palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

GINOP 1.2.9-20 – Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása pályázat

A magyar települések több mint egyharmada a szabad vállalkozási zónák körébe tartozik, valamint a lakosság ötöde él ilyen területen. A GINOP 1.2.9-20 felhívás célja a mikro- és kisvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése. Pályázatok benyújtása: 2021.november 9. 9 óra 00 perctől 2021. december 9. 10 óra 00 percig

A „Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása” című (GINOP-1.2.9-20 kódszámú) felhívás 6. módosítása szerint

A 4. értékelési szakasz: 2021.november 9. 9 óra 00 perctől 2021. december 9. 10 óra 00 percig

 

GINOP-1.2.9-20_Felhivas-20211012

 

A rendelkezésre álló forrás

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 33 milliárd Ft.

A rendelkezésre álló forrásból a „Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programja” és „Felzárkózó települések” elnevezésű programokba tartozó településeken megvalósuló fejlesztésekre a rendelkezésre álló keret legalább 60%-a, 3 milliárd Ft elkülönítve áll rendelkezésre.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 35004500 db 

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

A Felhívás 3.1.1. pontjában meghatározott tevékenységhez kapcsolódó alábbi tevékenységek támogathatóak:

 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés).
 • Információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).
 • Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el).
 • Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek(a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el).
 • Bérköltség-támogatás igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el),
 • Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a tevékenység elszámolható összköltségének legfeljebb 15%-át érheti el).
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 0,5%-át érheti el).
 • Projekt-előkészítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 7%-át érheti el).
 • Projektmenedzsment tevékenység igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 2,5%-át érheti el).

Műszaki és szakmai elvárások

A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges:

