palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok – A komponens-TÁMOP- 1.4.3-08/1

esza_logo_230A támogatás célja innovatív foglalkoztatási módszerek kidolgozása, kipróbálása, adaptálása – kétfordulós pályázati eljárás keretében három témakörben: 1) munkanélküli és inaktív személyek munkaerő-piaci integrációját segítő innovatív foglalkoztatási programok megvalósítása; 2) A nyílt munkaerő-piaci integrációt, illetve a munkahely megtartását segítő innovatív kezdeményezések a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása érdekében; 3) Fenntartható szolgáltatási és foglalkoztatási modellek a szociális gazdaságban.


A pályázatokat valamelyik témakörhöz kapcsolódóan lehet a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérségekben megvalósítandó kísérleti kezdeményezésként benyújtani:

 1. 1. téma: munkanélküli és inaktív személyek munkaerő-piaci integrációját segítő innovatív foglalkoztatási programok megvalósítása. Új, innovatív foglalkoztatási kezdeményezések támogatása, újszerű kísérleti foglalkoztatási projektek kidolgozása és megvalósítása, vagy más térségekben illetve más tagállamokban eredményesnek bizonyult foglalkoztatási programok adaptálása és kísérleti megvalósítása. A konzorciumi együttműködés keretében megvalósított projektek a térség foglalkoztatási helyzetének javítását és a helyi szervezetek szakmai kapacitásfejlesztését, erőforrásaik megerősödését, tapasztalatszerzését, későbbi programok megvalósítására való felkészítését egyaránt szolgálják. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) egyik fő célja a foglalkoztatás bővítése. Ez a cél akkor érhető el, ha – a foglalkoztathatóság javítását és a munkahelyteremtést támogató célzott programok mellett – horizontális, minden releváns operatív program esetében érvényesítendő célnak tekintjük, hogy az uniós forrásból finanszírozott beruházások kivitelezése minél több hátrányos helyzetű személy számára teremtsen foglalkoztatási lehetőséget.
 2. 2. téma: A nyílt munkaerő-piaci integrációt, illetve a munkahely megtartását segítő innovatív kezdeményezések a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása érdekében A megváltozott munkaképességű személy nyílt munkaerő-piaci integrációja, illetve a munkahelye megtartása érdekében: o új segítő szolgáltatások, támogatások, vagy ezek komplex rendszerének kialakítása, vagy o más térségekben, illetve más tagállamokban eredményesnek bizonyult modellek adaptálása és megvalósítása. A projektek keretében biztosított szolgáltatások kiegészítik a rokkantsági ellátások 2008. január 1-jétől életbe lépett új rendszerét, amely az egyént és a meglévő képességeket állítja a középpontba, és lehetővé teszi, hogy a megváltozott munkaképességű emberek hozzájussanak a képességeik és készségeik szinten tartásához és fejlesztéséhez szükséges szolgáltatásokhoz. Mindezek a változtatások és a projektek keretében támogatott tevékenységek akkor vezetnek eredményre, ha a rehabilitáció teljes folyamatát figyelembe véve valósulnak meg és a rehabilitáció időszakát követően a megváltozott munkaképességű személyek sikeresen be tudnak lépni, vagy vissza tudnak illeszkedni a nyílt munkaerő-piacra. Jelenleg a foglalkoztatásukat segítő támogatásokon belül a védett munkahelyeken történő foglalkoztatás támogatása a meghatározó és az egyén képességeire és készségeire alapozott nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedés lehetőségei korlátozottak.
 3. 3. téma: Fenntartható szolgáltatási és foglalkoztatási modellek a szociális gazdaságban A téma keretében a szociális gazdaság területén megvalósítandó kezdeményezések támogatása valósul meg. A szociális gazdaság azokat a kezdeményezéseket foglalja magában, amelyek új helyi foglalkoztatási lehetőségek feltárásával teremtenek új munkahelyeket a hátrányos helyzetű munkanélküli és inaktív emberek számára. Olyan helyi kezdeményezéseket tekintünk a szociális gazdaságba tartozónak, amelyek célja a nehezen elhelyezhető emberek integrálása a munka világába, foglalkoztatást, szakmai tudásuk fejlesztését és tanácsadást kínálva számukra. Elvárások a kezdeményezésekkel szemben: – lokális szinten működnek, a köz- és a piaci szektor között,- a magáncégek és állami intézmények által kielégületlenül hagyott helyi szükségletekre reagálnak, – új munkahelyeket teremtenek, – jövedelmet generálnak, és az a céljuk, hogy idővel önfinanszírozóvá váljanak, – a bevételeik között a magánfinanszírozás is bizonyos mértékben megjelenik, – célcsoportjukba tartoznak a tartós munkanélküliek, az elhelyezkedési nehézséggel küzdők.

Támogatás formája: vissza nem térítendő
Forrás összege: 2 500 000 000 .- HUF
Beadás kezdete: 2009.06.25.
Beadási határidő: 2009.08.31.

