palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a szociális szövetkezetek fejlesztésére és bővítésére-Szövetkezz/2009

ofa pályázatokA szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény és a szociális szövetkezetekről szóló 141/2006. (IV.29.) Korm. rendelet célja, hogy a társadalom tagjait ösztönözze, váljanak aktív szereplőivé a szociális gazdaságnak, olyan speciális szervezeti forma – szociális szövetkezet-  létrehozásával, amely magában hordozza a szociális gazdaság jellemző alapértékeit és olyan igények, szükségletek kielégítésére törekszik, amelyekre a gazdasági szektor más területei nem alkalmasak. Az európai tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a szövetkezetek – szociális szövetkezetek – a foglalkoztatáspolitika, a regionális, a vidékfejlesztési, az agrár-, a környezetvédelmi politikai keretei között felmerülő problémák megoldásának, illetve a kiegyensúlyozásának egyik eszközét jelenthetik.

Meggyőződésünk, hogy a munkanélküliség kezelésében, a foglalkoztatás elősegítésében – különösen a hátrányokkal rendelkező társadalmi csoportok esetében – a szövetkezés, a szövetkezeti formában való jövedelemtermelés megoldást jelenthet.

Az OFA és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium között a szociális szövetkezetek létrehozása és működtetése érdekében öt éves időszakra megállapodás jött létre. Az SZMM által biztosított forrásból az OFA 2007. évben meghirdetett pályázati programja keretében két fordulós pályázat útján összesen 38 szociális szövetkezet nyert támogatást, melyből egy  visszalépés után 37 szociális szövetkezet megalakult. A támogatást nyert szövetkezetek összesen 319 taggal alakultak, melyből 190 fő tartósan munkanélküli. Az alakuló szövetkezetek a tevékenységei széles skálát mutatnak, igazodva a térségben nyíló lehetőségekhez és a felmerülő igényekhez.

Jelen pályázati felhívás célja az OFA 2007. évi pályázati programja keretében támogatást nyert szociális szövetkezetek megerősítése és fejlesztése.

A pályázati program (felhívás) hivatkozási száma és elnevezése:

* Hivatkozási szám: Szövetkezz/2009
* Program elnevezése: “Szociális Szövetkezetek fejlesztése és bővítése”

A támogatási program pénzügyi forrása, a felosztható összeg:
Jelen pályázati program keretében 169 millió forint áll rendelkezésre. A támogatás a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól, a Munkaerőpiaci Alapból származik.

A pályázaton elnyert támogatás formája minden esetben vissza nem térítendő támogatás.

A program célkitűzései: A támogatási program elsődleges célkitűzése, hogy az OFA 2007. évi támogatási programja keretében megalakult szociális szövetkezetek továbbfejleszthessék tevékenységüket, piaci helyzetüket stabilizálhassák, illetve új piacokra terjesszék ki működési területüket és újabb munkahelyeket teremtsenek tartósan munkanélküli emberek számára.
A szociális szövetkezetek továbbfejlesztése a következő másodlagos célok megvalósítását célozza:

 • A foglalkoztatás elősegítése (elsősorban a szociálisan hátrányos helyzetű emberek munkához jutásának ösztönzése),
 • A helyi szintű közösségszervezés ösztönzése,
 • A szociális kohézió erősítése,
 • Az egyének aktív állampolgárrá válásának elősegítése

A program célcsoportja:

1. A Szociális Szövetkezet meglévő tagjai és munkavállalói, (A szociális szövetkezet tagjainak cseréjére az előző pályázati időszak előírásai szerint van lehetőség.)

2. A Szociális Szövetkezethez újonnan felvételre kerülő, korábban legalább három hónapja regisztrált álláskereső emberek (tagok és nem tagok)

A szociális szövetkezethez újonnan felvételre kerülő emberek közül támogatásban csak a legalább 3 hónapja regisztrált munkanélküli (álláskereső) emberek részesülhetnek. A regisztrált munkanélküli időszakba jelen pályázat keretében beszámítható a közmunkában eltöltött idő is.

A pályázók köre (projektet megvalósító szerveztek):

Az OFA Szövetkezz/2007 pályázati felhívása keretében támogatást nyert és megalakult szociális szövetkezetek.

Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak:

 • amely/aki csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt áll, üzletmenetét bíróság által kirendelt biztos irányítja, a tevékenységét felfüggesztették, vagy a hazai törvényekben és jogszabályokban meghatározott más, hasonló eljárás miatt ilyen vagy hasonló helyzetben van,
 • amelyet/akit a tisztességes üzleti magatartási szabályok megsértéséért jogerősen elmarasztaltak,
 • amelynek/akinek adótartozása (állami és önkormányzati) vagy adók módjára behajtható köztartozása van, ideértve a társadalombiztosítási járulékokat is (a szerződéskötés feltétele az illetékes hatóságok igazolásának benyújtása),
 • aki a pályázati dokumentáció, vagy a támogatási szerződés feltételeként előírt adatszolgáltatás során valótlan információkat közölt,
 • aki kísérletet tett/tesz bizalmas információk megszerzésére vagy az értékelés befolyásolására a jelen vagy korábbi pályázati felhívások keretében benyújtott pályázatok elbírálása során,
 • amely/aki valamely OFA pályázati program megvalósítására megkötött támogatási szerződésének nem szerződésszerű teljesítése miatt az OFA elállt a támogatási szerződéstől és a támogatott a visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget és az OFA a követelését jelen pályázati program beadási határidejének lejártáig nem tudja behajtani,
 • amely/aki nem felel meg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §- ban előírt rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek.
 • amely/aki a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény (2007. évi CLXXXI. tv.) alapján nem részesülhet támogatásban.

A pályázónak a támogatás elnyerése esetén vállalnia kell, hogy:

 • Az előző, támogatást nyert pályázatában vállalt tagok és alkalmazottak létszámát fenntartja,
 • A szociális szövetkezet további működtetése során is figyelembe veszi és alkalmazza az alábbi szociális szövetkezetekre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit:
 • 2006. évi X. törvény a szövetkezetekről,
 • 141/2006. (VI.29.) Korm. rendelet a szociális szövetkezetekről,
 • 124/2006. (V.19.) Korm. rendelet a szövetkezet által létrehozott közösségi alapból nyújtott támogatásokra vonatkozó részletes szabályokról,

Amennyiben szociális szövetkezete működési területére vonatkozik:

 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról,
 • 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról.
 • A célcsoportba tartozók számára a helyi igényekhez és a fizetési kereslethez igazodó és személyre szabott munkalehetőséget teremt;
 • Munkáltatóként megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
 • A célcsoportba tartozó munkanélküli emberek alkalmazásakor minden esetben lehetővé teszi, hogy az alkalmazott a szociális szövetkezet tagjává váljon és ezáltal részesüljön a szövetkezet által alapszabályban rögzített szociális, kulturális és oktatási szolgáltatásokból.
 • A szociális szövetkezet működésében a szövetkezet valamennyi tagja személyesen közreműködik.
 • A szociális szövetkezet pályázat benyújtásakor meglévő tagjainak, illetve tagságon kívüli munkavállalóinak személyes közreműködése:
 • a nem munkanélküliek közül kikerülő tagjainak személyes közreműködése történhet: munkaviszonyban, alkalmi munkavállalói könyvvel, megbízási-, vállalkozói jogviszonyban, illetve – ha a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény lehetővé teszi – aszerinti önkéntes jogviszonyban.
 • a munkanélküli célcsoportból kikerülő emberek (akár tagként, akár tagságot nem vállaló munkatársként tevékenykednek a szociális szövetkezetben) foglalkoztatása történhet: munkaviszonyban, alkalmi munkavállalói könyvvel, vagy megbízási jogviszonyban.
 • A szociális szövetkezetbe újonnan felvett, legalább 3 hónapja munkanélküli emberek alkalmazása kizárólag munkaviszonyban történhet.
 • A pályázati dokumentáció részét képező útmutatóban közzétett ajánlásokat figyelembe veszi a pályázati dokumentáció elkészítésénél és a tevékenysége végzése során.
 • Vállalja, hogy a pályázat megvalósításával, a támogatás felhasználásával kapcsolatos pénzforgalmat elkülönített alszámlán vezeti és könyveli, hogy biztosítsa a program megvalósításával összefüggő valamennyi pénzáramlás egyértelmű azonosítását,
 • A projekt tapasztalatairól, eredményeiről az OFA Közalapítványi Irodáját folyamatosan, majd a projekt végén záró tanulmányban tájékoztatja. A projekt megvalósítása alatt az OFA Közalapítványi Iroda munkatársaival együttműködik.
 • Vállalja, hogy a támogatási program teljes időszaka alatt és a program lezárását követő egy évig szociális szövetkezetként működik, más szervezeti formává nem alakul át.

A projektek megvalósításának időtartama: A projekt megvalósításának időtartama 12 hónap.

Legkorábbi kezdő időpont: Az előző támogatási időszak szerződés szerinti záró elszámolási időpontját követő nap, illetve a pozitív döntésről szóló Kuratóriumi döntést követő nap.

A projektnek legkésőbb 2011. szeptember 30-ig be kell fejeződnie.