 1. Azon mikro- és kisvállalkozás esetében, amely a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, és az igényelt vissza nem térítendő támogatás minimum 10.000.001 Ft, maximum 60.000.000 Ft, az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai előminősítést végez.
  A támogatási kérelemben szereplő fejlesztési igényeknek szerepelniük kell a támogatást igénylőnek a szakmai előminősítés során bemutatott projekttervében.
 2. GINOP 1., 2., és 3. prioritás felhívásai keretében a támogatási kérelem benyújtását megelőzően nem részesülhetett támogatásban (beleértve a támogatói döntésben részesült, de nem megvalósult projekteket is) az a mikro- és kisvállalkozás, amely a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, és az igényelt vissza nem térítendő támogatás minimum 2.000.000 Ft, maximum 10.000.000 Ft.
  Azon mikro- és kisvállalkozások esetében, amelyek a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítják meg fejlesztésüket, és az igényelt vissza nem térítendő támogatás minimum 10.000.001 Ft, maximum 60.000.000 Ft, ez a feltétel nem releváns.
  A Felhívás 1. és 2. számú melléklete szerinti mindkét településlistán szereplő településeken megvalósuló projekteknek a támogatást igénylő döntése értelmében, az igényelt támogatási összeg függvényében (minimum 2.000.000 Ft, maximum 10.000.000 Ft vagy minimum 10.000.001 Ft, maximum 60.000.000 Ft) eltérő feltételeknek kell megfelelniük.
 3. A megvalósuló beruházások a fejlesztendő tevékenység korlátozása nélkül támogathatóak a Felhívás 4.2. pontjában szereplő kizáró tényezők figyelembevételével.
 4. A Felhívás 4. számú mellékleteként megtalálható az elszámolható informatikai eszközök körét meghatározó Vámtarifa Szám (VTSZ) szerinti lista. A projekt keretében a 3.1.2 c) pont szerinti tevékenységhez kapcsolódóan csak a listán feltüntetett VTSZ szám alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre – beleértve a tartozékokat is – amennyiben az adott eszköz a fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges és a Felhívás céljával összhangban van.
 5. A Felhívás 5. számú szakmai mellékleteként megtalálható az elszámolható szoftverek körét meghatározó TESZOR lista. A projekt keretében csak a listán feltüntetett TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre. Vállalati infokommunikációs rendszerek, megoldások beszerzése esetén az előírt követelményeket a Felhívás 9. sz. szakmai melléklete tartalmazza.
 6. A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell összeállítani. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak történő megfelelést a Támogatói Okirat hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának az esetleges géptípus-változás, szállító-váltás és költségszerkezet-módosítás esetén is.
 7. A támogatási kérelem pontjait a támogatást igénylőnek a felhívásban meghatározott feltételek alapján releváns szakmai és pénzügyi tartalommal ki kell töltenie. A támogatást igénylő által a támogatási kérelem kitöltése során megadott adatok, szakmai-pénzügyi leírások bővítésére, kiegészítésére nincs lehetőség, kizárólag a döntés-előkészítés során az Irányító Hatóság számára nem egyértelmű vagy ellentmondásos tartalmak tisztázására van lehetőség.
 8. A projekt megvalósítási helyszínének alkalmasnak kell lennie illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a támogatási kérelemben jelzett tevékenység végzésére.
 9. A projektnek a támogatást igénylő által szakmailag megvalósíthatónak kell lennie.
 10. Benyújtást követően a támogatási kérelem tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.
 11. A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelnie a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.
 12. A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett. Az eszközöket csak megfelelő tárgyi- és humánerőforrásokkal, valamint szervízhálózattal rendelkező gyártótól, vagy hivatalos forgalmazótól lehet beszerezni, a támogatást igénylőnek mellékletként csatolnia kell a gyártó és a forgalmazó közötti hivatalos kapcsolatot alátámasztó dokumentumot (pl. disztribútori megállapodás, gyártói igazolás a forgalmazói kapcsolatról.)
 13. A projektnek meg kell felelnie a Felhívásban, a Felhívás szakmai mellékleteiben illetve az ÁÚF című dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek.
 14. Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz építési engedély köteles ingatlan beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásának feltétele a jogerős építési engedély megléte.
 15. A Kedvezményezett a beruházással létrehozott vagyont – amennyiben az a Kedvezményezett tulajdonába, illetve vagyonkezelésébe kerül – a támogatási jogviszony ideje alatt, a fenntartási időszak végéig kizárólag a Támogató előzetes jóváhagyásával, a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalása, átruházása mellett idegenítheti el, adhatja bérbe vagy más használatába, illetve terhelheti meg. A Támogató a jóváhagyás feltételeként kikötheti, hogy a kötelezettségek átvállalásának biztosítása érdekében a beruházással létrehozott vagyon elidegenítése esetén az új tulajdonos a Kedvezményezett helyébe – részleges elidegenítés esetén a Kedvezményezett mellé – bérbe vagy más módon történő használatba adás esetén – e jogviszony fennállásának idejére – a Kedvezményezett mellé a Szerződésbe lépjen be, vagy a kötelezettségek átvállalásáról egyoldalú nyilatkozatot tegyen.
 16. Ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, akkor a támogatási kérelem nincs összhangban a Felhívás célkitűzéseivel, ezért elutasításra kerülhet. (Jelentős kockázatot jelenthet többek között a támogatási kérelem nem megfelelő kidolgozottsága; a támogatást igénylő székhelyének és a megvalósítás helyének eltérő támogatási intenzitása, a projekt megvalósítása szempontjából kockázatos gazdálkodási adatok.)
 17. A támogatási kérelem értékelése és a megvalósítás során folyamatba épített kockázati ellenőrzésre kerül sor. Ha a projekt megvalósítása során kiemelkedően jelentős kockázat merül fel, akkor a támogatási kérelem elutasításra kerülhet, illetve a támogatási döntés érvényét veszítheti.
  A támogatási kérelem értékelése és a megvalósítás során folyamatba épített kockázati ellenőrzésre kerül sor. Ha a projekt megvalósítása során kiemelkedően jelentős kockázat merül fel, akkor a támogatási kérelem elutasításra kerülhet, illetve a támogatási döntés érvényét veszítheti.

  Kiemelkedően jelentős kockázatot jelenthet például:

