palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

ÉAOP-2009-5.1.1. E.-Helyi településfejlesztési akciók

umfteulogoTámogatás célja: A régió kisvárosai és nagyobb községei esetében a településkép vonzerejének növelése céljából az egy-egy közterületre, utcára, épületre stb. kiterjedő kisléptékű infrastrukturális beavatkozások elősegítik a településkép javítását, növelik a lakosság elégedettségi szintjét. A konstrukció célja a település életében jelentőséggel bíró központi területek, építészetileg értékes épületek, és az azokhoz kapcsolódó közművek megújítása.
Kedvezményezettek köre

 1. 10.000 főnél kevesebb állandó népességgel rendelkező városi rangú települési önkormányzatok (KSH 321)
 2. 5.000 főnél nagyobb állandó népességgel rendelkező nem városi jogállású települési önkormányzatok (KSH 321)

A pályázat benyújtására konzorciumi formában is lehetőség van. Önállóan nem, de konzorciumi partnerként pályázathatnak az alábbi szervezetek:

 • A projektgazda településén lévő önkormányzati intézmények, megyei önkormányzat és intézményei (KSH 32).
 • A projektgazda településén lévő központi költségvetési szervek és intézményeik (KSH 31).
 • Non-profit szervezetek: egyház (1990. évi IV. tv. a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról; Eht, KSH 55); alapítvány (Ptk 74/A §, KSH 56); közalapítvány (Ptk 74/G §, KSH 561); egyesület (Ptk. 61. §, KSH 52); köztestület (Ptk. 65. §, KSH 54); non-profit gazdasági társaság (KSH 599).
 • Állami gazdálkodó szervezet (KSH 71): állami vállalat (KSH 711), egyéb állami gazdálkodó szervezet (KSH 719).
 • Kis- és középvállalkozások (KSH 113, 114, 211, 212), valamint egyéni vállalkozók (KSH 23) (1990. évi V. törvény az egyéni vállalkozásról, 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, 2006. IV. törvény a gazdasági társaságokról), önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok, amelyek az adott településen székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek.
 • Magyar Közút Nzrt. o Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Támogatási feltételek/

A támogatható tevékenységek köre: C.1.1
Önállóan támogatható tevékenységek

 • Közigazgatási funkciót ellátó épületek energia-racionalizálással egybekötött felújítása, átalakítása, bővítése, közvetlen környezetük rendezése.
 • Településképi, településszerkezeti szempontból meghatározó, használaton kívüli vagy alulhasznosított önkormányzati tulajdonban lévő vagy a támogatási szerződés aláírásáig önkormányzati tulajdonba kerülő épületek fenntartható módon történő felújítása, átalakítása, bővítése, jelen pályázati útmutató támogatható tevékenységeinek megfelelő hasznosítása, közvetlen környezetének rendezése.
 • Településmagok értékőrző megújítása esetén történelmi és kulturális örökség megőrzése és fejlesztése; a település életében meghatározó jelentőségű, köztulajdonban lévő műemlékek, természeti, épített értékek értékmegőrző felújítása, fejlesztése, védelme, közterületek, központi terek megújítása, forgalomcsillapított övezetek, sétálóutcák kialakítása, az épületek, építmények közvetlen környezetének rendezése, minőségi utcabútorok kihelyezése.
 • Közterületi játszóterek, közcélú szabadtéri sportterek, pályák felújítása, kialakítása, kapcsolódó kiszolgáló épületek felújítása, kialakítása.
 • Települési zöldterületek, közparkok, a KEOP-ban nem nevesített, köztulajdonban lévő történeti kertek, parkok, kialakítása, felújítása.
 • Önkormányzati tulajdonú piac, piaccsarnok kialakítása, felújítása
 • Önkormányzati tulajdonú gazdasági vagy közcélú szolgáltatások nyújtására alkalmas szolgáltatóház felújítása, bővítése, indokolt esetben új építése.
 • Kizárólag a fenti tevékenységekhez kapcsolódóan:
 • KKV-k által vagy önkormányzat által tulajdonolt és/vagy üzemeltetett üzlethelyiségek felújítása.
 • Nem önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági vagy közcélú szolgáltatások nyújtására alkalmas szolgáltatóház felújítása, építése, bővítése.
 • Templom, kápolna, egyházi tulajdonú közösségi épület külső felújítása és közvetlen környezetének rendezése (új építés nem támogatható; egyházi fenntartású oktatási- és szociális intézmény nem támogatható).
 • Kegyeleti helyek infrastruktúrájának fejlesztése.
 • Önkormányzati tulajdonú belterületi, és 4-5 számjegyű állami tulajdonban lévő utak, járdák felújítása, nem fizetős parkolóhelyek, kerékpártárolók kialakítása: kizárólag a jelen pályázati útmutató tevékenységeihez kapcsolódóan, azok környezetében. A pályázat keretében kizárólag a „Kerékpár támaszok, kerékpár parkolók, és kerékpáros pihenőhelyek” a 2. sz. segédlethez illeszkedő kerékpár tárolók és parkolók kiépítése támogatható. Amennyiben a pályázat állami tulajdonú országos közutat is érint, a pályázat előkészítésekor egyeztetni szükséges a vagyonkezelő Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal a megfelelő pályázói kör meghatározása érdekében. Amennyiben a pályázatban országos közutat érintő engedélyköteles tevékenység található, az 1988. I. tv 29.§ (1) alapján konzorciumi partnerként szükséges bevonni a jogszabály szerinti építtetőt!
 • Meglévő vonalas közművek felújítása, környezetbarát átalakítása, a közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése. Kizárólag a közterület-fejlesztéshez kapcsolódóan.
 • Szelektív hulladékgyűjtés infrastrukturális feltételeinek kialakítása.
 • A közbiztonság, valamint közlekedésbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését szolgáló tevékenységek: közterületeken a biztonságos, közlekedést segítő rendszerek terveztetése, telepítése; biztonságtechnikai, térfigyelő rendszer fejlesztése, telepítése, valamint sebességmérő és rögzítő rendszerek telepítése.
 • Településmarketing akciók (ide értve a település életében meghatározó jelentőségű, természeti és épített értékekre vonatkozó tájékoztató táblarendszer kiépítését is).

Támogatás formája: vissza nem térítendő
Forrás összege: 604 780 000 .- HUF
Beadás kezdete: 2009.06.23.
Beadási határidő: 2009.09.30.

Pályázati dokumentáció letölthető innen:palyazati-csomag

Támogatás mértéke: 90 %
Támogatás összege: 5 000 000.- HUF – max. 50 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 20

Forrás: NFÜ