Támogatható és nem támogatható tevékenységek köre:

Támogatható tevékenységek:
A pályázat keretében az alábbi tevékenységek indokolt, reálisan megtervezett és közvetlenül a megvalósításhoz kapcsolódó költségek 50%-ához igényelhető támogatás:

 • A szociális szövetkezet meglévő munkatársainak bérei, megbízási díjai, alkalmi munkavállalói díjai és közterhei, valamint vállalkozói díjai,
 • Az előző programidőszak alatt aktívan nem végzett tevékenységek beindításával összefüggő beruházások, illetve új munkahelyek létrehozásával összefüggő beruházások
 • Működési költségek,
 • Marketing tevékenység költségei (piacfelmérés, üzleti tanácsadás, reklám),
 • A szövetkezet tagjai és munkavállalói közötti közösségfejlesztő tevékenység,
 • Képzések, továbbképzések

Létszámbővítés esetén, a célcsoportból bevont új munkavállalók béreinek és közterheinek 100%-a igényelhető támogatásként.
A szociális szövetkezet 12 hónapos működtetésére igényelt támogatás szervezetenként nem haladhatja meg a 10 millió Ft-ot.

A felsorolt tevékenységek költségei közül kizárólag azok elszámolhatóak, amelyek a pályázati projekt megvalósítása során:

 • megfelelnek a felelős pénzügyi gazdálkodás alapelveinek, különös tekintettel az értékarányosság és a költséghatékonyság szempontjaira, továbbá megjelennek a támogatási szerződésben,
 • a projekt megvalósítása során ténylegesen felmerült költségek, amelyek azonosíthatóak, ellenőrizhetőek, a megfelelő bizonylatok eredeti példányaival alátámasztottak és a pályázó könyveiben/analitikájában rögzítésre kerülnek,
 • a projekt végrehajtásához elengedhetetlenül szükségesek (a költségek nem merülnének fel, ha az adott projekt tevékenység nem valósul meg).

Az ÁFA elszámolás szabályai:
Amennyiben a pályázó általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége, tehát a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie.
Amennyiben a pályázó adóalany, vagy a pályázat benyújtásakor még nem adóalany, de a projekt időtartama alatt azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult lesz, akkor a támogatás alapja a projekt levonható ÁFA nélkül számított nettó költsége.
EVA szerint adózó pályázó esetén, a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val csökkentett, nettó összköltsége, tehát a projektet nettó módon kell megterveznie.
A program során a szolgáltatás igénybe vételét a Támogatott végzi. A támogatás csak abban az esetben fordítható a kiadások általános forgalmi adójára (továbbiakban ÁFA), ha a támogatott a támogatásból finanszírozott kiadásainak ÁFA tartalmát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. alapján nem helyezi levonásba, vagy az ÁFA visszaigénylésére beadott méltányossági kérelmét az adóhatóság elutasítja. Amennyiben a Támogatott a program megvalósítása során jelentkezik be az ÁFA hatálya alá és a támogatásból finanszírozott kiadásai kapcsán él az ÁFA levonás jogával, vagy méltányosságból visszaigénylést ad be, ezt köteles az OFA-nak bejelenteni és az ÁFA-val az OFA felé elszámolni. Az így elszámolt ÁFA maradványnak számít.

A támogatás formája, mértéke, saját forrás ill. egyéb forrás (önerő) biztosítása:
Az OFA a program teljes megvalósításához, kizárólag a más forrásból nem finanszírozott költségek 50-, illetve 100%-ához nyújt támogatást (a 9.1. pontban részletezett feltételek alapján). Az OFA által nyújtott támogatás kiegészíthető önrésszel, a munkaügyi központtól, önkormányzatoktól, illetve más pályázat útján szerzett támogatással (más források). A más forrásból, árbevételből származó támogatások igazolását – nyilatkozatokat – a pályázathoz mellékelni kell. Amennyiben a pályázó a program megvalósításához önerőt készpénzben ajánl fel, úgy azt a szerződéskötés idejére biztosítania kell.

A támogatás folyósítása:
Az OFA támogatás esetén kifizetéseket a Támogatott felé kizárólag a projektmegvalósítás időtartama alatt (a projektmegvalósítás kezdő és záró időpontja között) felmerülő költségek vonatkozásában teljesít.

A támogatás folyósítása az alábbi formában történhet:

 • támogatási előlegként (amelynek összege az OFA által megítélt teljes támogatás max. 25%-a, melyről a projekt befejeződésének utolsó szakaszában kell elszámolni);
 • utólagos formában, a Támogatott által kifizetett számlák és egyéb kifizetési dokumentu-mok benyújtását és elfogadását követően, közvetlenül a Támogatottak bankszámlájára.

A Támogatott köteles a pályázat megvalósításával kapcsolatos pénzforgalmat elkülönített alszámlán vezetni és könyvelni, hogy ezzel biztosítsa a projekt megvalósításával összefüggő valamennyi pénzáramlás egyértelmű beazonosítását.