  • ha a támogatást igénylő, illetve az árajánlat adó/szállító székhelye, telephelye, fióktelepe  között egyezés áll fenn,
  • a megvalósítási helyszín nem alkalmas a támogatási kérelemben jelzett tevékenység  végzésére,
  • a támogatást igénylő, illetve a szállító szakmai kompetenciái, gazdálkodási vagy tárgyi  erőforrásai nem alkalmasak a projekt megvalósítására, illetve a beszerzési, szolgáltatási  igény teljesítésére,
  • a megvásárolt eszközök együtt sem alkalmasak termelő és szolgáltató tevékenység  végzésére,
  • a saját forrás magánszeméllyel, különös tekintettel külföldi magánszeméllyel, vagy külföldi  vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön révén biztosított,az szállító  vezető tisztségviselője vagy tulajdonosa/tagja Magyarországon eltiltás hatálya alatt álló  személy,
  • a támogatást igénylő, illetve a szállító cégkivonatába büntetőjogi intézkedés került  bejegyzésre,
  • pénzügyi teljesítés több kisösszegű részátutalás révén, vagy nagy összegű készpénzes  kiegyenlítés révén történik.
 18. A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, kormányzati ellenőrzési szerv, az európai támogatásokat ellenőrző szerv, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint jogszabályban, felhívásban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott más jogosultak hozzáférhetnek.
 19. Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz ingatlan beruházást, úgy a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtásakor az adatlapon szükséges bemutatnia, hogy a tulajdonostársak hozzájárulása, a megállapodás az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan használatáról, a bérbeadó hozzájárulása és bérleti szerződés, az ingatlan használatba vételének egyéb eseteiben a használatba adó hozzájárulása, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás, valamint az építési tervdokumentáció rendelkezésre áll. A felsorolt dokumentumok a támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzése, tartalmi értékelése során, valamint a megvalósítás és a fenntartás időszakában bármikor bekérhetőek, illetve a megvalósítási helyszínen ellenőrizhetőek.
 20. A felhívás 3.1.2 b) pontja szerinti támogatható tevékenység elszámolható költsége nem haladhatja meg pályázati kiírásban rögzített fajlagos költségeket.
 21. A felhívás 3.1.2 d) Képzés pontja szerinti támogatható tevékenységre vonatkozó elvárások: A képzések elszámolható költsége képzésben résztvevőnként nem haladhatja meg a nettó 580.000 Ft/fő költséget, valamint projektszinten a nettó 4.000 Ft/fő súlyozott átlagos óradíjat. Kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált képzés vehető igénybe, a következő témakörökben: alapvető informatika (digitális kompetencia), idegen nyelv, pénzügy, vállalkozási alapismeretek, egészségügyi technika, élelmiszeripar, építőipar, gazdálkodás és menedzsment, gépészet, informatika és távközlés, környezetvédelem és vízügy, közgazdaság, üzemmenedzselés és üzemszervezés.
  Egy adott szolgáltató legutolsó lezárt üzleti év szerinti árbevételének meg kell haladnia a jelen Felhívás keretében nyújtott szolgáltatások összegének értékét.
  Az adott képzésre vonatkozó engedélynek a képzést lefolytató intézménynél legkésőbb a képzés megkezdésének időpontjában rendelkezésre kell állnia. Az engedély a megvalósítás és a fenntartás időszakában bármikor bekérhető, illetve helyszíni ellenőrzés során ellenőrzésre kerülhet.
  A felhívás keretében támogatott valamennyi képzés minimum időtartama 20 óra.
  Egy résztvevő kizárólag egy képzésben vehet részt.
  A képzésben kizárólag olyan személy vehet részt, aki a képzés ideje alatt a támogatást igénylő vállalkozás foglalkoztatásában áll.
  tb) a 2. 3. és 4. értékelési szakaszban benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában:
  A képzések elszámolható költsége képzésben résztvevőnként nem haladhatja meg a nettó 580.000 Ft/fő költséget, valamint projektszinten a nettó 4.000 Ft/fő súlyozott átlagos óradíjat.


  Kizárólag az alábbi képzése
  k költsége számolható el:

  • 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 9. § (2) bekezdés a) pontja szerinti részszakmára felkészítő  szakmai oktatás
  • 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szakképesítésre felkészítő szakmai képzés
  • 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti oktatás és képzés
   Egy adott szolgáltató legutolsó lezárt üzleti év szerinti árbevételének meg kell haladnia a jelen Felhívás keretében nyújtott szolgáltatások összegének értékét.

   Az adott képzésre vonatkozó engedélynek a képzést lefolytató intézménynél legkésőbb a képzés megkezdésének időpontjában rendelkezésre kell állnia. Az engedély a megvalósítás és a fenntartás időszakában bármikor bekérhető, illetve helyszíni ellenőrzés során ellenőrzésre kerülhet.

   A felhívás keretében támogatott valamennyi képzés minimum időtartama 20 óra.

   Egy résztvevő kizárólag egy képzésben vehet részt.

