palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatására. NYDRFT/TEUT/2009

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (NYDRFT) pályázatot hirdet a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatására (TEUT) támogatás elnyerésére

I. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A rendelkezésre álló támogatási keret terhére a Tanács támogatást nyújt a települési önkormányzatok törzsvagyonába tartozó belterületi közutak – kapacitást nem növelő – felújítására, korszerűsítésére.

Minden pályázat egy (esetleg több utcát magába foglaló, de megszakítás nélküli, egybefüggő, kivéve vasúttal vagy állami közúttal keresztezett utak) hálózati elemre vonatkozhat.

II. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK

Pályázatot nyújthat be: a régióban megvalósuló fejlesztéseket végrehajtó települési önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat).

Az előirányzat legalább 25%-át a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet alapján hátrányos helyzetűnek minősülő kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban részesülő, a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott nem kedvezményezett kistérségben lévő, társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések támogatására kell fordítani.

III. A PÁLYÁZATI DÍJ MÉRTÉKE, BEFIZETÉSÉNEK MÓDJA, HATÁRIDEJE

Pályázati díjként a teljes támogatási igény 2,5%-át – minimum 20 000 Ft-ot, maximum 500 000 Ft-ot – kell átutalni a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Magyar Államkincstárnál vezetett 10033001-00283810-00000000 számú számlájára. A pályázati díjat pályázatonként külön-külön kell befizetni.

Az átutalási megbízáson fel kell tüntetni a „NYDRFT/TEUT/2009” pályázati cél megnevezést is.

1.      A pályázati díj befizetésének határideje: 2009. június 2.

2.      A pályázati díjként befizetett összeg a támogatás szempontjából elszámolható költségnek minősül.

IV. A TÁMOGATÁS FORMÁJA, ÖSSZEGE, INTENZITÁSA

1.        A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

2.        Az előirányzatból, illetve az önkormányzati fejlesztési célú előirányzatok (TEKI, CÉDE, LEKI és TEUT) korábbi évi kereteiből támogatott ugyanazon fejlesztéshez csak egyszer adható támogatás. A megítélhető támogatás maximális összege 20 millió forint.

A Tanács döntése során előnyben részesíti azokat a pályázatokat, amelyek esetében az egy pályázatban igényelt támogatás nagysága az alábbi maximális támogatási összegeket nem haladja meg (egy település több pályázatot is benyújthat):

Település típusa

Egy pályázatban igényelhető maximális támogatás összege

község, nagyközség

7 millió Ft

város

10 millió Ft

megyei jogú város

20 millió Ft

3.        A saját forrás mértéke:

A fejlesztés megvalósításához az önkormányzatoknak 50%, – a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott településeknek 42% – saját forrással kell rendelkezniük.

4.        Támogatási intenzitás, többlettámogatás lehetősége:

Az alaptámogatás mértéke: 50%

Az alaptámogatás mértékén felül területi szempontból többlettámogatás jár, az alábbiak szerint:

Kedvezményezettség

Többlettámogatási mérték

240/2006. Korm. rendeletben foglalt települések

+8%

58%

A települések területi jogosultságát a pályázati útmutató tartalmazza.

V. A PÁLYÁZATI EGYSÉGCSOMAG ELÉRHETŐSÉGE, IGÉNYLÉSE

1.      A pályázati egységcsomag tartalmazza: a pályázati felhívást, a pályázati útmutatót és a pályázati adatlapot.

2.      A pályázati egységcsomag letölthető az alábbi honlapokról:

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. – www.westpa.hu

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium – www.nfgm.gov.hu

Önkormányzati Minisztérium – www.otm.gov.hu

A teljes pályázati egységcsomag elektronikus adathordozón (CD) is igényelhető a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (Cím: 9400 Sopron, Csatkai utca 6., telefon: 99/512-911, fax: 99/512-919, email:palyazat@westpa.hu) címein.

A pályázati egységcsomag postai úton nem igényelhető.