Nyertes pályázat esetén a szerződéskötést követően a megítélt támogatás első részletét az OFA kizárólag abban az esetben utalja át a támogatottnak, amennyiben a pályázó az előző időszakban elnyert támogatással mind szakmai, mind pénzügyi szempontból elszámolt és azt az OFA elfogadta.

A támogatás felhasználásának ellenőrzése:
A támogatási szerződésben a Támogatott köteles hozzájárulni ahhoz, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítését – a szerződés fennállása alatt, vagy azt követően- az OFA által meghatalmazott személyek ellenőrizzék, kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy részére lehetővé teszi, amelyeket jogszabály erre felhatalmaz, illetve kötelez. (Ilyen szervek különösen az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési szervezetei.)

A támogatott szervezetek biztosítéknyújtási kötelezettsége:

Minden támogatott szervezet részére előírt kötelező biztosíték
Azonnali beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozat a támogatott valamennyi bankszámlájára, legalább a program elszámolását követő 3 hónapig tartó időtartamra. Az azonnali beszedési megbízás alkalmazása érdekében a Támogatott köteles a számlavezető hitelintézete(i) által visszaigazolt felhatalmazó levele(ket) a támogatási szerződés megkötését megelőzően az OFA számára átadni, és bármelyik bankszámlája megszüntetéséről vagy új bankszámla megnyitásáról az OFÁ-t 8 napon belül írásban tájékoztatni, és az új bankszámlára vonatkozó, a számlavezető hitelintézet által visszaigazolt felhatalmazó levelet az OFA számára átadni.

Választható biztosítékok köre (500.000,-Ft felett megítélt támogatás esetén minden támogatott szervezetnek az alább felsoroltakból egyet kötelezően választania kell)

 • jelzálog olyan per-, teher-, és igénymentes ingatlanra, melynek hivatalos értékbecslő által megállapított forgalmi értéke legalább a támogatás összegét eléri, vagy
 • közjegyző előtt tett tartozáselismerő nyilatkozat, vagy
 • bankgarancia, vagy
 • garanciaszervezet által vállalt kezesség, vagy
 • óvadék.

A Támogatott köteles ezen pontban feltüntetett biztosítékok közül legalább egyet felajánlani, oly módon, hogy a választott biztosíték a teljes támogatási összeget fedezze. A Támogatottnak ezen biztosítékokat a program végső elszámolásának elfogadásáig kell fenntartani.
A támogatottnak a 15. pontban előírt biztosítékot nem kell nyújtani abban az esetben, ha az elnyert támogatás kifizetését a projekt megvalósítását követően egy összegben kérelmezi.

Közjegyző előtt tett tartozást elismerő nyilatkozat választása esetén kötelezettséget vállal arra, hogy a személygépkocsi és/vagy haszongépjármű beszerzés támogatása esetén a beszerzéstől a program befejezési határidejét követő 12 hónapig terjedő időtartamra a gépjárműre ingójelzálogjogot biztosít az OFA részre. Az OFA támogatásból beszerzett gépjárműre a kötelező gépjármű felelősségbiztosításon túl Támogatott CASCO biztosítást is köteles kötni, melyben a támogatott köteles az OFA-t kedvezményezettként megjelölni, és azt legalább a program végső elszámolásának elfogadásáig fenntartani.