   A képzésben kizárólag olyan személy vehet részt, aki a képzés ideje alatt a támogatást igénylő vállalkozás foglalkoztatásában áll.
 22. A felhívás 3.1.2 c) pontja szerinti támogatható tevékenység elszámolható költsége a pályázati kiírásban meghatározott fajlagos költséget nem haladhatja meg.
 23. felhívás 3.1.2 f) Bérköltség-támogatás igénybevétele pontja szerinti támogatható tevékenységre vonatkozó elvárások:
  A munkavállaló havi munkabérének el kell érnie a mindenkori garantált bérminimumot, de az elszámolt, a munkáltatónál felmerülő havi bérköltség nem haladhatja meg a 400.000 Ft-ot (munkáltató által fizetendő járulékokkal növelt bruttó bér).
  A felhívás 5.5.1. és 5.6. l) pontjában meghatározott személyi személyi jellegű korlátokat személyenként, egy hónapra – napi 8 órás (vagy annál több) foglalkoztatásra – vonatkozóan, a teljes bértömegre (alapbérre+bármilyen támogatással érintett projektekre és járulékaikra) összevontan kell értelmezni.

Kötelező vállalások

a) Azon mikro- és kisvállalkozás esetében, amely a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, és az igényelt vissza nem térítendő támogatás minimum 2.000.000 Ft, maximum 10.000.000 Ft, a felhívás jelen pontja nem releváns.
b) Egyéb esetben az a mikro-, és kisvállalkozás nyújthat be támogatási kérelmet, amely vállalja, hogy a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településen működő székhelyén/telephelyén legalább 1 fővel bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy annak a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó hónapra vonatkozó, adóhatósági nyilvántartásban szereplő foglalkoztatotti létszámához képest az érintett székhelyen/telephelyen a vállalkozás által foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell eredményeznie.
A támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelye(ke)t a a fenntartási időszak végéig fenntartja.
Ennek alátámasztására a Kedvezményezett vállalja, hogy csatolja a munkaszerződés(eke)t, melyekben megjelölésre kerül a munkavégzés pontos helye.

A projekt területi korlátozása

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

A Felhívás keretében támogatás csak a Felhívás 1. és 2. számú szakmai mellékletben felsorolt településen megvalósuló beruházáshoz nyújtható.

Önerő
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.

Támogatást igénylők köre

A 4. értékelési szakaszban azon mikrovállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet

a) amelyek a Felhívás 1. számú szakmai mellékletben felsorolt szabad vállalkozási zónának minősülő, vagy szabad vállalkozási zónának nem minősülő területen található, 5000 fő alatti településen valósítják meg fejlesztéseiket.

Felhívjuk figyelmét, hogy a 4. értékelési szakaszban kizárólag mikrovállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet.

b) amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
c) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.
d) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások fióktelepei.
e) amelyek rendelkeznek az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által, a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kiállított tanúsítvánnyal, amennyiben a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítják meg fejlesztésüket és minimum 10.000.001 Ft, maximum 60.000.000 Ft az igényelt vissza nem térítendő támogatás összege.
f) amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § (1) bekezdése szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.
Felhívjuk figyelmét, hogy a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében a 4.1. b) pontnak való megfelelés a http://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalra feltöltött éves beszámoló alapján történik, így a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolójának közzététele a támogatást igénylő felelőssége.
A támogatást igénylőnek a 4.1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.

Jogi forma szerint

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
 • egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
 • szövetkezetek.

Gazdálkodási formakód szerint

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 121 Szociális szövetkezet
 • 122 Takarék- és hitelszövetkezet
 • 123 Iskola szövetkezet
 • 124 Agrárgazdasági szövetkezet
 • 126 Biztosító és viszontbiztosító szövetkezet
 • 129 Egyéb szövetkezet
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 142 Európai szövetkezet (SCE)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 Nonprofit részvénytársaság
 • 575 Nonprofit közkereseti társaság
 • 576 Nonprofit betéti társaság,
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A projekt maximális elszámolható összköltsége
A projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti árbevétel kétszeresét.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 2.000.000 forint, maximum 10.000.000 forint.
 • a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 10.000.001 forint, maximum 60.000.000 forint.
  A Felhívás 1. és 2. számú mellékletében felsorolt, mindkét településlistán szereplő településekre vonatkozóan a támogatást igénylő dönt, hogy melyik kategóriában nyújt be támogatási kérelmet.

Letölthető dokumentumok

GINOP-1.2.9-20_Felhivas-20211012

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtási rendje

elen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. február 18. csütörtök 9:00 órától
2021.november 9. 9 óra 00 perctől  van lehetőség.

A támogatási kérelmek benyújtása 2021.november 9. 9 óra 00 perctől
Benyújtás határideje: 2021. december 9. 10 óra 00 percig

 

Adatlap előminősítéshez
GINOP 1.2.9-20 – Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása pályázat