palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat ipari park cím elnyerésére, IPC-2009

pályázat ipari parkA pályázat célja: Az „Ipari Park” címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működtetéséről szóló 186/2005. (IX. 13.) Korm. rendeletben megfogalmazott feltételek szerint a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (NFGM) pályázatot hirdet az „Ipari Park” cím elnyerésére. Az NFGM célja, hogy jelen pályázattal lehetőséget adjon az „Ipari Park” cím elnyerésére olyan szervezetek számára, amelyek vonzó befektetési környezet megteremtésével a kis- és középvállalkozások versenyképességét növelik korszerű telephely kialakításával, és emelt szintű szolgáltatás nyújtásával, valamint olyan területnek, amely megfelel az előírásoknak.

A pályázók köre: Az „Ipari Park” cím elnyerésére pályázhat az ipari parkot megvalósítani, fejleszteni és üzemeltetni szándékozó

–          jogi személyiségű gazdasági társaság,

–          közhasznú társaság,

–          kistérségi társulás és

–          helyi önkormányzat

(a továbbiakban együtt: Pályázó), amely a következőkben meghatározott feltételeknek megfelelő telephelyekkel, infrastruktúrával, szolgáltatásokkal és szakmai háttérrel, a hatósági előírásoknak és a szakmai követelményeknek mindenben megfelelő befektetési lehetőséget kínál a vállalkozások betelepedéséhez.

Nem pályázhat az „Ipari Park” cím elnyerésére olyan szervezet, amely

1.      csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll,

2.      saját tőkéje a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent (amennyiben a Pályázó rendelkezik lezárt, teljes üzleti évvel, és nem kistérségi társulás vagy helyi önkormányzat),

3.      az államháztartás alrendszereiből juttatott támogatásra vonatkozó szerződésben vállalt valamely kötelezettségét – a pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül – nem teljesítette, vagy

4.      amelynek 60 napon túli adó-, vám- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha megfizetésére fizetési könnyítést kapott.

Pályázati feltételek

1.      Az „Ipari Park” cím elnyerésének ingatlanra vonatkozó feltételei:

a)      az ipari park céljára kialakított terület (telek) nagysága legalább 20 hektár, amely törzsterületből és fejlesztési területből állhat,

b)      a törzsterület legalább 10 hektár nagyságú, az érvényes Településrendezési Terv szerint kijelölt iparterület, továbbá művelés alól kivett terület, és a használat szerint lehet

betelepített: ez esetben a betelepült vállalkozások (tulajdonosok és bérlők) nyilatkozattal csatlakoznak az ipari park megvalósításához,

betelepíthető: ez esetben a Pályázó a terület tulajdonjogával vagy tartós (legalább 25 éves) használati, hasznosítási jogával igazoltan rendelkezik, és a Pályázó 30 napnál nem régebbi tulajdoni lappal igazolja annak per- és igénymentességét;

c)      a fejlesztési terület: szükséges, ha a törzsterület nem éri el a 20 hektárt, vagy lehetséges, ha a megvalósítás során jelentkező igények szerint a területbővítés jogi feltételei adottak a további fejlesztéshez. Ez olyan mező-, vagy erdőgazdasági művelési ágban lévő földterület amelyet az érvényes Településrendezési Terv szerint kijelölt iparterület, vagy az önkormányzati testület határozata alapján iparterületté nyilvánítása folyamatban van, amelyre mezőgazdasági terület esetén az illetékes Földhivatal a mezőgazdasági művelési ágból, illetve erdő esetén az illetékes Állami Erdészeti Szolgálat erdőművelési ágból való kivonásra vonatkozó elvi engedélyével (nyilatkozatával) rendelkezik, amelynél a Pályázó a 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapon feltüntetett tulajdonosok­kal kötött hasznosítási szerződéssel vagy a tulajdonosok nyilatkozatával igazolja a terület ipari parki hasznosításának lehetőségét;

d)      amennyiben az ipari park valamely beépítetlen, betelepíthető területe korábban iparterületként volt hasznosítva, a Pályázó rendelkezik a terület környezeti állapotának tényfeltárását tartalmazó – elsőfokú Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által elfogadott – dokumentációval; (a mező-, és erdőgazdasági művelési ágból kivont területek kármentessége vélelmezhető, amennyiben nem folyt rajta korábban ipari tevékenység);

e)      ha a b) pontban megjelölt dokumentáció szerint a terület környezetvédelmi szempontból szennyezett, akkor a Pályázó rendelkezik az elsőfokú Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által jóváhagyott műszaki beavatkozás megvalósíthatóságának tervével.

Az „Ipari Park” cím elnyerésének egyéb feltételei:

a)      a Pályázó rendelkezik a tervezett ipari parkra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmánnyal;

b)      a pályázat beadásakor már legalább 5 vállalkozás az ipari park területén működik, és a vállalkozások által teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszám legalább 100 fő;

c)      a Pályázó vállalja, hogy fejlesztő munkája eredményeként az „Ipari Park” cím elnyerésétől számított 5. év végére a betelepült vállalkozások száma legalább 10, illetve a meglévő és a létesítendő munkahelyeken a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma legalább 500 fő lesz;

d)      kistérségi társulás esetében működtető szervezetet hoz(ott) létre, amely az ipari park beruházás szervezését és működtetését látja el,

e)      a Pályázó rendelkezik a helyi önkormányzat ipari park létrehozását támogató nyilatkozatával;

f)        a Pályázó rendelkezik az illetékes regionális fejlesztési tanács, a megyei területfejlesztési tanács, valamint – amennyiben már működik – a kistérségi fejlesztési tanács vagy a területfejlesztési feladatokat is ellátó többcélú kistérségi társulás ipari park létrehozását támogató nyilatkozatával.