Általános tudnivalók

a) A pályázatot kizárólag az OFA által rendszeresített, a programtípusnak megfelelő pályázati dokumentáció formájában lehet benyújtani.
b) Határidőn belül érkezett pályázatnak számít az, amelyet a pályázat benyújtási határidejének utolsó napján érkezik a Közalapítványi Irodába, illetve azon a napon adnak postára. A határidőn túl érkezett pályázat érvénytelen.
c) Az OFA elutasíthatja a pályázatot, ha a pályázati dokumentáció nincs kitöltve, a kötelezően csatolandó mellékletek hiányoznak, illetőleg a pályázati felhívásban rögzített feltételeknek nem felel meg.
d) A pályázat benyújtását követően kizárólag az OFA által kezdeményezett, formai hiánypótlásra van lehetőség.
e) Az OFA a pályázatok tartalmát, az abban szereplő adatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeli.
f) A pályázatok támogatásáról, vagy a támogatási kérelem elutasításáról szóló döntést, a Közalapítványi Iroda előterjesztése alapján az OFA Kuratóriuma jogosult meghozni, az OFA szakértői véleményének figyelembevételével az OFA Szervezeti és Működési Szabályzata szerint. A Közalapítványi Iroda a döntés előkészítés időszaka alatt a pályázattal kapcsolatos információt nem szolgáltat.
g) A pályázati feltételeknek nem megfelelő, vagy elutasított pályázatok többlet példányát a pályázó szükség esetén átveheti a Közalapítványi Irodában a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül, a továbbiakban a Közalapítványi Iroda ezeket a pályázatokat nem őrzi meg, és nem küldi vissza; azok megsemmisítésre kerülnek.
h) Az OFA Kuratóriumának döntését – támogatás, elutasítás és érvénytelenség esetén egyaránt – a Közalapítványi Iroda a határozathozataltól számított legkésőbb 10 munkanapon belül írásban –  indoklás nélkül – a pályázó tudomására hozza.
i) A döntés végleges, jogorvoslatnak helye nincs.
j) Az OFA Kuratóriumának döntésétől számított 30 napon belül a Közalapítványi Iroda kiküldi a nyertes pályázónak a támogatási szerződést.
k) A támogatásról szóló döntés a támogatási szerződés tervezetének kiküldésétől számított 90 napig érvényes, amennyiben a támogatási szerződés aláírására a Támogatott hibájából e 90 nap alatt nem kerül sor, úgy a támogatásról szóló döntés érvényét veszti.
l) Amennyiben a Támogatott vonatkozásában a rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó rendelkezés értelmezhető – támogató döntés esetén – a Támogatási Szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott megfeleljen a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht. 15. §-ában foglalt feltételeinek.
m) A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben foglalt feltételek fennállása esetén a Támogatott szervezet köteles közbeszerzési eljárást lefolytatni.
n) Az OFA a támogatott szervezetek nevét és címét, a támogatás célját és összegét a médiában, valamint internetes honlapján is közzéteszi. Az OFA a jogszabályi előírásoknak megfelelően közzéteszi a 2007. évi CLXXXI. törvény 5. §-ában foglalt adatokat is.
o) A Támogatási Szerződésben rögzítésre kerül, hogy a Támogatott szervezet nevében aláírásra jogosult személy köteles a programmal összefüggő szabálytalanságokat felfedni, az OFA felé jelenteni, megkeresés esetén a kért információkat, dokumentumokat az OFA rendelkezésére bocsátani. Rögzítésre kerül továbbá, hogy e kötelezettség nem teljesítése vagy késedelmes teljesítése esetén az OFA jogosult a szerződésben kikötött szankciókat alkalmazni.
p) A nyertes pályázó köteles a programban résztvevő személyektől az adataik kezelésére vonatkozó jóváhagyást – beleértve az OFA által történő adatkezelést is – beszerezni. Az OFA kötelezi magát arra, hogy a Támogatott által közölt – a programban résztvevő személyekre vonatkozó – adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a szerződés teljesítésének ellenőrzése érdekében használja.
q) A nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy az OFA által – a szerződés fennállása alatt vagy azt követően – megbízott kutatók számára a programmal kapcsolatos és kért adatokat a kutatók rendelkezésére bocsátja. Amennyiben az adatok személyes jellegűek és törvényi védelem alatt állnak, úgy a Támogatott köteles az adatok rendelkezésre bocsátásához szükséges hozzájárulások beszerzése iránt a szükséges intézkedéseket megtenni.
r) A pályázó szervezet a pályázati dokumentáció részét képező ÚTMUTATÓ-ban közzétett ajánlásokat figyelembe veszi a pályázati dokumentáció kitöltésekor és támogatás esetén a projekt megvalósítása során.
s) Az OFA monitorai folyamatosan figyelemmel kísérik a támogatott programok megvalósítását. Szükség esetén – a program sikertelenségének elkerülése érdekében – segítséget adnak, illetve ajánlanak vagy közvetítenek a támogatottnak. A program megvalósítását és pénzügyi vonatkozásait az OFA programvezetője, pénzügyi munkatársa, valamint az OFA ellenőrei ellenőrzik.
t) A pályázatban meghatározott feltételektől és előírásoktól kizárólag az OFA előzetes jóváhagyásával lehet eltérni.
u) A támogatottnak a projekt teljes időtartama alatt aktívan használt e-mail címmel kell rendelkeznie.
v) A pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkozni köteles:

 • a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűségéről, valódiságáról és hitelességéről; valamint, hogy az adott tárgyban pályázatot korábban, illetve egyidejűleg mikor és hol nyújtott be,
 • annak tudomásulvételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a pályázót a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül,
 • ahhoz történő hozzájárulásáról, hogy a köztartozások figyelemmel kísérése céljából a pályázó adószámát vagy adóazonosító jelét az OFA felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez,
 • annak tudomásul vételéről, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye a jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvánosságra hozhatók,
 • a pályázati felhívásban előírt biztosítékok támogatás esetén történő rendelkezésre bocsátásáról,
 • arról, hogy az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs,
 • arról, hogy a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának az OFA és a jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez hozzájárul,
 • * arról, hogy a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig bejelenti, ha ellene csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás indult; illetve lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása keletkezett,
 • arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht. 15. §-ban megfogalmazott követelményeinek, valamint az Áht. 15. § (11) bekezdés szerint vizsgálandó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátja.