Pályázati dokumentáció letölthető:

 • Pályázati felhívás
 • Pályázati útmutató
 • Pályázati adatlap
 • Adatlap kitöltési útmutató
 • Specifikáció
 • fenntarthatósági útmutató
 • Esélyegyenlőségi útmutató
 • Érték a pénzért útmutató
 • Költségvetési sablon
 • Esélyegyenlőségi adatlap
 • Fenntarthatósági adatlap
 • Elszámolható költségek_ERFA
 • Elszámolható költségek_ESZA
 • Konzorcium
 • Önéletrajz
 • OTMR_adatlap

Kedvezményezettek köre:
Főpályázó lehet:

 • Foglalkoztatási célú non profit szervezetek
 • Költségvetési szerv

Konzorciumi partner lehet:

 • Non profit szervezet
 • Vállalkozás
 • Költségvetési szerv

Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre:

1. téma: munkanélküli és inaktív személyek munkaerő-piaci integrációját segítő innovatív programok megvalósítása Az 1. téma keretében olyan kezdeményezések támogathatók, amelyek az érintett kistérségekben élő emberek munkaerő-piaci helyzetének a javítására irányulnak, például az alábbiak révén:

 • A nyílt munkaerőpiacra átvezető foglalkoztatási programok megvalósítása;
 • Foglalkoztathatóság javítása integrált szolgáltatásokkal (képzés, készségfejlesztés, mentálhigiénés szolgáltatások);
 • Olyan szolgáltatások kialakítása, illetve továbbfejlesztése, amelyek a munkanélküliség és az azzal összefüggő egyéb problémák kezelésére a család egészére irányulóan, illetve az egyéni problémákra egyaránt keresnek megoldásokat, figyelembe véve, hogy a szülő munkanélkülisége a család többi tagjainak helyzetét is befolyásolja;
 • A tartósan munkanélküliek, és a pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedésének segítése;
 • Szakképzettséggel nem rendelkező munkanélküli vagy inaktív emberek szakmai képzése (szükség esetén az alapiskolai végzettség megszerzésére irányuló felzárkóztató képzéssel kiegészítve);
 • Rugalmas, gyakorlat-orientált képzési módszerek kialakítása, kipróbálása, adaptálása;
 • Az egyéni szükségletekre, képességekre fókuszáló oktatás és tanácsadás, mely az egyén aktív tanulását segíti elő;
 • Szociális támogató szolgáltatások biztosítása a képzésben résztvevők számára;
 • Alacsony iskolai végzettségű munkavállalók alapkészségeinek fejlesztése, élethosszig tartó tanulásban való részvételük elősegítése;
 • A munkaerőpiacra hosszabb szünet után visszatért nők készségeinek és ismereteinek megújítása, új ismeretek elsajátítása;
 • Helyi mikro-vállalkozások fejlesztése;
 • Munkaerő-piaci, humánerőforrás-fejlesztési, vállalkozás-fejlesztési szolgáltatások nyújtása a hátrányos helyzetű csoportokra irányuló, célcsoport-specifikus, újszerű szolgáltatási elemekkel;
 • A munkáltatók felkészítése a munkaerő-piaci diszkrimináció által érintett munkavállalók foglalkoztatására újszerű, befogadó munkahelyi gyakorlatok, nem-diszkriminatív eljárások kidolgozásával és működtetésével;
 • Az újonnan munkába állók munkahelyi befogadását támogató szolgáltatások kialakítása (például munkahelyi mentor, stb.);
 • Munkaadók anti-diszkriminációs képzése és a figyelem felkeltése;
 • Alkalmi/szezonális munkák összekapcsolására épülő, folyamatos foglalkoztatási lehetőséget biztosító munkavégzési formák kialakítása,
 • Innovatív munkaszervezési formák (pl. munkakör-rotáció stb.) bevezetése;
 • A munkanélküliség által veszélyeztetett vagy hanyatló ipari ágazatokban dolgozó munkavállalók képzésének, átképzésének támogatása;
 • Olyan újszerű, befogadó humán-erőforrás gazdálkodási gyakorlatok kialakítása, melyek hozzájárulnak az idősebb munkavállalók foglalkoztathatóságának és alkalmazkodóképességének javításához;
 • Új technológiák, eljárások alkalmazásához kapcsolódó képzések;
 • A munkáltatók idősebb munkavállalókkal kapcsolatos attitűdjének befolyásolása;
 • A munkavégző-képesség megőrzésével kapcsolatos szolgáltatások biztosítása;
 • Mikrovállalkozások, közösségi vállalkozások inkubálása, fejlődésének támogatása;
 • nemzetközi együttműködés, tapasztalatcsere.

2. téma: A nyílt munkaerő-piaci integrációt, illetve a munkahely megtartását segítő innovatív támogatások a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása érdekében A 2. téma keretében kísérleti programként olyan modellek kidolgozása és kipróbálása támogatható, amelyek:

 • Ösztönzik és segítik az elhelyezkedést, illetve a munkahely megőrzését;
 • Érdekeltté teszik a munkáltatót a megváltozott munkaképességű személyek integrált (nem védett) formában történő foglalkoztatására;
 • – Segítik a munkáltató foglalkozási rehabilitációs feladatainak ellátását.

Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás minimum összege: 60 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 200 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 40 – 70

Forrás: NFÜ