A pályázattal elnyerhető támogatás

Az „Ipari Park” cím elnyerése a jogszabályokban és más pályázati rendszerekben megfogalmazott támogatások és preferenciák elnyeréséhez, illetve igénybevételéhez előírt „Ipari Park” cím megszerzését jelenti, azonban annak elnyerése nem jelent közvetlen pénzügyi támogatást.

Az elbírálás szempontrendszere

A pályázatok tartalmi értékeléséről a Közreműködő Szervezet  – az NFGM által is jóváhagyott – előterjesztést készít az érintett szervezetek képviselőiből álló, a 186/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 12. §-ban meghatározott Bíráló Bizottság részére.

Az „Ipari Park” cím odaítéléséről a Bíráló Bizottság javaslatának figyelembevételével a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter dönt. A pályázatok eredményeinek közlésére levélben, a döntést követő 15 munkanapon belül kerül sor.

Az NFGM az „Ipari Park” címet elnyert területek és szervezetek (Pályázók) névsorát a Gazdasági Közlönyben és az NFGM honlapján teszi közzé a Pályázók külön hozzájárulása nélkül. A benyújtott teljes pályázati dokumentációt, a pályázati adatlapokat, mellékleteket és – amennyiben a Pályázó másként nem nyilatkozik – a teljes formanyomtatványt az NFGM és a megbízásából eljáró szervezetek, illetve az értékelésben résztvevő személyek bizalmasan kezelik.

Az NFGM és az „Ipari Park” címet elnyert Pályázó az „Ipari Park” cím használati jogosultságainak feltételeiről határozatlan időtartalmú megállapodást köt. A megállapodás a pályázat adataira épül, tartalmazza a terület pontos meghatározását, valamint a következő öt évre vonatkozó betelepítési programot és a tervezett szolgáltatások vállalását.

A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

  • Pályázatot benyújtani csak magyar nyelven, kizárólag a pályázathoz készített, a Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelően kitöltött és cégszerűen aláírt Pályázati Adatlapokon és Formanyomtatványon, valamint az előírt kötelező mellékletek hiánytalan csatolásával lehet.
  • A pályázati útmutató és a pályázati adatlapok az NFGM honlapjáról (http://nfgm.gov.hu) letölthetőek. Az adatlapok és a formanyomtatvány sem tartalmukban, sem alakjukban nem változtathatóak.
  • A pályázatot 2 (1 eredeti és 1 másolati) példányban, valamint a pályázati adatlapokat, forma­nyomtatványt és az „E” melléklet szerinti megvalósíthatósági tanulmányt (Word formátumban) 2 példányban CD-n, kizárólag postai úton a Közreműködő Szervezet (PROMEI Kht.) alábbi címére kell beküldeni:

PROMEI Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projekt Iroda Kht.

1053 Budapest, Szép u. 2.

A pályázatokat egy kötetben, összefűzött (spirálozott) formában kell benyújtani. Az eredeti példány címlapján „E” megjelölést kérünk feltüntetni. Azokat a dokumentumokat, amelyek mérete, formája az összefűzést nem teszi lehetővé, külön dossziéban kell beadni, megjelölve azok sorszámát (melléklet, függelék). Amennyiben a Tulajdoni lapok másolatainak nagy mennyisége kezelhetetlenné teszi a pályázatot, megengedett azok külön kötetben történő benyújtása.

A pályázati adatlap és formanyomtatvány valamennyi lapját a megjelölt helyeken cégszerűen kell aláírni. Aláíró csak az lehet, aki(k)nek az aláírási címpéldányát becsatolták.

  • A Pályázónak a pályázat benyújtásakor 50.000 Ft pályázati díjat a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01220139-51000008 számú, NFGM Nemzeti Beruházás-ösztönzési Célelőirányzat felhasználási keret számla javára átutalással kell teljesíteni. A pályázati díj átutalásakor az átutalási megbízás nyomtatványon a „Közlemény” rovatban „#310 ÁHT-T 262845″ jelölést (működési bevételek kód) kell alkalmazni. A pályázati díj befizetését a banki terhelési értesítő egyszerű másolata vagy az átutalást végrehajtó bank igazolja.
  • A pályázatokat a pályázati útmutatóban leírt érvényességi, formai és tartalmi követelmények szerint kell benyújtani.

A pályázatok beadási határideje: 2009. július 15.

A beadási határidő betartását kizárólag a postai bélyegző lenyomata igazolja.

VI. 7.   A pályázatok elkészítésével kapcsolatosan a PROMEI Kht. 06-1-327-0841-es telefon­számán, illetve a promei@promei.hu e-mail címen adunk információt.