A pályázat beadásának rendje:

A pályázatok benyújtási határideje (postabélyegző dátuma):

Azon szociális szövetkezetek, amelyek cégbírósági bejegyzése 2008. december 31-ig megtörtént a pályázat benyújtási határideje: 2009. augusztus 31.

A 2008. december 31-ét követően megalakult szociális szövetkezetek pályázatának benyújtási határideje 2010. február 28.

A határidő után benyújtott pályázatok elbírálás nélkül elutasításra kerülnek.

A pályázatok döntés előkészítése körülbelül 60 napot vesz igénybe. A projektek indításának dátumát ennek figyelembevételével szükséges megtervezni.

Postacím:
(2 kg alatti küldemény esetében)
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
1301 Budapest, Pf.: 84

(2 kg feletti küldemény -csomag- esetében)
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
1037 Budapest, Lajos u. 80.

A pályázatot 5 példányban kell elkészíteni. Ezek közül egy példányt véleményezésre a projekt megvalósítása szerint illetékes munkaügyi kirendeltségnek kell benyújtani. A munkaügyi kirendeltség átvételi igazolását az OFA-hoz benyújtott pályázatokhoz mellékelni kell. Az OFA-hoz négy lefűzött pályázatot (ebből egy eredeti példány) valamint 1 db. a kitöltött formanyomtatványt tartalmazó elektronikus adathordozót (floppy, vagy CD), zárt borítékban/dobozban, ajánlott postai küldeményként kell eljuttatni.

A pályázatokat tartalmazó lezárt borítékon/dobozon fel kell tüntetni, hogy “PÁLYÁZAT”, a pályázó szervezet nevét, valamint a “Szövetkezz/2009” pályázati kódot. Kérjük, hogy az eredeti és a másolati példányokat egy borítékba/dobozba csomagolja!

A Pályázati dokumentáció

A pályázatokat a “Szövetkezz/2009” pályázati adatlap kitöltésével és a hozzá tartozó mellékletek csatolásával lehet benyújtani. A pályázónak szigorúan tartania kell magát a pályázati dokumentáció formátumához, ajánlásaihoz és utasításaihoz.

A pályázati dokumentáció (felhívás, adatlap, útmutató) regisztráció után letölthető az OFA Internet honlapjáról (www.ofa.hu).

A pályázatok benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
A pályázati díj 5.000 Ft, azaz ötezer forint. A pályázati díj kiegyenlíthető az OFA Magyar Államkincstár Budapesti Igazgatóságánál vezetett 10032000-00280910-00000000 számlára történő átutalással, vagy postai befizetéssel is. Kérjük mindkét esetben a megjegyzés rovatban tüntesse fel a pályázati kódot és azt, hogy pályázati díj. A befizetést igazoló szelvényt vagy az átutalást igazoló bankszámlakivonat másolatát (átutalási megbízás másolata nem elegendő!) a beadott pályázati dokumentációhoz mellékelni kell.
A pályázati dokumentációt gondosan és a lehető legpontosabban kell kitölteni, hogy az értékelés minél gördülékenyebb legyen. A pályázatban meg kell adni minden fontos információt, különös tekintettel arra, hogy a pályázó hogyan kívánja megvalósítani a projekt célkitűzéseit, hogy milyen előnyökkel jár majd a projekt megvalósulása, valamint hogy milyen módon illeszkedik a projektterv a program célkitűzéseihez.
Kézzel írott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni!

A projektjavaslatot A4-es papírra szövegszerkesztővel, Times New Roman 12-es betűtípussal, maximum 1-es sortávolsággal írja. Az eredeti és a másolati példányokat is FŰZVE vagy KÖTVE oldalszámozással, tartalomjegyzékkel ellátva kell beadni. Közvetlen a borító mögé csatolni kell a kitöltött és a szervezet képviselője által aláírt Ellenőrző Listát. A nem összefűzött ill. nem bekötött pályázatok nem fogadhatók el.

Az eredeti példányt a borító lapján nagy “E” betűvel jelezze.