3.      A pályázat feltételeivel kapcsolatosan felvilágosítás az alábbi címen kérhető:

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

cím: 9400 Sopron, Csatkai utca 6.

telefon: 99 / 512 – 911

email: palyazat@westpa.hu

pályázati referens neve: Hartmann Adél

VI. A pályázat lebonyolításában közreműködő szervezetek:

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Cím: 9400 Sopron, Csatkai utca 6., telefon: 99/512-911, fax: 99/512-919

Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

Cím: 9022 Győr, Czuczor Gergely utca 26., telefon: 96/314-066, fax: 96/314-966

Cím: 9700 Szombathely, Széll Kálmán utca 20., telefon: 94/311-410, fax: 94/312-736

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7., telefon: 92/330-750, 92/501-600, fax: 92/310-096, 92/501-673

VII. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE

1.      A pályázatokat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványon 3 példányban kell benyújtani, melyből:

–          1 db eredeti dokumentumokkal felszerelt, minden oldalán eredeti szignóval és oldalszámmal ellátott és „E” jellel megjelölt,

–          2 db sorszámozott (1. másolat, 2. másolat), az eredetivel mindenben megegyező és „M” jellel megjelölt hitelesített másolati példány (az eredeti szignózott példány másolata, a pályázati adatlap fedőlapján cégszerű aláírással hitelesítve)

A pályázatot elektronikus adathordozóra (CD, DVD) írva is csatolni kell.

2.      A pályázatokat postai úton igazolható módon – ajánlottan, vagy tértivevénnyel ellátottan – , vagy személyesen lehet benyújtani.

A pályázatot tartalmazó postai küldeményen a NYDRFT/TEUT/2009 jelzést fel kell tüntetni. A benyújtás időpontjának postai kézbesítés esetén a postára adás napja, személyes kézbesítés esetén a pályázat átvételének napja minősül.

3.      A pályázatokat a Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságára (továbbiakban: Igazgatóság) kell benyújtani.

Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Állampénztári Iroda

Címe: 9022 Győr, Czuczor Gergely utca 26.

Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Állampénztári Iroda

Címe: 9700 Szombathely, Széll Kálmán utca 20.

Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Állampénztári Iroda

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

4.      A pályázatok benyújtási határideje: 2009. június 2.

A pályázatot igazolható módon kell postára adni. A pályázat benyújtása dátumának a postára adás napját kell tekinteni. Kétség esetén a határidő betartását a pályázónak kell bizonyítania. Személyes benyújtás esetén a benyújtási határidő 2009. június 2. 16:00 óra.

A határidőn túl beérkező pályázatokat a Tanács érdemi vizsgálat nélkül elutasítja!

VIII. A PÁLYÁZATOK BEFOGADÁSA, HIÁNYPÓTLÁS

Az Igazgatóság formai és jogosultsági szempontból megvizsgálja a pályázatot és – hiányosság esetén, figyelembe véve a rendelet 4. § (8) bekezdés szerinti, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által adott hiánypótlásról szóló tájékoztatást – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. § (3) bekezdése alapján a pályázót hiánypótlásra szólítja fel a pályázat beérkezését követő 14 munkanapon belül. A pályázó a hiány pótlásáról – a benyújtott pályázattal azonos példányszámban – a felszólítás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül gondoskodik. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

A pályázat befogadásáról, illetve minden, a pályázókat érintő tanácsi döntésről a pályázót az Ügynökség írásban, igazolható módon tájékoztatja.

IX. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE

1.      A befogadott pályázatok – pályázati útmutató részét képező értékelési szempontrendszer alapján történő – értékelését, valamint az értékelés alapján rangsor kialakítását a Tanács által felállított szakértői bizottság végzi.

2.      A szakértői bizottság döntési javaslatát a Tanács jóváhagyja vagy részletes indoklás alapján elrendeli a pályázat szakértői bizottság általi ismételt, soron kívüli értékelését az eredeti kritériumok és pontrendszer szerint.

3.      A Tanács legkésőbb 2009. augusztus 10-ig dönt a befogadott pályázatok támogatásáról.