palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása

MEH pályázatA Miniszterelnökség fejezetnél a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarok támogatásával kapcsolatos fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 2/2010.(II.16.) MeHVM rendelet alapján a Miniszterelnöki Hivatal Kisebbség- és Nemzetpolitikáért Felelős Szakállamtitkársága kezelésében lévő „Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása” előirányzatból (a továbbiakban: előirányzat) nyújtható támogatások folyósítására irányuló kérelmek benyújtásának feltételeire vonatkozóan az alábbi felhívást teszi közzé.

Általános tudnivalók:
A „Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása” előirányzat kiemelt támogatási célja, hogy:

 1. folytatódjon a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális autonómiáját megvalósító intézményi rendszer továbbfejlesztése; e cél érdekében az előirányzatból a nemzeti és etnikai kisebbségek önkormányzatai által önállóan vagy más szervezetekkel közösen alapított saját, vagy részbeni fenntartásba átvett kisebbségi kulturális, oktatási-nevelési és tudományos intézmények fejlesztéséhez nyújtható támogatás; E célra támogatási kérelmet nyújthat be: kisebbségi önkormányzat, helyi önkormányzat és ezek költségvetési szervei, továbbá mindazok a jogi személyek, amelyeket törvény az önkormányzati alrendszerbe sorol, valamint azon költségvetési szervek, amelyek alapítója az önkormányzati alrendszerbe tartozik (önállóan működő kisebbségi vagy helyi önkormányzati költségvetési szervek kizárólag irányító szervükkel együttesen).
 2. forrást biztosítson a szomszédos országokkal kötött megállapodások alapján működő kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban megfogalmazott, a nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos állami feladatok ellátásért felelős államigazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozó, illetve általa ellátott feladatok, valamint a feladatellátásból fakadó koordinációs tevékenység megvalósításának támogatásához; E célra támogatási kérelmet nyújthat be: a) kisebbségi önkormányzat, helyi önkormányzat és ezek költségvetési szervei, továbbá mindazok a jogi személyek, amelyeket törvény az önkormányzati alrendszerbe sorol, valamint azon költségvetési szervek, amelyek alapítója az önkormányzati alrendszerbe tartozik (önállóan működő kisebbségi vagy helyi önkormányzati költségvetési szervek kizárólag irányító szervükkel együttesen); b) azon nonprofit kisebbségi szervezetek, amelyek nyilvántartásba vett alapító okiratában (alapszabályában) rögzített tevékenységi köre közvetlenül szolgálja a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek tárgyi és szellemi kultúrájának megőrzését, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok érvényesülését.

FIGYELEM!

 • Nem részesülhet támogatásban az, aki a korábbi években az azonos céllal biztosított költségvetésből nyújtott támogatásról szóló esedékessé vált elszámolását, legkésőbb a támogatási kérelem beadásáig szabályszerűen nem nyújtotta be.
 • Az előirányzatból kizárólag a támogatási kérelemben meghatározott cél egészének megvalósítására, vagy önállóan funkcionáló részére nyújtható támogatás.
 • Kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv alapításához (átvételéhez) abban az esetben nyújtható állami támogatás, ha az alapító nyilatkozik az alapításhoz (átvételhez) szükséges források részbeni rendelkezésre állásáról, továbbá a működtetéshez szükséges forrásokról.

A támogatás formája: A támogatás vissza nem térítendő, bruttó támogatás, melyből általános forgalmi adó nem igényelhető vissza.
A támogatás folyósítására első sorban utófinanszírozás formájában, egyösszegben a nyertes igénylő által benyújtott és a Miniszterelnöki Hivatal illetékes főosztályai által ellenőrzött és elfogadott elszámolások alapján, kizárólag pénzintézetnél nyitott számlára, banki átutalással kerül sor.

Az egyösszegű utófinanszírozástól eltérő folyósítások:

 • Működéshez nyújtott támogatások folyósítása időarányosan, időszakos beszámoló mellett történik.
 • Támogatási előleg biztosítása: Egyösszegű támogatási előleg nyújtása esetén a fennmaradó támogatás folyósításának feltétele az előleggel történő elszámolás és annak támogató által történő elfogadása.
 • Előfinanszírozás: támogatás teljes összegének egyösszegű, előre történő folyósítása.

Az időarányostól eltérő folyósítást, a támogatási előleget, és az előfinanszírozás formájában biztosított támogatást az igénylő megfelelő indokokkal alátámasztott írásbeli kérelemmel, az igény benyújtásával egyidejűleg kezdeményezheti.

Az igényelhető támogatási összeg felső határa nincs korlátozva, ugyanakkor a döntéshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.

A támogatási kérelem benyújtásának módja, helye és határideje
A kérelmet kizárólag a felhívás mellékletét képező adatlapon, s a kötelező mellékletek csatolásával lehet benyújtani.
A projektek megvalósításának határideje: 2010. január 1-jétől 2010. december 31-ig.

A támogatási kérelem beadási határideje:
Az I. 1. szerinti támogatási cél estében: 2010. március 15.
Az I. 2. szerinti támogatási cél estében: a keret kimerüléséig folyamatos.

A kérelmet egy eredeti példányban kell eljuttatni az alábbi címre: Miniszterelnöki Hivatal 1357 Budapest, Pf. 2.

