támogatás célja hosszú távon a vállalkozások alkalmazkodóképességének és versenyképességének növelése, valamint a munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítása, a képzettségi szintjének és az általuk végzett munka hatékonyságának növelése. Rövidebb távon a cél a munkahelyek megőrzése, a munkaidő átszervezésével, az alkalmazottak munkában töltött idejének csökkentésével a vállalkozások foglalkoztatási potenciáljának megtartása, illetve a munkavállalók képzésben való részvételének támogatásával a munkanélkülivé válás megelőzése.

Ezáltal a válság okozta szükséghelyzetben, a munkaidő egy részében a munkavállaló számára lehetőség nyílik arra, hogy korszerű szakmai ismereteket szerezzen, továbbfejlessze készségeit és tudását. Az uniós és a hazai jogszabályok adta keretek között arra törekedtünk, hogy a pályázati feltételek minél rugalmasabban igazodjanak a vállalkozások igényeihez és lehetőségeihez. Ezért a pályázók a támogatási feltételeket tekintve két lehetőség közül választhatnak:

 • – Az A) változat esetén 30-40% önrészt kell biztosítani, és az összes költség legalább 50%-át a képzés közvetlen költségeire kell fordítani (azaz a bérköltségre fordítható összeg legfeljebb az összes költség 50%-a lehet). Ezeknek a feltételeknek a teljesülése esetén csak az erre a képzési projektre kapott képzési támogatást kell összeszámítani, más támogatásokat nem. Amennyiben a képzési támogatás mellett a pályázó az „egyéb költségek” kategóriájába tartozó költséget (pl. könyvvizsgálat, bankköltség stb.) is el kíván számolni, akkor ezekre az ún. csekély összegű támogatás feltételeit kell alkalmazni, és össze kell számítani bizonyos más támogatásokkal.
 • – Akár önrész nélkül igénybe vehető a támogatás 500 000 eurónak megfelelő forintösszegig, ha a pályázó a B) változatot választja. A képzés idejére jutó bérköltségek támogatására fordítható összegnek az összes költségen belül nincs felső korlátja. Ugyanakkor a támogatást össze kell számítani egyes, más konstrukciók keretében elnyert, illetve 2010. december 31-ig elnyerhető átmeneti és de minimis támogatásokkal.

Mindkét megoldás esetén – ha az útmutatóban foglalt feltételek teljesülnek – lehetőség van arra, hogy a szakképzési hozzájárulást a vállalkozás beszámítsa az önrészbe. A pályázó maga döntheti el, hogy melyik változat szerint kívánja a pályázatát benyújtani. A választást segíti az A5. mellékletben található táblázat, amely összehasonlítja a két támogatási forma feltételeit. A fenti A) és B) változat a vonatkozó uniós és a hazai jogszabályok közül az alábbiakhoz illeszkedik: A támogatás a kedvezményezett választása alapján igénybe vehető A) a Bizottság 800/2008/EK rendeletének a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról 39. cikke szerinti képzési támogatásként (a továbbiakban: 800/2008/EK rendelet alapján képzési támogatás) vagy B) az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (ŐV. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 85/2004. (ŐV. 19.) Korm. rendelet) 23/A. §-a szerinti a pénzügyi válság kapcsán nyújtandó átmeneti támogatásként (a továbbiakban: átmeneti támogatás). Az útmutató C3./Ő. és ŐV. pontjában foglalt Előkészítési és Egyéb elszámolható költségek – amennyiben a kedvezményezett a támogatást a 800/2008/EK rendelet alapján képzési támogatásként veszi igénybe, csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősülnek az 1998/2008/EK rendelet alapján. Amennyiben a kedvezményezett átmeneti támogatásként veszi igénybe a támogatást, akkor ezek a költségek átmeneti támogatásként elszámolhatóak.

Támogatás formája: vissza nem térítendő
Forrás összege: 1 750 000 000 .- HUF
Beadás kezdete: 2009.10.01.
Beadási határidő: 2009.11.09.

Letölthető pályázati dokumentáció:

 • Pályázati felhívás
 • Pályázati útmutató
 • Adatlap
 • kitoltutmutato_adatlaphoz
 • 5_melleklet_kozzetetelikerelem
 • 9_melleklet_bankszamlak
 • A1_mell_tamokirat_ASZF_0817
 • A5_mell_tamogatasiformakbemut_5_6_0818du
 • A6_mell_TAMOP_eselyegyenlosegi_09jul_pontokkal
 • A7_mell_TAMOP_FFutmutato_2009jul_pontokkal
 • A8_mell_Utmutatoamunkaszerzmegbszerzvallalkszerz elszam
 • A9_mell_uzlkornyelemz_sablon
 • A10_mell_foglterv_sablon

Kedvezményezettek köre (KSH besorolással):