17. Az elbírálás:
A benyújtott pályázat a beérkezés után regisztrálásra kerül. A regisztrált pályázat ezután formai szűrésen esik át. Ha a Pályázati dokumentáció megfelelően ki van töltve és a pályázati anyaghoz a kötelező mellékleteket a pályázó csatolta, a pályázatot külső szakértő és monitor, valamint az illetékes munkaügyi kirendeltség értékeli. A szakértői értékelések segítségével – a pályázók munkaügyi kapcsolatrendszerének rendezettségét is figyelembe véve – a Kuratórium dönt a támogatások odaítéléséről. A döntés végleges, jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az a szociális szövetkezet:

 • Amely megvalósulásával minél több célcsoportba tartozó munkanélküli ember számára teremt munkalehetőséget,
 • Amely a benyújtott időszaki gazdaságossági számításai, valamint üzleti terve alapján a 12 hónap támogatás után, várhatóan képes saját bevételeiből fenntartani szervezetét,
 • Az a pályázó, amely a támogatáson kívül egyéb alternatív stratégiákat is kidolgozott a szövetkezet fenntarthatóságának biztosítása érdekében,
 • Amely pályázatához együttműködési nyilatkozatot, vagy alvállalkozói szerződést csatol a helyi önkormányzattól, munkaügyi központtól, valamely helyi érdekeltséggel rendelkező civil szervezettől, vagy vállalkozástól.

A Támogatási Szerződéssel kapcsolatos általános tudnivalók:
Kedvező támogatási döntés esetén az OFA a szociális szövetkezettel támogatási szerződést köt, amelyben rögzítésre kerülnek a szakmai teljesítés kritériumai és a támogatási összeg felosztása, valamint a kifizetési és elszámolási időpontok ütemezése. A támogatási szerződés:

1. Érvényes polgári jogi kötelem a Támogatási Szerződés mindkét fél általi aláírásával jön létre.
2. Támogatási Szerződés a Közalapítvány (OFA) és a nyertes pályázó (Támogatott) – mint Felek – között köthető.
3. A Támogatási Szerződés megkötése, és a szerződés módosítása kizárólag írásban érvényes.
4. A Támogatási Szerződés aláírására – a megkötésekor és módosításakor egyaránt-, kizárólag a Felek képviseletét ellátó személy vagy annak (a szerződés és/vagy módosítás aláírására) közokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja jogosult.
5. A Támogatási Szerződésben a Felek a pályázati felhívásnak és a Kuratórium döntésének (támogatott program) megfelelően rögzítik jogaikat és kötelezettségeiket.
6.  Az OFA a Támogatási Szerződésben kikötött azonnali hatályú elállási jogánál fogva jogosult az elállás jogintézményének alkalmazására, amennyiben a Támogatott a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti (lásd a 16. pontban részletezettek szerint).
7. Az OFA által kért biztosítékok kiállításának, illetve elkészítsének költsége minden esetben a Támogatottat terheli.

Nem szerződésszerű teljesítés esetei és jogkövetkezményei (a támogatás megvonása):

Amennyiben a Támogatott a Támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit részben, vagy egészében megszegi, így különösen, ha:

 • a pályázatban leírt tevékenységeket egyáltalán nem vagy nem az elfogadott időrendben, illetve csak részben hajtja végre,
 • a támogatást jogszabályellenesen, célellenesen, nem szerződésszerűen vagy nem a támogatási Szerződésben meghatározott projektre használja fel,
 • hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott a pályázatában, a pályázati dokumentációban, illetve a projekt megvalósítása során a pályázat, a projekt szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot közölt vagy bármelyik nyilatkozata valótlannak bizonyul,
 • ha a Támogatott az őt érintő körülményekben bekövetkező változások miatt már nem felel meg a pályázati feltételeknek,
 • ha a Támogatott neki felróható okból a Támogatási Szerződésben rögzített projekt kezdő időpontjától számított 3 hónapon belül a projekt megvalósítását nem kezdi meg és késedelmét ez alatt az idő alatt írásban nem menti ki,
 • a projekt megvalósítása bármely oknál fogva meghiúsul vagy a megvalósítása tartós akadályba ütközik, függetlenül attól, hogy ennek okát előidéző körülmény a Támogatottnak felróható okból következik e be,
 • a jelen Szerződésben vagy jogszabályban előírt bejelentési, illetve. nyilatkozattételi kötelezettségének nem, illetve nem határidőben tesz eleget,
 • határidőben nem nyújtja be a szakmai és a pénzügyi beszámolókat és azt az erre vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti illetve a beszámolót nem a megfelelő formában, vagy nem a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be,
 • a Támogatott az ellenőrzésre jogosult szervek/személyek munkáját akadályozza, vagy az ellenőrzést megtagadja, és az ellenőrzést az erre irányuló írásbeli felszólításban megjelölt határidőig sem teszi lehetővé,
 • a beszámolók vagy az azokban foglalt adatok ellenőrzése a pályázatban, illetve jelen Szerződésben vállaltaktól eltérő adatokat, tényeket állapít meg,
 • jelen Szerződésen kívüli, valamely pályázati program megvalósítására az OFA-val megkötött Támogatási Szerződésétől az OFA szerződésszegés miatt elállt,
 • a Támogatott ellen felszámolási eljárás, csődeljárás, végelszámolás vagy olyan mértékű végrehajtási eljárás indul, amely a Támogatott Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését veszélyezteti,
 • a Támogatási Szerződéssel érintett program kapcsán tett bármely – akár a pályázat benyújtásával egyidejűleg, akár később tett – nyilatkozatát visszavonja,
 • a Támogatási programot érintően büntetőeljárás indul,
 • amennyiben az OFA tudomást szerez arról, hogy a Támogatottnak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van,