Az adatlaphoz az alábbi, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjához képest 30 napnál nem régebbi dokumentumokat kell csatolni:

 1. a kérelem benyújtója eddigi tevékenységének ismertetése (minimum egy gépelt oldal);
 2. a kért támogatási összeg felhasználásának részletes költségvetése, külön feltüntetve az általános forgalmi adó összegét;
 3. amennyiben a projekt lebonyolításának költségei meghaladják a kérelemben feltüntetett összeget támogatási összeget, a 2. pont szerinti költségvetés mellett a projekt teljes költségvetését is;
 4. a kért támogatási összeg alapjául szolgáló árajánlatokat és/vagy az igénylő költségeit igazoló egyéb dokumentumokat;
 5. a kérelem benyújtója jogi helyzetét igazoló dokumentum (bírósági nyilvántartásba vételről / cégbírósági bejegyzésről szóló jogerős végzés eredeti vagy hiteles másolati példányát; kisebbségi önkormányzat esetén a választási szerv igazolásának és az alakuló ülés jegyzőkönyvének eredeti vagy hiteles másolati példányát;
 6. alapító okirat vagy alapszabály, és szervezeti és működési szabályzat egyszerű másolatát;
 7. a kérelem benyújtója nemleges köztartozásokról szóló nyilatkozatát*; e nyilatkozat hiányában csatolni kell az illetékes adóhatóságoktól (APEH, VPOP, önkormányzati adóhatóság) származó igazolásokat arról, hogy a kérelmező köztartozással nem rendelkezik;
 8. a felhívás melléklete szerinti, cégszerűen aláírt két darab nyilatkozatot;
 9. a kérelem előterjesztését megalapozó szervezeti döntés/határozat hiteles másolatát;
 10. a kérelem benyújtója 2009. évi tevékenységéről szóló elfogadott pénzügyi és szakmai beszámolót;
 11. a kérelem benyújtója 2010. évi költségvetését és tervezett programjait;
 12. közjegyző által kiállított, hitelesített aláírási címpéldányt;
 13. a kérelmet benyújtó bankszámláinak vezetéséről szóló, a  bankszámlát/bankszámlákat vezető hitelintézet(ek) eredeti, igazolását;
 14. tíz millió forintot meghaladó értékű beruházás esetén saját forrás igazolása szükséges, mely a kért támogatási összeg 20%-a; A saját forrás rendelkezésre állásának igazolása történhet:
  1. a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató igazolásával, hitelszerződéssel, tagi kölcsön- szerződéssel, magánkölcsönre vonatkozó szerződéssel, pénztári kiadási bizonylattal, engedményezési okirattal, tőkeemelésre vonatkozó igazolással, zárt végű pénzügy lízingre vonatkozó szerződéssel, értékpapír banki igazolás másolatával;
  2. helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások esetén a képviselő-testületi, társulási tanácsi határozatával, vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe foglalt – a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó – felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozatával a saját forrás biztosításáról;
  3. költségvetési szervek esetén az irányító szerv vezetőjének nyilatkozatával a saját forrás biztosításáról.
 15. a beruházással érintett ingatlan tulajdoni lapja;
 16. amennyiben az ingatlan nem a kérelmező tulajdona, csatolandó a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata a tervezett beruházáshoz, illetőleg amennyiben az ingatlan bármilyen, az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett joggal terhelt, támogató a támogatás feltételeként további nyilatkozatok, igazolások csatolását kérheti;
 17. a tervezett beruházások kivitelezéséhez szükséges (szak) hatósági jogerős engedélyek;  amennyiben a beruházáshoz nem szükséges (szak) hatósági engedély, az első fokú építési hatóság erről szóló igazolása.

Ha a támogatási kérelem nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, valamint a felhívásban meghatározott formai követelményeknek a kérelem beérkezését követő nyolc munkanapon belül – 15 napos határidő tűzésével – az igénylő felszólítást kap a hiányzó dokumentumok pótlására.

Ha a kérelmező a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, illetve a hiányosságokat nem pótolja a megadott határidőn belül, az igénylést további vizsgálat nélkül el kell utasítani.

A döntés

A döntés előkészítése érdekében az elbírálás során a kérelmet benyújtótól egyéb, kiegészítő dokumentumok, információk is bekérhetők.

A támogatási döntést a kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkár (a továbbiakban: támogató) hozza meg, mely tartalmazza a megítélt támogatás összegét és a folyósítás feltételeit.
A döntésről a kérelem benyújtója a döntést követő 15 munkanapon belül írásbeli értesítést kap.
A támogatás megítéléséről szóló értesítés tartalmazza a szerződéskötés feltételeit és a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját. Az elutasító döntésről szóló értesítés tartalmazza annak indokát.

A szerződéskötés
A támogató a nyertes kérelmezővel (a továbbiakban: kedvezményezett) a támogatás felhasználásáról írásbeli támogatási szerződésben állapodik meg. A támogatási szerződés tartalmazza a felek jogszabályban előírt kötelezettségeit, továbbá a kötelezettségek megtartását biztosító feltételeket

Letölthető dokumentumok:

Elérhetőségek: A kérelem benyújtáshoz szükséges adatlap, a benyújtáshoz szükséges nyilatkozatok letölthetők a www.nek.gov.hu internetes oldalról.

További információt a (06 1) 441-2210-es vagy a (06 1) 441-2211-es telefonszámokon kaphatnak.