 • jogi személyiségű gazdasági társaságok (a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szól 1959. évi IV. törvény alapján) (KSH besorolás: 11)
 • jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok (a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján) (KSH besorolás: 21)
 • szövetkezetek (2006. évi X. törvény a szövetkezetekről; valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján) (KSH besorolás: 12)

A közhasznú társaságok és a non-profit gazdasági társaságok nem jogosultak pályázatot benyújtani. A pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak. Támogatási feltételek/

A támogatható tevékenységek köre: Egy nagyvállalkozás egy pályázatot nyújthat be a nagyvállalkozás teljes foglalkoztatotti létszámára vonatkozóan vagy a pályázatában meghatározott képzéstípusokba bevont munkavállalók munkahelye alapján meghatározhatja, hogy mely – azonos típusú tevékenységeket folytató – telephelyét/telephelyeit/divízióját/divízióit szerepelteti a pályázatban. A fenntartási kötelezettsége a nagyvállalkozás egészére vonatkozó pályázat esetében a teljes foglalkoztatotti létszámra, telephelyre/telephelyekre/divízióra/divíziókra benyújtott pályázat esetében pedig csak ezeken a telephelyeken/divíziókban foglalkoztatott munkavállalói létszámára vonatkozik. A konstrukció keretében azoknak a munkáltatóknak nyújtható támogatás, akik az átmeneti gazdasági visszaesésből adódó foglalkoztatási nehézségeik kezelése és a munkaviszony megszüntetésének megelőzése érdekében munkaszervezési intézkedések bevezetésével az általuk meghatározott munkavállalóiknak – a munkavégzés alóli részleges felmentése révén – képzést biztosítanak.

Képzéssel kapcsolatos részvételi feltételek: A képzésbe bevont munkavállalók számának képzési projektenként minimálisan el kell érnie a 2 főt. A munkaszerződésben rögzített munkaidő 20%-át, de legalább 96 órát képzésben és a képzéssel kapcsolatos tevékenységekkel kell töltenie a bevont munkavállalónak. A képzésben és a képzéssel kapcsolatos tevékenységekkel töltött idő nem haladhatja meg a képzésbe bevont munkavállalók munkaszerződésében rögzített munkaidejét a projekt megvalósításának időtartama alatt. Egy résztvevő több képzésben is részt vehet, de ugyanazon a képzésen kizárólag egy alkalommal. Egy teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló képzésben (kontaktórán való részvétellel) töltött idejének el kell érnie a 60 órát. Részmunkaidőben (legalább átlagosan napi 4 órában foglalkoztatott munkavállaló esetén a képzésben töltött időt arányosan kell kiszámítani. (Napi 6 órás részmunkaidő esetén a 45 órát, napi 4 órás részmunkaidő esetén a 30 órát el kell érnie a képzésben töltött időnek.)

A projekt megvalósításának időtartamát a leghosszabb idejű képzésben résztvevő munkavállaló(k) képzési idejét figyelembe véve kell meghatározni. Az egy munkavállalóra elszámolható – közterhekkel együtt számított – bérköltség a képzés kontaktóraszámának 1,6-szerese.
Az elszámolható bérköltség legfeljebb a kötelező legkisebb minimálbér háromszorosa lehet. (A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 321/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint meghatározott minimálbér figyelembevételével.)
Elszámolható közterhek: társadalombiztosítási járulékok (jelenleg 29%), munkaadói járulék (jelenleg 3%), továbbá a tételes egészségügyi hozzájárulás (EHO), jelenleg 1950 Ft/hó. (Nem számolható el a szakképzési hozzájárulás – bérköltség 1,5%-a -, mert annak 33%-át önrészként elszámolhatja a vállalkozás.)
A pályázat akkor támogatható, ha a projektben a képzések súlyozott átlagos óradíja legfeljebb nettó 2000 forint. A súlyozott átlagos óradíj a tankönyvek, jegyzetek és a vizsgáztatás költségeit nem tartalmazza. Tankönyvekre, jegyzetekre maximum nettó 10 000 Ft/fő számolható el. Vizsgadíj a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről, valamint egyes szociális és munkaügyi miniszteri rendeletek rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2008. (XŐŐ. 17.) SZMM rendelet (a továbbiakban: 20/2008. (XŐŐ. 17.) SZMM vizsgadíj rendelet) szerint számolható el.
Vizsgadíjra, bizonyítvány kiállításra maximum 16 000 Ft/fő/képzés számolható el. A súlyozott átlagos óradíj definícióját az F7. Fogalomjegyzék fejezet tartalmazza. A súlyozott átlagos óradíj értékét a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ) honlapján (www.nfu.hu) elérhető költségvetés összegző táblázat automatikusan számolja. Támogatás mértéke (%): 100
Általános képzés megvalósítása esetén az elszámolható költségek legfeljebb 60 százaléka támogatható.
Támogatás minimum összege: 10 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 600 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 3 – 60

Forrás: NFÜ