az OFA jogosult a támogatás folyósításának felfüggesztésére, illetve e szerződéstől való egyoldalú és azonnali hatályú elállásra. A részteljesítés elfogadásáról az OFA Kuratóriuma dönt. Az OFA a kuratórium döntésének meghozataláig jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni. Elállás esetén az OFA által folyósított támogatást valamint ennek a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező, de legalább 20%-os mértékű kamatát a Támogatott az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül köteles visszafizetni az OFA a Magyar Államkincstár Budapesti Igazgatóságánál vezetett 10032000-00280910-00000000 számú számlájára. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás első részlete kifizetésének napja, utolsó napja pedig a visszafizetést megelőző nap. A fizetési határidő eredménytelen eltelte esetén az OFA érvényesíti a jelen Szerződésben kikötött biztosítékokat. A visszafizetés késedelme esetén a Támogatott – a késedelembe esés napjától számított – a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot is köteles megfizetni.

A csekély összegű (ún. de minimis) támogatások alkalmazására vonatkozó szabályok
Jelen pályázati felhívás alapján a vállalkozás részére nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15.-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L sorozat 379/5/2006. 12. 28.) (a továbbiakban: 1998/2006/EK rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján de minimis támogatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel:

a) halászati és akvakultúra ágazat (ahogyan azt a 104/2000/EK rendelet HL L 83/35. 2000. 4. 4. meghatározza) vállalkozásai;
b) az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások;
c) az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások, amennyiben:

1. a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
2. az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbításától függ;

d) exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások;
e) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás;
f) a széntermeléshez kapcsolódó iparág (szén: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A és B csoportba sorolt szén) vállalkozásai;
g) szállítóeszköz megvásárlása a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások esetében;
h) nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére.

Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200 000, a közúti szállítási ágazat esetében a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás teljes összegét kell figyelembe venni. A de minimis (csekély összegű) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét. A támogatás odaítélését megelőzően az érintett vállalkozás írásos vagy elektronikus formában készített nyilatkozatot köteles eljuttatni a támogatást nyújtó részére, a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról.

A kedvezményezetteknek és a támogatást nyújtóknak a támogatás igénylését, felhasználását, ellenőrzését alátámasztó bizonylatokat, dokumentumokat és nyilvántartásokat, valamint minden olyan nyilvántartást, amely az elszámolható költségeket és a megengedhető maximális támogatási intenzitás betartására vonatkozó információkat tartalmazza, a támogatás odaítélésétől számított 10 évig meg kell őrizniük.

A pályázati program megvalósításához kapcsolódó főbb jogszabályok

* A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény,
* A szociális szövetkezetekről szóló 141/2006. korm. rend.
* 124/2006. (V.19.) Korm. rendelet a szövetkezet által létrehozott közösségi alapból nyújtott támogatásokra vonatkozó részletes szabályokról,
Amennyiben szociális szövetkezete működési területére vonatkozik:
o 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról,
o 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról.
* A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
* 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartás működési rendjéről
* 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről
* 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
* 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
* 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
* 2000. évi C. törvény a számvitelről
* 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
* 1992. évi XXII. törvény a Munka törvénykönyvéről
* 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
* 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről

A pályázatok elkészítésében történő segítség nyújtás
Az OFA az eredményes pályázás elősegítésének érdekében az OFA a pályázati felhívással kapcsolatban 2009. júliusában tájékoztató alkalmat tart. A pontos időpontról a pályázók tájékoztatást kapnak, illetve az időpontot és helyszínt az OFA honlapján a “közlemények” rovatban közzétesszük.
A pályázattal kapcsolatban tájékoztatás kizárólag írásban kérhető az OFA honlapján megtalálható, pályázattal kapcsolatos fórumon keresztül, illetve a programvezető e-mail címén: szokolaine@ofa.hu.
A programmal kapcsolatban információk kérhetők az OFA Hálózat Regionális Irodáinak képviselőitől is, akiknek elérhetősége az OFA honlapján  megtalálható.
A döntés előkészítés ideje alatt az OFA Közalapítványi Irodája a pályázatokkal kapcsolatban információt nem ad.

Forrás: OFA